24-02-2020 18:03 GÜNDEM

DATÇA'LI ÇOCUKLARDAN VAN'LI ÇO­CUK­LA­RA SEVGİ VE KAR­DEŞ­LİK KÖP­RÜ­SÜ

Sebiha ARSLAN : Datça Kadın İş Gü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) ge­liş­tir­di­ği sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri kap­sa­mın­daki bir uy­gu­la­ma­yı daha ha­ya­ta ge­çi­riyor. Der­nek yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ile birlikte 27-28- 29 Şubat gün­le­ri­ni kap­sa­yan günlerde Van Mer­kez ,Ed­re­mit, Mu­ra­di­ye ve Gevaş il­çe­le­rin­de­ki be­lir­le­nen okul ve ku­rum­la­rı zi­ya­ret ederek il­gi­li yö­ne­ti­ci öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te ola­cak­lar.

DATÇA'LI ÇOCUKLARDAN VAN'LI ÇO­CUK­LA­RA SEVGİ VE KAR­DEŞ­LİK KÖP­RÜ­SÜ

 
Bu kap­sam­da der­ne­ğin uzun sü­re­dir ba­ğış­lar­la temin et­ti­ği ilk ve or­ta­öğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri için temin et­ti­ği kış­lık kaban, bot, yün kep ve atkı, sırt çan­ta­sı gibi öğ­re­tim ge­reç­le­ri ile çocuk ev­le­rin­de bakım ça­ğın­da­ki ço­cuk­lar için ha­zır­la­dı­ğı çe­şit­li giysi ve oyun­cak­ları Van'a gön­de­ril­mek üzere Kargo şu­be­sin­de ha­zır­lan­dı. Der­nek Yö­ne­ti­mi Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz üye­ler ,Mü­rü­vvet So­yalp ,Nilüfer Abay ve Filiz İrem Öz­top­rak bir heyet ola­rak 27 Şubat ta­ri­hin­de Van'a  gi­de­rek ön­ce­den be­lir­le­nen Van ,Mu­ra­di­ye ,Ed­re­mit ve Gevaş il­çe­le­rin­de­ki okul­lar­da öğ­ren­ci­ler­le be­ra­ber ola­cak ve  Datça'  lı  ço­cuk­la­rın ar­ma­ğan­la­rını on­la­ra tes­lim ede­cek­ler. Ay­rı­ca der­nek üye­le­ri Van'daki çocuk ev­le­ri ile çocuk ko­ru­ma ku­ru­mu mer­ke­zlerin­de kalan ço­cuk­la­rı da  zi­ya­ret ede­rek on­la­ra da he­di­ye­le­ri­ni ile­tecekler. Der­nek Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz Van'a  ulaş­tır­mak üzere  olan ihtiyaç  mal­ze­me­le­ri­nin MNG Kargo'daki yoğun ha­zır­lık­la­rı sı­ra­sın­da  yap­tı­ğı gö­rüş­me­de şu açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.'' Biz der­nek ola­rak 3 yıl­dır baş­lat­tı­ğı­mız '' Datça'dan Sevgi Ve Kar­deş­lik Köp­rü­le­ri Ku­ra­lım ''pro­je­miz kap­sa­mın­da bu yıl da Van ili ve il­çe­le­rin­de öğ­re­nim gören ve çocuk Sevgi Ev­le­ri ile çocuk ko­ru­ma mer­kez­le­rin­de ba­kı­mı ve ko­run­ma­sı ya­pı­lan ço­cuk­la­rı­mı­zı se­vin­dir­mek ve Datça'mız­daki ço­cuk­la­rı­mızdan on­la­ra bir sevgi ile­ti­şi­mi ,des­tek ve yar­dım­laş­ma ile kar­deş­lik duy­gu­la­rı­nı gö­tür­me­yi amaç­la­dık. Bu çalışmalarımız  bun­dan sonra da tes­pit edi­lecek diğer yö­re­le­ri­miz­de de, ih­ti­yaç sa­hi­bi ço­cuk­la­rı­mı­za yar­dım ve des­tek eli­mi­zi uza­ta­rak devam ede­cek­tir.Ayrıca bu süreçte maddi manevi  desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Mesut Çoban'a ,Belediye Başkanı Gürsel Uçar 'a, Datça Cumhuriyet Savcımız Fatih Yurdakul ve Datça halkına teşekkür ediyorum'' dedi.   Der­nek yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri 27- 29 Şubat  gün­le­ri­ni kap­sa­yan sü­re­de Van Mer­kez ,Ed­re­mit Mu­ra­di­ye ve Gevaş il­çe­le­rin­de­ki be­lir­le­nen okul ve ku­rum­la­rı zi­ya­ret ederek il­gi­li yö­ne­ti­ci öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te ola­cak­lar.


Bu haber 1919 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer