01-01-1970 03:00 YAŞAM

İLÇEMİZDE DAHİL 3 İLÇEDE KIRSAL ALANDAKİ KADINLARA DERS VERİLİYOR

Muğla Kır­sa­lın­da Ya­şa­yan Ka­dın­la­rın Eği­ti­mi, Bil­gi­len­di­ril­me­si Ve Aile Büt­çe­si­ne Katkı Ama­cıy­la Dü­zen­le­nen Kurs­lar Devam Edi­yor.

İLÇEMİZDE DAHİL 3 İLÇEDE KIRSAL  ALANDAKİ KADINLARA DERS VERİLİYOR

Kadın çift­çi­le­re yö­ne­lik Aile ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı ve Zi­ra­at Oda­la­rı ile ortak pro­to­kol çer­çe­ve­sin­de ve­ri­len eği­tim­ler devam edi­yor. 

Kır­sal­da kadın ve gi­ri­şim­ci­lik ko­nu­sun­da Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim üyesi Prof. Dr. Meh­met Ma­ran­goz ve Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık İl Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li Dr. Son­gül Topal, ka­dı­na yö­ne­lik şid­det, aile içi ile­ti­şim ve insan hak­la­rı ko­nu­la­rın­da Aile ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dür­lü­ğün­den Uzman psi­ko­log Selda Ka­ra­han, iklim de­ği­şik­li­ği­nin kır­sal­da ka­dı­na et­ki­le­ri Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık İl Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li Ni­lü­fer Ya­pı­cı­oğ­lu, Ko­ope­ra­tif­çi­lik ve pa­zar­la­ma ko­nu­su ise yine İl Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li Selma Erez ta­ra­fın­dan ve­ril­di. Kurs­lar, Milas Ak­ça­lı Ma­hal­le­si, Sey­di­ke­mer mer­kez ve Sey­di­ke­mer Çatak ma­hal­le­rin­de top­lam 113 kadın çift­çi, 5'er gün süren eği­tim­le­re ka­tıl­dı.
 
“KADIN OL­MA­DAN, KIR­SAL KAL­KIN­MA OLMAZ”
Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık İl Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Kır­sal alan­da ya­şa­yan ka­dın­la­rı­mız ev iş­le­ri, eş ve an­ne­lik gö­rev­le­ri­ne ek ola­rak ta­rım­sal üre­ti­min her aşa­ma­sın­da da so­rum­lu­luk üst­len­mek­te­dir. Tarım sek­tö­rün­de is­tih­da­mın ya­rı­ya ya­kı­nı­nı da oluş­tu­ran ka­dın­la­rı­mız, so­rum­lu­luk­la­rı­nın ya­nın­da ya­şa­mın bir­çok zor­luk­la­rıy­la da karşı kar­şı­ya kal­mak­ta­dır.Ka­dın­la­rı­mı­zın daha aktif ol­ma­sı­na yö­ne­lik ha­zır­la­nan 'Kır­sal Alan­da Ka­dı­nın Güç­len­di­ril­me­si Ulu­sal Eylem Planı'nın ül­ke­miz kır­sa­lın­da ya­şa­yan ka­dın­la­rın so­run­la­rı­nın çö­zü­mü ve ta­rım­da bilgi ve be­ce­ri ka­pa­si­te­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı önem arz et­mek­te­dir. Kır­sal alan­da­ki ta­rım­sal fa­ali­yet­le­ri­mi­zin önem­li bir kıs­mı­nı oluş­tu­ran kadın çift­çi­le­ri­mi­zin güç­len­di­ril­me­si­nin sa­de­ce on­la­rın hayat stan­dart­la­rı­na de-ğil, sek­tö­rün ve ül­ke­mi­zin kal­kın­ma­sı­na da olum­lu yan­sı­ma­la­rı ola­cak­tır. Kır­sal­da ya­şa­yan ka­dın­la­ra üre­ti­min her aşa­ma­sın­da, ka­rar­la­ra ka­tıl­ma bi­lin­ci ve ile­ti­şim tek­no­lo­ji­le­rin­den ya­rar­lan­ma, ka­pa­si­te­le­ri­ni ge­liş­ti­re­bil­me­le­ri, ver­dik­le­ri ka­rar­la­rı uy­gu­la­ya­bil­me yet­kin­li­ği­ne sahip ola­bil­me­le­ri için Ka­dı­nın güç­len­di­ril­me­sin­de; ki­şi­sel ge­li­şim, eği­tim­ler, kay­nak­la­ra eri­şim, ka­tı­lım­cı­lık, cin­si­yet eşit­siz­li­ği­nin gi­de­ril­me­si ve kal­kın­ma sü­re­cin­de aktif rol al­ma­sı önem­li aşa­ma­lar­dır. 
Bu ne­den­le kadın ol­ma­dan kır­sal kal­kın­ma­nın ola­ma­ya­ca­ğı dü­şün­ce­siy­le İl Mü­dür­lü­ğü­müz Eylem Planı çer­çe­ve­sin­de kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ile üni­ver­si­te­ler, zi­ra­at oda­la­rı ve 

bir­lik­ler ve ko­ope­ra­tif­ler gibi sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile iş­bir­li­ği ha­lin­de ça­lış­ma­lar yap­mak­ta­yız” dedi.

İLÇEMİZDE'DE 202 KA­DI­NA EĞİTİM VERİLDİ
Dere Tepe Eği­tim Kadın Des­tek Prog­ra­mı Anne Çocuk eği­tim vakfı (AÇEV) ile bir­lik­te yü­rü­tül­dü­ğü açık­la­nır­ken, “Kır­sal alan­da ya­şa­yan genç kız ve ka­dın­la­rın yaşam be­ce­ri­le­ri­nin eği­tim yo­luy­la güç­len­di­ril­me­si­ni he­def­le­yen “Dere Tepe Eği­tim Kadın Des­tek Prog­ra­mı”nda sağ­lık­lı yaşam, sağ­lık­lı ge­be­lik, kadın üreme sağ­lı­ğı, çocuk sağ­lı­ğı ve bes­len­me­si, ço­cu­ğun bü­yü­me­si ve ge­li­şi­mi, ço­cuk­la ile­ti­şim, kadın hak­la­rı ve çevre gibi ko­nu­lar ele alı­nı­yor.
İlçemizde’de 202 kadın eği­til­miş­tir. Son 3 yılda 168 ka­dı­na pas­tö­ri­ze süt­ten pey­nir ya­pı­mı de­monst­ras­yon­la­rı ile çiğ süt­ten kay­nak­la­na­bi­lecek zo­onoz has­ta­lık­la­ra karşı ted­bir­ler ge­liş­ti­ril­miş­tir. Genel ko­ope­ra­tif­çi­lik ko­nu­la­rın­da 8 ko­ope­ra­ti­fi­mi­ze ortak 41 kadın ko­ope­ra­tif or­ta­ğı ve 4 eği­tim top­lan­tı­sı dü­zen­le­ne­rek 65 kadın çift­çi­miz ko­ope­ra­tif­çi­lik ko­nu­la­rın­da bil­gi­len­di­ril­miş­tir” de­nil­di.


Bu haber 1354 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer