11-05-2020 16:53 GÜNDEM

DATÇA SAHİLLERİ , KA­ÇAK­LAR­DAN TEMİZLENİYOR

Sebiha ARSLAN : Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı, tu­rizm böl­ge­le­rin­de­ki özel­lik­le sahil ke­nar­la­rı­na ya­pı­lan kaçak ya­pı­la­rın yı­kı­mı­na devam edi­yor.?Datça ve Muğla il­çe­le­rin­de 499 ya­pı­nın yı­kı­mı ta­mam­lan­dı. Önü­müz­de­ki gün­ler­de 325 yapı daha yı­kı­la­cak.Datça'da ise 8 kaçak ya­pı­nın yı­kı­mı ger­çek­le­şir­ken 103 ya­pı­nın da yı­kı­mı önü­müz­de­ki gün­ler­de ger­çek­le­şecek.

DATÇA SAHİLLERİ , KA­ÇAK­LAR­DAN TEMİZLENİYOR

 

Tür­ki­ye'nin tu­ris­tik böl­ge­le­rin­de­ki imara ay­kı­rı, doğal gü­zel­lik­le­ri bozan ya­pı­la­rın tes­pi­ti ve yıkım ça­lış­ma­la­rı ara­lık­sız sü­rü­yor. Edi­ni­len bil­gi­ye göre ;de­ne­tim­ler hava, deniz ve ka­ra­dan sür­dü­rü­lür­ken, Muğla ve il­çe­le­rin­de 464'ü ba­ğım­sız bölüm, 34'ü kıyı ya­pı­sı, biri is­ti­nat du­va­rı olmak üzere yı­kı­mı bi­ti­ri­len yapı sa­yı­sı 499'u buldu. Sa­de­ce Bod­rum'da 454 ya­pı­nın yı­kı­mı ta­mam­lan­dı. Datça'da sekiz, Men­te­şe'de 31, Mar­ma­ris'te beş, Fet­hi­ye'de ise bir yapı yı­kıl­dı. Geç­ti­ği­miz yıl iki kez zi­ya­ret et­ti­ği Muğla'nın Bod­rum İlçesi'nde kıyı ve koy­lar­da de­ne­tim­ler ger­çek­leş­ti­ren Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum, imara ay­kı­rı­lık­lar ta­şı­yan ya­pı­la­rın yı­kı­la­ca­ğı sö­zü­nü ver­miş­ti.

ÇA­LIŞ­MA­LAR BÜYÜK ÖL­ÇÜ­DE BİTTİ
Bakan Murat Kurum yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın ta­li­ma­tıy­la baş­la­dı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı­mı­zı büyük öl­çü­de ta­mam­la­dık. Bu­gü­ne kadar böl­ge­de ça­lı­şan imar de­net­çi­le­ri­mi­zin tes­pit­le­ri doğ­rul­tu­sun­da Bod­rum kı­yı­la­rın­da 18 ayrı otel pro­je­si­nin ve plaj iş­let­me­si­nin imara ve ruh­sa­ta ay­kı­rı­lık­lar ta­şı­yan üni­te­le­ri­nin yı­kı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik, yapı sa­hip­le­ri­ne idari para ce­za­la­rı uy­gu­la­dık.Sa­de­ce Bod­rum değil Muğla'nın diğer il­çe­le­ri; Datça, Mar­ma­ris, Fet­hi­ye, Milas, Köy­ce­ğiz, Or­ta­ca, Da­la­man ve Ula kı­yı­la­rın­da da imara ay­kı­rı, de­ni­zin, ta­bi­atın doğal gü­zel­li­ği­ni bozan ya­pı­la­rın da yı­kım­la­rı devam edi­yor. İlçe­le­riy­le bir­lik­te Muğla'da 499 ya­pı­nın yı­kı­mı ta­mam­lan­dı”dedi.

SI­RA­DA 103 KAÇAK YAPI VAR
Muğla'da il­gi­li be­le­di­ye­ler­ce ma­ki­na-ekip­man des­te­ği talep edi­len ve yakın za­man­da yı­kı­la­bi­lecek yapı sa­yı­sı­nın ise 325 adet ol­du­ğu açık­lan­dı. Datça'da 103, Bod­rum'da 96, Mar­ma­ris'te 52, Da­la­man' da 6, Fet­hi­ye'de 7, Milas'ta 23, Or­ta­ca 'da 38 ya­pı­da önü­müz­de­ki dö­nem­de yıkım ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Böy­le­ce sa­de­ce Muğla'daki tu­ris­tik böl­ge­ler­de yı­kı­lan yapı sa­yı­sı 824 ola­cak.

YEREL YÖNETİMLERE KA­RAR­LI­LIK ÇAĞ­RI­SI
Bakan Kurum “Son ola­rak dün­ya­da nadir tür­ler­den biri sa­yı­lan Ak­de­niz fok­la­rı­nın evi Küdür Ya­rı­ma­da­sı'nın ko­ru­ma sta­tü­sü ar­tı­rı­la­rak Kesin Ko­ru­na­cak Has­sas Alan ilan edil­me­siy­le bir­lik­te bu­ra­da­ki plaj iş­let­me­le­ri ve is­ke­le­le­rin yı­kı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik. Yerel yö­ne­tim­le­ri­miz­den bek­len­ti­miz imara ay­kı­rı ya­pı­lar­la il­gi­li ge­rek­li idari iş­le­mi ka­rar­lı­lık­la yap­ma­la­rı. Kaçak ya­pıy­la mü­ca­de­le­yi be­le­di­ye­le­ri­miz­le bir­lik­te yü­rü­te­ce­ğiz”


Bu haber 1279 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer