19-03-2019 17:34 GÜNDEM

DATÇA MUĞLA'YA HİZMET­LE YA­KIN­LA­ŞA­CAK

Sebiha ARSLAN : Ak Parti Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Dr.?Meh­met Nil Hıdır, Datça'nın Hı­zır­şah, Kı­zı­lan ve Ka­ra­köy ma­hal­le­le­rin­de va­tan­daş­lar­la bu­luş­tu. Seçim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya, Cum­hur İtti­fa­kı Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Fey­zul­lah Gü­la­da'nın yanı sıra, Ak Parti Muğla Mv. Yelda Erol Gök­can, Ak Parti İlçe teş­ki­la­tı üye­le­ri ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.

DATÇA MUĞLA'YA HİZMET­LE YA­KIN­LA­ŞA­CAK

Sanat Ve Sa­nat­çı­yı Des­tek­le­mek Du­rur­ken, Ruh­sat Ver­me­mek Ne Demek?
Ak Parti Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Dr. Meh­met Nil Hıdır, Hı­zır­şah Ma­hal­le­sin­de­ki ko­nuş­ma­sın­da, es­ki­den bu böl­ge­ler­de ipek­bö­ce­ği ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin ya­pıl­dı­ğı­nı ve bunun ya­şa­tıl­ma­sı ge­re­ken bir değer ol­du­ğu­nu ifade ede­rek “Benim eşi­min ana­ne­si de do­ku­ma tez­gâ­hın­da ipek ku­maş­lar do­kur­du. Bu ge­le­ne­ği­mi­zi ya­şa­tan, bu­ra­da ipek bö­ce­ği ye­tiş­tir­me ve kumaş do­ku­ma yapan sa­nat­çı­mız Özlem Gör­gü­lü'yü teb­rik edi­yo­rum, bu­ra­nın tu­riz­mi­ne katkı sağ­la­mak için ça­lı­şı­yor. Fakat be­le­di­ye ken­di­le­ri­ne ruh­sat ver­me­miş, bu nasıl bir zih­ni­yet­tir? Sanat ve sa­nat­çı­yı des­tek­le­mek du­rur­ken bu ne demek?” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ak Parti'liler, Mhp'nin 3 Hi­la­lin Al­tı­na As­lan­lar Gibi Mü­hü­rü Vu­ra­cak!
Ko­nuş­ma­sın­da, Cum­hur it­ti­fa­kı Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Fey­zul­lah Gü­la­da'nın Muğla Ağız Diş Sağ­lı­ğı Mer­ke­zin­de büyük hiz­met­le­ri ol­du­ğu­na de­ği­nen Hıdır, “Fey­zul­lah kar­de­şi­miz içi­miz­den biri, hep dişe do­ku­nur hiz­met­ler yaptı, mem­le­ke­ti­me hiz­met ede­ce­ğim diye gö­re­vin­den ay­rıl­dı, mem­le­ke­ti­nin so­run­la­rı­nı en iyi şe­kil­de bi­li­yor ve canla başla ça­lı­şı­yor, ça­lı­şa­cak. Ken­di­si Cum­hur it­ti­fa­kı­nın Mhp ka­na­dı adayı, bu­ra­da bütün Ak Par­ti­li hem­şe­ri­le­rim Mhp'nin üç hi­la­li­ne as­lan­lar gibi mü­hü­rü vu­ra­cak. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­de de bütün Mhp sev­da­lı­la­rı, üç hilal sev­da­lı­la­rı as­lan­lar gibi müh­rü­nü am­pu­le vu­ra­cak. İnşal­lah el bir­li­ğiy­le ba­şa­ra­ca­ğız” dedi.
Muğla'da Chp'liler Bile Yetti Gari Diyor..!!
Datça'yı da Muğla Bü­yük­şe­hir'i de ka­za­bi­lecek güçte ol­duk­la­rı­nı ifade eden Hıdır, “Bizim ar­ka­mız­da gö­nül­den hiz­met ruhu var, ve­kil­le­ri­miz, ba­kan­la­rı­mız ve cum­hur­baş­ka­nı­mız var, yıl­lar­ca hiz­met gör­me­miş Chp'li va­tan­daş­la­rı­mız da ya­nı­mız­da olur­sa, el bir­li­ğiy­le bütün so­run­la­rı çö­ze­ce­ğiz. Osman Abi'nin 20 se­ne­de Muğla'mızı ge­tir­di­ği vahim durum belli, Muğla'da Chp'liler bile yetti gari diyor. Mev­cut baş­kan 3 se­ne­dir Mar­ma­ris'e git­me­miş çünkü oray­la kav­ga­lı, 2 se­ne­dir Bod­rum'a git­me­miş çünkü kav­ga­lı, Fet­hi­ye'ye git­me­miş Beh­çet Sa­at­cı ile kav­ga­lı” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Beh­çet Sa­at­cı'nın Ar­ka­sın­da Mec­lis Yok..!!
Muğla'nın tu­rizm so­run­la­rı­na Ak Be­le­di­ye­le­rin çözüm bu­la­ca­ğı­nın al­tı­nı çizen Hıdır “Fet­hi­ye'nin kör­fe­zi­ni bile te­miz­le­me­yi ba­şa­ra­ma­yan Beh­çet Sa­at­cı kalk­mış bü­yük­şeh­re göz dik­miş, ar­ka­sın­da mec­lis bile yok, Bod­rum'a en basit alt­ya­pı hiz­me­ti­ni ge­ti­re­me­miş olan Meh­met Ko­ca­don çık­mış şimdi Muğla'yı mah­vet­me­ye aday olmuş. Benim va­tan­da­şı­mı kan­dır­ma­ya ça­lış­ma­yın. Beh­çet Sa­at­cı'nın bir tane be­le­di­ye mec­lis üyesi yok. Bu ha­liy­le hiz­met yap­ma­sı im­kan­sız. Ama dert­le­ri hiz­met etmek değil. Bunu her­kes bi­li­yor. Biz Fey­zul­lah kar­de­şim­le Cum­hur İtti­fa­kı aday­la­rı­yız, te­va­zu, sa­mi­mi­yet ve gay­ret­le hiz­me­te ge­le­ce­ğiz ” dedi.
Su Pa­ra­sın­dan Tüm Va­tan­daş­la­rı­mız Şi­ka­yet­çi..!!
Kız­lan Ma­hal­le­sin­de­ki top­lan­tı­da da yoğun ilgi ile kar­şı­la­nan Hıdır, bu­ra­da­ki ka­la­ba­lı­ğa hi­ta­ben yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Ak Be­le­di­ye­ci­li­ği ter­cih eden be­le­di­ye­le­rin hiz­met­le bu­luş­tu­ğu­nu ifade ede­rek, Muğla'daki va­tan­daş­la­rın en büyük sı­kın­tı­la­rın­dan bi­ri­nin de su fi­yat­la­rı ol­du­ğu­nu söy­le­di. De­niz­li'de suyun tonu 2.60 kuruş diyen Hıdır “Muğla'mızda su 4 lira, su yö­nün­den en be­re­ket­li böl­ge­de­yiz, bu nasıl bir vur­gun? Bizim sö­zü­müz var, 1 Nisan sa­ba­hın­da su fi­yat­la­rı yarı ya­rı­ya aza­la­cak” dedi.
Osman Abi Bu Böyle Olmaz..!!!
Dol­muş­çu­la­rın da büyük so­run­la­rı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Hıdır; "Dol­muş­çu­la­rın ruh­sat­la­rı­na her sene ruh­sat de­ğiş­tir­me zo­run­lu­lu­ğu gel­miş. Bu hiz­met 800 lira. Du­rak­tan 1 da­ki­ka erken kalk­tın ceza, 2 da­ki­ka geç gel­din ceza, yol­cu­yu fazla aldın ceza. Sa­de­ce bir Taksi du­ra­ğı­na 600 bin lira ceza ke­sil­miş. Ar­mu­ta­lan'daki bir dol­muş­çu­ya 5 se­ne­de 150 bin lira ceza ke­sil­miş. Bir şöför ar­ka­da­şı­mız bun­la­ra da­ya­na­ma­dı Fet­hi­ye'de in­ti­har etti. Bir ar­ka­da­şı­mız kalp kri­zin­den ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ondan sonra Osman Abi, bu işin so­rum­lu­su­nu işten çı­kar­dım diyor. Peki de­ğiş­ti mi düzen? Hayır yine aynı devam edi­yor” dedi.
Muğla'yı Ak Be­le­di­ye­ci­lik­le bu­luş­tu­ra­cak­la­rı­nı bunun için yoğun bir gay­ret­le ça­lış­tık­la­rı­nı ifade eden Hıdır, va­tan­daş­lar­dan Muğla ve Datça için Cum­hur İtti­fa­kı­na oy ver­me­le­ri­ni is­te­me­si­nin ar­dın­dan top­lan­tı sona erdi.


Bu haber 352 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer