27-05-2020 11:53 GÜNDEM

GÜNLER SONRA KAYIP DAĞ­CI­NIN CAN­SIZ BE­DE­Nİ­NE ULA­ŞIL­DI

Sebiha ARSLAN : Fet­hi­ye'de Men­dos Da­ğı­na ant­ren­man için tır­ma­nı­şa giden ve bir daha ken­di­sin­den haber alı­na­ma­yan Fik­ret Emre'nin (35) ara­ma- kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nın 14'üncü gü­nün­de yak­la­şık 1750 metre yük­sek­lik­te can­sız be­de­ni­ne ula­şıl­dı. Arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­na Datça Ma­hal­le Afet Gö­nül­lü­le­ri-Acil Mü­da­ha­le (MAG- AME) ekibi de ka­tıl­dı.

GÜNLER SONRA KAYIP DAĞ­CI­NIN CAN­SIZ BE­DE­Nİ­NE ULA­ŞIL­DI


Fet­hi­ye de Men­dos Dağı'na ant­ren­man için tır­ma­nı­şa giden ve bir daha ken­di­sin­den haber alı­na­ma­yan Fik­ret Emre'nin (35) ara­ma- kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nın 14'üncü gü­nün­de yak­la­şık 1750 metre yük­sek­lik­te can­sız be­de­ni­ne ula­şıl­dı.
Fet­hi­ye Likya Dağ­cı­lık ve Doğa Spor­la­rı İhti­sas Ku­lü­bü spor­cu­la­rın­dan Fik­ret Emre, 12 Mayıs sa­ba­hı erken sa­at­ler­de kaya tır­ma­nı­şı­na git­tik­ten sonra bir daha geri dön­me­di. Aile­si­nin baş­vu­ru­su üze­ri­ne, kayıp dağ­cı­yı ha­va­dan ve ka­ra­dan arama ça­lış­ma­la­rı 14 gün bo­yun­ca sür­dü­rül­dü. Men­dos Dağı'ndaki arama ça­lış­ma­la­rı­na Afet ve Acil Durum Yö­ne­ti­mi Baş­kan­lı­ğı (AFAD) İzmir ve Muğla İl Mü­dür­lü­ğü, Jan­dar­ma Arama Kur­tar­ma (JAK), Fet­hi­ye, Mar­ma­ris ve Kaş AKUT, Datça ve Fet­hi­ye'den Ma­hal­le Afet Gö­nül­lü­le­ri-Acil Mü­da­ha­le (MAG- AME), Bursa Arama Kur­tar­ma (BAKUT) Der­ne­ği ekip­le­ri ile Tür­ki­ye Dağ­cı­lık Fe­de­ras­yo­nu spor­cu­la­rı ka­tıl­dı. Jan­dar­ma ka­dav­ra ve iz takip kö­pek­le­riy­le ka­ra­dan, drone ile ha­va­dan ça­lış­ma­la­ra des­tek ve­ril­di.
OĞ­LU­NA SES­LENDİ
Kayıp dağ­cı­yı arama ça­lış­ma­la­rı devam eder­ken, ekip­ler drone üze­ri­ne yer­leş­ti­ri­len ho­par­lör­den kayıp dağ­cı­nın ha­yat­ta olma ih­ti­ma­li­ne karşı an­ne­si Füsun Tan­rı­ku­lu' nun kay­de­di­len se­si­ni din­let­ti. Anne Füsun Emre, ho­par­lör­den din­let­ti­ri­len ses kay­dın­da oğ­lu­na, "Ne olur­sun oğlum gel, ne­re­de­sin hadi çık gel. İnsan­la­ra ses­len ve yar­dım iste ço­cu­ğum. Yar­dım et bana, ben has­ta­lan­dım. Yal­nı­zım ve sana ih­ti­ya­cım var. Fik­ret oğlum ne olur­sun gel" çağ­rı­sın­da bu­lun­du.
CAN­SIZ BEDENİ BU­LUN­DU
Ara­ma-kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nın yoğun ola­rak sür­dü­rül­dü­ğü Men­dos Dağı'nın zir­ve­sin­de, 14 gün sonra saat 16.30 sı­ra­la­rın­da Emre'nin can­sız be­de­ni­ne ula­şıl­dı.


Bu haber 1889 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer