07-07-2020 12:42 GÜNDEM

"EM­Ni­YE­TiN UÇAN GÖZÜ" DATÇA SE­MA­LA­RIN­DA DENETİMLERİNE BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, "em­ni­ye­tin uçan gözü" yaz se­zo­nun­da Datça ve Muğla il­çe­le­rin­de asa­yiş, ka­çak­çı­lık, tra­fik, insan ti­ca­re­ti ve nar­ko­tik suç­lar gibi olay­lar­da ka­ra­da görev yapan ekip­le­re des­tek ver­me­ye baş­la­dı.

15 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le Muğla'da ko­nuş­la­nan "uçan göz" ola­rak da ni­te­len­di­ri­len polis he­li­kop­te­ri, gece gün­düz kayıt yapma, çok uzak me­sa­fe­ler­den plaka ve yüz ta­nı­ma ya­pa­bi­len özel ka­me­ra do­na­nı­mı­na sahip. Yaz se­zo­nu bo­yun­ca Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü hiz­me­ti­ne ve­ri­len he­li­kop­ter, gün içe­ri­sin­de tra­fi­ğin yoğun ol­du­ğu tu­ris­tik mer­kez­ler­de­ki kara yolu gü­zer­gah­la­rın­da görev ya­pa­cak. He­li­kop­ter,Datça ,Bod­rum, Fet­hi­ye, Mar­ma­ris, ile Muğ­la- Aydın, Muğ­la- An­tal­ya ve Muğ­la- De­niz­li gü­zer­gah­la­rın­da kont­rol ya­pa­rak ,yakın araç ta­ki­bi, em­ni­yet ke­me­ri tak­ma­ma, te­le­fon­la ko­nuş­ma, ha­ta­lı sol­la­ma, hatalı şerit değiştirme gibi ih­lal­le­ri yer ekip­le­ri­ne bil­di­recek.


Bu haber 3518 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer