02-08-2019 11:02 GÜNDEM

DATÇA'DAKİ UYUŞ­TU­RU­CU HÜ­KÜM­LÜ­SÜ­NE,YAR­GI­DAN TOKAT GİBİ KARAR! TEKZİP TALEBİ TEK, TEK RED­DEDİLDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Haber Gazetemizde ,2018 Temmuz ayında yayınladığımız '' DATÇA'DA UYUŞ­TU­RU­CU ZAN­LI­SI 19 AY SONRA HÜKÜM GİYDİ. 3 YIL 4 AY HAPİS CE­ZA­SI­NA ÇARP­TI­RIL­DI '' baş­lık­lı ha­be­ri­mi­ze açılan tek­zip da­va­sı­na ,mah­ke­me­den TOKAT gibi ''RED'' ce­va­bı geldi. 3 yıl 4 ay hapis ce­za­sı al­ma­sı­na rağ­men ga­ze­te­mi­zi mah­ke­me­ye veren hükümlü Mehmet Şükrü Özcan, adına vekil tayin ettiği 2 avukat aracılığıyla yar­gı­ya baş­vu­ra­rak tek­zip ta­le­bin­de bulundu. Ancak Mehmet Şükrü Özcan'a yar­gı­dan ,RED ce­va­bı geldi. Ta­le­bi red­de­di­len Özcan ,bir üst mah­ke­me­ye baş­vur­du ve yine RED ce­va­bı alarak ,yar­gı­nın to­ka­tıy­la bir kez daha sar­sıl­dı.

DATÇA'DAKİ UYUŞ­TU­RU­CU HÜ­KÜM­LÜ­SÜ­NE,YAR­GI­DAN TOKAT GİBİ KARAR! TEKZİP TALEBİ TEK, TEK RED­DEDİLDİ


Datça Haber Ga­ze­te­mi­zin ,06 Tem­muz 2018 ta­rih­li 1659 sa­yı­lı bas­kı­sın­da '' DATÇA'DA UYUŞ­TU­RU­CU ZAN­LI­SI 19 AY SONRA HÜKÜM GİYDİ. 3 YIL 4 AY HAPİS CE­ZA­SI­NA ÇARP­TI­RIL­DI '' baş­lı­ğıy­la ,Ga­ze­te­miz Genel Yayın ve So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü Se­bi­ha Ars­lan im­za­lı ha­be­ri­miz­de, Ha­be­rin mu­hata­bı olan hü­küm­lü Meh­met Şükrü Özcan, ve­kil­le­ri ara­cı­lı­ğı ile ,Gazetemiz güya bu haber metniyle ''GER­ÇE­Ğİ YAN­SIT­MA­YAN İFA­DE­LER KULLANDIĞI VE ÖZCAN  HAK­KIN­DA ASIL­SIZ HABER YA­YIN­LA­DI­ĞI GE­REK­ÇE­SİY­LE ,GAZETEMİZ  YALAN YAN­LIŞ HABER YAP­MAK­LA SUÇ­LAN­MIŞ­TI.! Ha­ber­le il­gi­li ,3 YIL 4 AY HAPİS CE­ZA­SI­NA  çarp­tı­rıl­ma­sı­na rağ­men mah­ke­me­ye giden Özcan yar­gı­nın to­ka­tıy­la sar­sıl­dı.Tek­zip da­va­la­rı BİR BİR RED­DE­DİL­Dİ.
Aralık 2018 tarihinde ,T.C. Datça Sulh Ceza Hakimliğine,  açılan tekzip davasında '' Tekzibe konu olan haberde belirtilen hususların doğruluğuna en azından görünürdeki gerçeklik ilkesine uygun  olduğu ,gazetede yayınlanan haber ile tekzip talep eden hakkında yapılan yargılama neticesinde verilen cezadan da haber içeriğinin doğru olduğu ,yayın içeriğinde talepte bulunanın kişilik haklarını haber verme  hakkı sınırlarını aşan nitelikte ihlal edici nitelikte ifade ve anlatımlara yer verilmemiş olması sebebiyle Özcan'ın TEKZİP TALEBİNİN REDDİNE karar verilmişti. 
İTİRA­ZI­DA İŞE YA­RA­MA­DI!
T.C. Datça Sulh Ceza Hakimliği' nin ka­ra­rı­na İTİRAZ eden Meh­met Şükrü Özcan ,bu kez bir üst mah­ke­me olan T.C. Muğla 2.?Sulh Ceza Hakimliğine  baş­vur­du.Türk Ceza Ka­nu­nu­nun 62.?mad­de­si uya­rın­ca 3 yıl 4 ay hapis ce­za­sı ile çarp­tı­rı­lan ve bu ka­ra­rın İzmir Bölge Ad­li­ye Mah­ke­me­si 3. Da­ire­si ka­ra­rı ile 04.06.2019 ta­ri­hin­de ke­sin­le­şen M.Ş. Özcan ile il­gi­li ola­yın ilk mey­da­na gel­di­ği ta­rih­te ya­pı­lan ha­ber­ler dı­şın­da Datça Haber Ga­ze­te­si­nin 06.07.2018 ta­rih­li  1659 sa­yı­lı bas­kı­sın­da '' Datça'da Uyuş­tu­ru­cu Zan­lı­sı 19 Ay Sonra Hüküm Giydi. 3 Yıl 4 Ay Hapis Ce­za­sı­na Çarp­tı­rıl­dı '' şek­lin­de haber yap­ma­sının gö­rü­nür ger­çe­ğe uygun ol­du­ğu ,abar­tı­lı ve aşa­ğı­la­yı­cı yo­rum­la­ra yer ve­ril­me­di­ği,top­la­nan tüm adli bel­ge­ler ve haber içe­ri­ği­ne göre, Datça Sulh Ceza Ha­kim­li­ği­nin RED  ka­ra­rı­nda bir isa­bet­siz­lik bu­lun­ma­dı­ğın­dan,alı­nan ka­ra­ra yö­ne­lik iti­ra­zın red­di­ne karar ve­ril­miş olup,iti­raz eden M.Ş.Özcan 'ın  İTİ­RA­ZI­NIN RED­Dİ­NE karar ve­ril­miş­tir.
Meh­met Şükrü Öz­ca­n' ın 3 yıl 4 ay hapis ce­za­sı al­ma­sı­na rağ­men ,2 vekil avu­kat ara­cı­lı­ğıy­la , 3 tek­zip da­va­sı ve 1 No­ter ara­cı­lı­ğıy­la ihtar çektiği  dosya ve ta­rih­le­ri şu şe­kil­de­dir.
1 - Ağustos 2018 tarihinde Muğla 3.Noterliği aracılığıyla gazetemize tekzip talebinde bulunularak ihtar gönderilmişti.
-Tarafımız tarafından ,gazetemizde yayınladığımız haberimizin edindiğimiz bilgiler doğrultusunda doğru olduğuna inanarak (ki yanılmadık)hiç bir işlem yapmadık.
2-Ekim 2018 'de  T.C. Muğla 1.?Sulh Ceza Hakimliği 'ne  1'inci tekzip davasını açtılar
KARAR : T.C. Muğla 1.?Sulh Ceza Hakimliği '' yetki alanı dı­şın­da kal­dı­ğın­dan ''Ha­kim­li­ğin Yet­ki­siz­li­ği­ne '' karar verilmişti
3-Ocak 2019' da  , T.C. Datça Sulh Ceza Hakimliği'ne  2' inci tekzip davasını açtılar
KARAR :  Tek­zip Ta­le­bi­nin Red­di­ne
4 - Yine Ocak  2019 'da , T.C. Muğla 2.?Sulh Ceza Hakimliği' ne T.C. Datça Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu karara itiraz da bulunarak 3'üncü kez tekzip davası açtılar
KARAR :  T.C. Muğla 2.?Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan tüm belgelerin incelenmesi neticesinde Datça Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu kararda  bir isabetsizlik bulunmadığından ,alınan karara yönelik  İTİ­RA­ZIN RED­Dİ­NE  ve  CMK 'nun 271/4. Mad­de­si ge­re­ğin­ce KESİN OLMAK ÜZERE RED­Dİ­NE KARAR VE­RİL­MİŞTİR.
O Mahkemeden bu mahkemeye  kapı kapı dolaşıp tekzip davası açılan ve  RED olunan haberimizi  ''  http://www.datca-haber.com/haber/datcada-uyusturucu-zanlisi-19-ay-sonra-hukum-giydi-3-yil-4-ay-hapis-cezasina-carptirildi  ''  internet adresimizden (Datça Haber Gazetesi WEB Sayfamızdan ) ulaşabilirsiniz.
Siz değerli okurlarımızın karşısına doğru tarafsız ve ilkeli haber yapmanın bir kez daha gururunu ve  ilk günden bu güne (ve bundan sonrada) doğruluk çizgimizden ödün vermeden, haklı çıkmanın mutluluğunu yaşıyor ve paylaşıyoruz.


Bu haber 59023 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer