28-05-2019 12:17 GÜNDEM

DATÇA JUDO TA­KI­MI MUĞLA' DAN ŞAMPİYON­LUK­LA DÖNDÜ

Sebiha ARSLAN: Men­te­şe Ata­türk Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nun­da ya­pı­lan “19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı Judo Tur­nu­va­sı” n da Datça Judo Ta­kı­mı Datça' ya er­kek­ler­de şam­pi­yon­luk, ba­yan­lar­da 3'ün­cü­lük ile döndü.

DATÇA JUDO TA­KI­MI MUĞLA' DAN ŞAMPİYON­LUK­LA DÖNDÜ

 


Takım ha­lin­de Datça'yı ba­şa­rı ile tem­sil eden er­kek­ler gu­ru­bu şam­pi­yon­luk ,ka­dın­lar ta­kı­mı  ise 3' üncü ola­rak Datça' ya gu­rur­la döndü.
De­re­ce­ye giren spor­cu­ların isimleri  şöyle;
1'in­cil­ler
- Cemre Camcı,Zey­nep Er­bay­kal,Eylül Uysal,Arda Kanan,Enes Şelek,İlyas Sakar,Ali Hamza Sakar,Kerem Yıl­dı­rım,Kut­han Baş­kurt,Aydın Şanlı,Ku­bi­lay Sey­han,Uluğ­bek Akh­me­dov, Orhan Yavuz.
2'in­ci­ler
-Tuğ­ra Çoban,Yu­suf­can Keleş,Umut Yağ­mur, Ethem Ka­bak­cı,Kenan Çakır.
3'ün­cü­ler
-Aley­na Çakır,Tuana Yavuz,Salih Yağ­mur
Ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­da bu­lu­nan Takım Ant­re­nö­rü Osman Ismak yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di
Az za­man­da büyük iş ba­şar­dık.
Ön­ce­lik­le spor­cu­la­rım­la gurur du­yu­yo­rum. Biz­le­ri orada yal­nız bı­rak­ma­yan, des­tek­le­yen ve sa­hip­le­nen de­ğer­li aile­le­ri­mi­ze de şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Datça'mızda ju­do­yu baş­la­ta­lı tam 5 ay oldu. 5 ay gibi kısa bir sü­re­de spor­cu­la­rı­mın azim­li, is­tek­li ve ve­rim­li ça­lış­ma­sı bize ba­şa­rı­yı ge­tir­di. Salon, ekip­man, ça­lış­ma or­ta­mı gibi im­kan­la­rı sağ­la­yan Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dü­rü­müz Reşit Sinan beye te­şek­kür edi­yo­rum.
Her ço­cu­ğun po­tan­si­yel ba­şa­rı­lı bir spor­cu ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Bize düşen de bu po­tan­si­ye­li or­ta­ya çı­kar­mak­tır. Ço­cuk­la­rı­mı­zın neler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni, ne­le­ri ba­şa­ra­bi­le­ce­ği­ni ve ken­di­ni nasıl keş­fe­de­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­mek, öğ­ret­mek ve eğit­mek biz ant­re­nör­le­rin en temel gö­re­vi­dir.
Ön­ce­lik­li he­de­fi­miz, spor­cu­la­rı­mı­zın ta­ta­mi­de gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rı­yı okul­la­rın­da da gös­ter­me­le­ri. Ant­ren­man sa­at­le­ri­mi­zi ve gün­lük, haf­ta­lık, aylık ant­ren­man prog­ram­la­rı­mı­zı spor­cu­la­rı­mı­zın ders­le­ri­ni et­ki­le­me­yecek şe­kil­de plan­la­mak­ta­yız.
Datça Judo Ta­kı­mı ola­rak Muğla'da söz sa­hi­bi olmak için ça­lı­şı­yo­ruz. He­de­fi­miz 2019-2020 se­zo­nun­da­ki tüm tur­nu­va­lar­da ba­şa­rı­lı olup, Tür­ki­ye Şam­pi­yon­la­rın­da Datça'mızı ve Muğla'mızı en iyi şe­kil­de tem­sil edip Milli Ta­kı­mı­mı­za spor­cu ka­zan­dır­mak­tır'' dedi.


Bu haber 572 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer