03-08-2019 17:33 GÜNDEM

EKO­LOJİK YIKIM BİR EM­PER­YAL OYUN­DUR!

Sebiha ARSLAN : Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin, Türkiye'nin oksijen depolarından Kaz Dağları'na yapılmak istenilen altın madenine karşı , yurt ge­ne­lin­de eş za­man­lı basın açık­la­ma­sı düzenledi

EKO­LOJİK YIKIM BİR EM­PER­YAL OYUN­DUR!

ADD ' de Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin'in der­nek bi­na­sın­da yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sı şu şe­kil­de''

Em­per­ya­liz­mi ye­nil­gi­ye uğ­ra­ta­rak Lozan'da ka­zan­dı­ğı­mız si­ya­si, eko­no­mik ve dip­lo­ma­tik za­fe­rin tüm ge­ti­ri­le­ri­ni si­ya­si ik­ti­da­rın uy­gu­la­ma­la­rıy­la kay­be­di­yo­ruz.

Milli Mü­ca­de­le­mi­zin 100. yı­lın­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti bir başka em­per­yal oyun­la karşı kar­şı­ya­dır. Top­rak­la­rı­mız; ya­yıl­ma­cı güç­ler ve yerli iş­bir­lik­çi­le­ri eliy­le yağ­ma­lan­mak­ta­dır. Ül­ke­mi­zin her ya­nın­da yıl­lar­dır hun­har­ca yü­rü­tü­len “eko­lo­jik yıkım” sü­re­ci­nin en somut ör­ne­ği­ni Kaz Dağ­la­rı'nda ya­şa­mak­ta­yız. Sa­de­ce ül­ke­mi­zin değil, dün­ya­nın en önem­li doğa var­lı­ğı kabul edi­len Kaz Dağ­la­rı'nda ya­pı­lan orman kat­li­amı, ge­le­ce­ği­mi­zi de teh­dit eder bo­yut­la­ra ulaş­mış­tır.

Si­ya­si ik­ti­dar­ca peş­keş çe­ki­len vatan top­rak­la­rı­nın yağ­ma­lan­ma­sı­na ve eko­lo­jik yı­kı­mın ge­lecek ne­sil­le­rin ya­şa­mı­na mal ol­ma­sı­na asla izin ver­me­ye­ce­ğiz.

On yedi yıl­dır ül­ke­mi­zi şir­ket gibi yö­ne­ten ik­ti­da­rın yap­tık­la­rı­na, kut­sal vatan top­ra­ğı­nın sö­mü­rül­me­si­ne, or­man­la­rı­mı­zın, sa­hil­le­ri­mi­zin,su­la­rı­mı­zın, ha­va­mı­zın ge­ri­ye dö­nü­şü ol­ma­ya­cak şe­kil­de tah­ri­ba­tı­na ses­siz kal­ma­ya­ca­ğız.

Ana­ya­sa­mı­zın 56. mad­de­sin­de “Her­kes sağ­lık­lı ve den­ge­li bir çev­re­de ya­şa­ma hak­kı­na sa­hip­tir. Çev­re­yi ge­liş­tir­mek, çevre sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak ve çevre kir­len­me­si­ni ön­le­mek Dev­le­tin ve va­tan­daş­la­rın öde­vi­dir.” yaz­mak­ta­dır.

Ana­ya­sa­mız­dan al­dı­ğı­mız yetki, görev ve so­rum­lu­luk­la tüm yurt­se­ver­le­ri “eko­lo­jik­yı­kım”a karşı dur­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz.

“Eko­lo­jik yıkım” bir em­per­yal oyun ve fark­lı bir işgal yön­te­mi­dir. Görev ve so­rum­lu­luk he­pi­mi­zin­dir.


Bu haber 327 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer