23-03-2020 13:05 GÜNDEM

DATÇA POLİSİ, EVDEN ÇI­KA­MA­YAN VA­TAN­DAŞ­LA­RIN İHTİYA­CI­NI KAR­ŞI­LI­YOR

Sebiha ARSLAN : Datça 'da 65 yaş ve üzeri ile kro­nik has­ta­lı­ğı olan va­tan­daş­la­ra so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı ge­ti­ril­me­si­nin ar­dın­dan evden çı­ka­ma­yan ki­şi­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­nı ,Datça Polis kar­şı­la­dı.

DATÇA POLİSİ, EVDEN ÇI­KA­MA­YAN VA­TAN­DAŞ­LA­RIN İHTİYA­CI­NI KAR­ŞI­LI­YOR

Datça 'da Polis, dı­şa­rı­ya çı­ka­ma­yan yaşlı ve hasta va­tan­daş­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­dı. 112 çağrı mer­ke­zin­den , İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü so­rum­lu­luk böl­ge­le­rin­den ula­şan İskele Ma­hal­le­si 91. so­kak­ta ya­şa­yan Mus­ta­fa Ak­bı­yık (67) ve 91.?so­kak­ta ya­şa­yan 73 ya­şın­da­ki İbra­him Şahin 112 ve 155 çağrı mer­ke­zi­ni ara­ya­rak Po­lis­ten yar­dım is­te­di.İhti­yaç­la­rı­nı ev­le­ri­ne kadar tes­lim eden Po­lis­ler, 65 yaş üstü va­tan­daş­la­ra dı­şa­rı çık­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rı­da bu­lu­nup, 112 ve 155 hat­tı­na gelen ih­ti­yaç­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Konu ile il­gi­li açık­la­ma yapan İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun "65 yaş üstü ve kro­nik ra­hat­sız­lı­ğı olan, evde kim­se­si ol­ma­yan, ba­şı­mı­zın tacı kıy­met­li yaş­lı­la­rı­mı­zın polis ev­lat­la­rı ola­rak on­lar­dan talep gel­me­si ha­lin­de tüm ih­ti­yaç­la­rı­nın gi­de­ril­me­si için ekip­le­ri­miz se­fer­ber ola­cak­tır" dedi.


Bu haber 3603 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer