02-08-2019 11:05 GÜNDEM

HI­ZIR­ŞAH ­TAK­Sİ­AR­HON Kİ­Lİ­SE­SİNDESANAT ETKİNLİĞİ GER­ÇEK­LEŞTİRİLDİ

Datça Kla­sik Türk Mü­zi­ği Top­lu­lu­ğu pazar gü­nü ­Hı­zır­şah Ya­şa­yan Tarih Kül­tür ve Sergi Evi'nde (Hı­zır­şah­Tak­si­ar­hon Ki­li­se­si) Sul­tan-i Yegah Faslı ve Solu Şar­kı­lar kon­se­ri ger­çek­leş­tir­di.

HI­ZIR­ŞAH ­TAK­Sİ­AR­HON Kİ­Lİ­SE­SİNDESANAT ETKİNLİĞİ GER­ÇEK­LEŞTİRİLDİ

Ta­ri­hi Rum Or­to­doks Ki­li­se­si'nden res­to­re edi­le­rek Hı­zır­şah Ya­şa­yan Tarih Kül­tür ve Sergi Evi'ne dö­nüş­tü­rü­len me­kan­da­ki kon­se­re Datça halkı büyük ilgi gös­ter­di. 15:00 da baş­la­yan kon­se­ri Ha­nen­de ve Sa­zen­de sa­nat­çı Ama­tör top­lu­lu­ğu yö­net­ti .

Kon­se­rin baş­lan­gıç eseri Hacı Arif Bey'in Peş­rev'i oldu. Kla­sik Türk Mu­si­ki­si Top­lu­lu­ğu­nun ku­ru­cu­la­rın­dan Nur­şen Çanga,Suat Gürce, Gün­gör Önder, Işık San­dal­cı ve Mus­ta­fa Dül­ger kon­ser­de görev ya­pan­lar ara­sın­day­dı.Yak­la­şık bir buçuk saat süren kon­ser­de top­lam­da 15 şarkı ses­len­di­ril­di.
İlk kez ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­li­ğe soğuk hava şart­la­rı­na rağ­men mu­si­ki se­ver­ler ka­tıl­ma­yı ihmal et­me­di. Kon­se­re ka­tı­lan mu­si­ki se­ver­le­rin bir diğer is­te­ği de bu tür me­kan­la­rın daha aktif bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı ve ki­li­se­nin bah­çe­si­ne ta­ri­hi ob­je­le­rin­de ko­nul­ma­sıy­la bir mü­ze­ye dö­nüş­tü­rül­me öne­ri­siydi. Musiki sevenlerin gözünden kaçmayan bir önemli ayrıntı ise  ''Bu  mekanın   sorumluluğunu   yüklenen   yerel   yönetimin ,burada   görevli bir   yetkili  ile, usulen  gönderilen   bir   çelenk  dışında ,  bir temsilcisinin   katılamamış olması,işlerinin   ''Yoğunluğundan    Olsa Gerek.!!!''  Sözleri kulaktan kulağa söylenen sitemleriydi.

Bir­bi­rin­den de­ğer­li eser­le­rin ses­len­di­ril­di­ği kon­ser­de mu­si­ki se­ver­ler mü­zi­ğin ver­di­ği hu­zur­la ev­le­ri­ne döndü.

                            (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 53185 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer