14-01-2020 11:08 GÜNDEM

DATÇA'DA YOLCU SÜ­RÜ­CÜ İLİŞKİSİ VE TOPLU TA­ŞI­MA­DA '65 YAŞ' KO­NU­ŞUL­DU

Sebiha ARSLAN: Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ön­cü­lü­ğün­de, İlçe İnsan Hak­la­rı Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan şehir içi ta­şı­ma­cı­lık yapan toplu ta­şı­ma şo­för­le­ri­ne yö­ne­lik 'Yol­cu-Sü­rü­cü iliş­ki­le­ri, Öfke ve Stres Yö­ne­ti­mi, Müş­te­ri Mem­nu­ni­ye­ti ile 65 yaş ve üzeri yol­cu­la­rın üc­ret­siz se­ya­hat­le­ri' ko­nu­lu bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Toplu ta­şı­ma­da 65 yaş üstü yol­cu­la­rın üc­ret­siz ol­ma­sı ne­de­niy­le ya­şa­nan so­run­lar­da ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı.

DATÇA'DA YOLCU SÜ­RÜ­CÜ İLİŞKİSİ VE TOPLU TA­ŞI­MA­DA '65 YAŞ' KO­NU­ŞUL­DU

 

Per­şem­be günü (09.01.2019) saat 13:30 da Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde ger­çek­le­şen top­lan­tı­ya, Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Harun Kes­kin ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tıl­dı.Kes­kin ' Yolcu -Sü­rü­cü iliş­ki­le­ri, Öfke ve Stres Yö­ne­ti­mi, Müş­te­ri Mem­nu­ni­ye­ti iliş­ki­le­ri­ni slayt gös­te­ri­mi ile   Datça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Demirbaş ve 5 ayrı hatta toplu taşımacılık hizmeti veren kooperatif üyesi şoförlerle soru yanıt şek­lin­de yaptı.
Mi­ni­büs­çü­ler Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Efkan Ka­ra­man, Datça'da 27 yıl­dır mi­ni­büs­çü­lük yap­tı­ğı­nı ,65 yaş ve üzeri üc­ret­siz yolcu ta­şı­ma­cı­lı­ğı uy­gu­la­ma­sı­nın ken­di­le­ri­ne büyük kül­fet ge­tir­di­ği­ni dile ge­ti­re­rek özet­le şu cüm­le­le­ri söy­le­di.

“Üç sene ön­ce­si­ne kadar her şey yo­lun­day­dı. Kay­ma­kam­lık­tan, va­li­lik­ten ödül­le­ri­miz vardı. Bugün ise üc­ret­siz yolcu ta­şı­ma­cı­lı­ğın­dan ya­rar­la­nan in­san­lar­la bizi karşı kar­şı­ya ge­tir­di­ler. Üc­ret­siz 65 yaş üstü yolcu ta­şı­dı­ğım için 1000 lira ve­ri­li­yor. Resmi giriş ol­du­ğu için fa­tu­ra ke­si­yo­rum, 180 lira KDV ödü­yo­rum. Ay­rı­ca ver­gi­si­ni ödü­yo­rum. Aylık ka­zan­cım 600 TL'ye dü­şü­yor. Aylık or­ta­la­ma üc­ret­siz 65 yaş üstü 150 yolcu ta­şı­yo­rum. Benim git­ti­ğim yol zaten 35 lira. Muğla'ya gi­di­yo­rum. Ve­ri­len ücret, bir ki­şi­yi kar­şı­la­mı­yor. Adam bi­ni­yor, 'Ne­re­ye gi­di­yor­su­nuz?' diye sor­du­ğum­da, 'May­da­noz al­ma­ya gi­di­yo­rum' diyor. 17 ki­şi­lik ara­bam­da, 12 kişi üc­ret­siz 65 yaş üstü yolcu ta­şı­dı­ğım olu­yor. Aynı in­san­lar geri dö­nü­yor. Günde 24 kişi üc­ret­siz ta­şı­yo­rum. Dev­let bana bi­ri­ni öder­ken, ben 23'ünü nasıl kar­şı­la­ya­bi­li­rim. Dev­le­tin açı­ğı­nı ben ka­pat­mak zo­run­da de­ği­lim. Dev­let bu ya­sa­yı çı­kar­tı­yor­sa, Datça'ya ko­ya­cak ara­ba­sı­nı. Ne o in­san­la­rı mağ­dur ede­cek­, ne de bizi".

Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Harun Kes­kin ise, Kay­ma­kam­lık, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Mi­ni­büs­çü es­na­fı ve 65 yaş üstü yolcu tem­sil­ci­le­ri­nin bir araya ge­le­ce­ği top­lan­tı dü­zen­len­me­si için Kay­ma­ka­m  Mesut Çoban ile gö­rü­şe­ce­ği­ni söy­le­di.Toplantı istek ,talep soru ve yanıt şeklinde devam etti.


Bu haber 685 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer