10-12-2019 12:35 GÜNDEM

DATÇA MYO ÖĞ­REN­Cİ­LE­Rİ OKUL KAM­PÜ­SÜ­NE 150 ADET ZEYTİN FİDANI DİKTİ

Rıza EZER : Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si ,Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu (MYO) öğ­ren­ci­le­ri dü­zen­le­dik­le­ri et­kin­lik­le okul bahçesini ye­şil­len­dir­di. Şen­lik ha­va­sın­da geçen et­kin­lik­te öğ­ren­ci­ler 150 adet zey­tin fi­da­nı dikti.

DATÇA MYO ÖĞ­REN­Cİ­LE­Rİ OKUL KAM­PÜ­SÜ­NE 150 ADET ZEYTİN FİDANI DİKTİ

 

Ken­di­le­rin­den sonra Datça Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu'nda eği­tim gö­recek öğ­ren­ci­le­re daha yeşil bir kam­püs bı­rak­mak için et­kin­lik dü­zen­le­yen Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri, TEMA Vakfı gö­nül­lü­le­ri­ni okula ça­ğı­rıp et­kin­lik dü­zen­le­di. Okul­da dü­zen­le­nen et­kin­lik­te do­ğa­nın ko­run­ma­sı ve ağaç dik­me­nin önemi an­la­tıl­dı. Daha sonra öğ­ren­ci­ler ön­ce­den ha­zır­la­nan 150 adet zey­tin fi­da­nı­nı kampüs bah­çe­si­ne dikti. Amaç­la­rı­nın hem do­ğa­yı ko­ru­mak hem de ken­di­le­rin­den sonra okula ge­lecek öğ­ren­ci­le­re daha yeşil bir doğa bı­rak­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten öğ­ren­ci­ler, “Biz belki bu ağaç­la­rın göl­ge­sin­de otu­rup mey­ve­le­ri­ni gö­re­me­ye­ce­ğiz ama biz­den sonra ge­lecek öğ­ren­ci­ler daha güzel bir kam­pü­se sahip ola­cak. Biz­ler biz­den ön­ce­ki­le­rin dik­ti­ği ağaç­la­rın göl­ge­sin­de ya­şa­dık. Biz­den son­ra­ki­ler de bizim dik­ti­ği­miz ağaç­la­rın al­tın­da göl­ge­len­sin is­ti­yo­ruz. Do­ğa­yı ko­ru­mak kadar do­ğa­yı gü­zel­leş­tir­mek de önem­li” dediler.


Bu haber 671 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer