11-10-2021 17:40 GÜNDEM

DATÇALI ÖĞRENCİLER ''EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER'' PROJESİ İLE İL BİRİNCİSİ OLDU

Sebiha ARSLAN : Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri ,Muğla İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan okul ve ku­rum­lar­da sü­rek­li ge­li­şim viz­yo­nu­na sahip gü­ve­ni­lir or­tam­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı, bu or­tam­lar­da iyi örnek ola­rak kabul edi­len ça­lış­ma­la­rın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı, yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ve diğer okul ve ku­rum­lar ta­ra­fın­dan model alın­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la Eği­tim­de İyi Ör­nek­ler Pro­je­si kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen ya­rış­ma­da İl bi­rin­ci­si oldu.

DATÇALI ÖĞRENCİLER ''EĞİTİMDE  İYİ ÖRNEKLER''  PROJESİ İLE  İL BİRİNCİSİ OLDU

 

Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri ,10 fark­lı alan­da 298 proje ara­sın­dan uzman saha de­ğer­len­dir­me ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ''Eş Za­man­lı Yüz yüze Eği­tim ve Canlı Sınıf Uy­gu­la­ma­sı''             pro­je­siy­le Eği­ti­me Eri­şim  Ka­te­go­ri­si İl Bi­rin­ci­si oldu.
İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''Sayın Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban'ın des­tek­le­riy­le, Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu­mu­zun yö­ne­ti­ci ve öğ­ret­men­le­ri, sal­gın sü­re­ci­nin ge­tir­di­ği so­run­lar kar­şı­sın­da çözüm üret­me be­ce­ri­le­ri­ni gös­te­re­rek öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin bil­gi­ye ulaş­ma­sı nok­ta­sın­da gös­ter­dik­le­ri has­sa­si­yet­le, sü­re­ci kont­rol ede­rek yö­net­me ça­ba­la­rıy­la ba­şa­rı­ya ulaş­tı­lar.   İlçe­mi­zin bu ba­şa­rı­sın­dan do­la­yı emeği geçen tüm öğ­ret­men­le­ri­mi­ze, okul yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze ve özel bü­ro­mu­za bu güzel ve an­lam­lı bi­rin­ci­li­ği ya­şat­tık­la­rı için te­şek­kür ede­rim ''dedi.


Bu haber 146 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer