31-05-2019 17:16 GÜNDEM

DATÇA KAYMAKAMLIĞINDAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE İFTAR YEMEĞİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, İlçe­miz­de ya­şa­yan Şehit aile­le­ri ve Ga­zi­ler­le ge­le­nek­sel İftar ye­me­ğin­de bu­luş­tu.

DATÇA KAYMAKAMLIĞINDAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE  İFTAR YEMEĞİ

 

Ra­ma­zan ayı do­la­yı­sıy­la İlçe Kay­ma­ka­mımız  Mesut Çoban , il­çe­de ya­şa­yan Şehit ,Gazi ve  ya­kın­la­rı yanı sıra , Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Yar­bay Erdim Fahri Zeren,Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Şeref Murat Er­kı­lıç eşi Hakim Nihal Er­kı­lıç, Hakim Sel­çuk Dur­sun, Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan, Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı Onur Ta­ta­roğ­lu ve  İl­çe­de görev yapan kamu kurum amir­le­rin­den olu­şan ka­la­ba­lık bir top­lu­lu­ğa Pa­zar­te­si günü (27.05.2019 ) Yeşim Teras Res­to­ran'da iftar yemeği verdi. Yemek İlçe Müf­tü­sü Nu­ret­tin Çelik ta­ra­fın­dan oku­nan du­ay­la devam etti. Ya­pı­lan du­ay­la, Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı, ül­ke­miz, bay­ra­ğı­mız ve mil­le­ti­miz için ha­yat­la­rı­nı feda eden şe­hit­le­ri­miz rah­met ve min­net­le yad edil­di. Ga­zi­le­ri­miz şük­ran ve min­net­le anıl­dı.
Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı ve Kıb­rıs Ga­zi­si A. Fer­hat Ün­sa­lan, Kay­ma­kam­lı­ğın ver­di­ği iftar ye­me­ğin­de bir araya gel­me­nin ken­di­le­ri­ni mutlu et­ti­ği­ni ifade ede­rek kısa bir te­şek­kür ko­nuş­ma­sı yaptı.
Kay­ma­kam Çoban ge­le­nek­sel iftar ye­me­ği son­ra­sı, eşi Ebru Çoban ile bir­lik­te ma­sa­la­rı tek tek do­la­şa­rak iftar ye­me­ği­ne ka­tı­lan­ misafirlerin  Ra­ma­za­nı­nı kut­la­dı.Şehit ya­kın­la­rı ve ga­zi­le­ri­mi­zin ya­nın­da olmak bizim gö­re­vi­miz­dir diyen Çoban '' Ha­ya­tı­nı ca­nı­nı, ül­ke­miz için feda etmiş olan şe­hit­le­ri­mi­ze Allah'tan rah­met di­li­yo­rum. Başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk olmak üzere onun silah ar­ka­daş­la­rı­na, ku­ru­lu­şun­dan bu­ gü­ne kadar geçen süre içe­ri­sin­de ül­ke­miz, mil­le­ti­miz ve de­ğer­le­ri­miz için ha­yat­la­rı­nı feda eden bütün şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le yad edi­yo­rum. Ruh­la­rı şad olsun. Ara­mız­da bu­lu­nan ga­zi­le­ri­mi­ze yine şük­ran­la­rı­mı­zı ve min­net­le­ri­mi­zi ifade edi­yo­rum. İyi ki var­lar, iyi ki bu ülke, bu mil­let için sağ­lık­la­rı­nı feda et­ti­ler. İnşal­lah biz­ler de bize düşen gö­re­vi, bun­dan son­ra­ki za­man­da en güzel şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­ri­riz Ra­ma­za­nı­mız  mü­ba­rek olsun” dedi.


Bu haber 451 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer