23-10-2017 17:00 GÜNDEM

DATÇA JAN­DAR­MA­SI KAÇAKÇILARI YAKALADI

Muğla İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı, Datça İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la mü­ca­de­le ekip­le­ri ya­pı­lan ope­ras­yon­la ta­ri­hi eser ka­çak­çı­la­rı­nı ya­ka­la­dı.

DATÇA JAN­DAR­MA­SI KAÇAKÇILARI YAKALADI

Datça İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri yap­tık­la­rı is­tih­ba­rı ça­lış­ma­lar ve ta­kip­ler so­nu­cu Datça il­çe­si Yazı köyü Kni­dos antik kenti çev­re­sin­de bu­lu­nan Kapı taşı, Bar­kaz ve is­kan­dil ovası mev­ki­le­rin­de­ki bi­rin­ci de­re­ce­de­ki ar­ke­olo­jik ve doğal sit kap­sa­mın­da­ki alan­lar­da izin­siz kazı yap­tık­la­rı tes­pit edi­len dört şüp­he­li­nin Yazı ve Cu­ma­lı ma­hal­le­le­rin­de bu­lu­nan ev­le­rin­de adli ma­kam­la­rın­dan alı­nan arama ka­rar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­lan ara­ma­lar ne­ti­ce­sin­de Bi­zans dö­ne­mi­ne ait ol­du­ğu be­lir­le­nen 17 adet sikke, eski dö­nem­le­re ait bir adet Ku­ran-ı Kerim ve yine eski dö­nem­le­re ait ol­du­ğu be­lir­le­nen iki adet hay­van dişi ele ge­çi­ril­di.

Ev­le­rin­de ya­pı­lan ara­ma­lar­da ele ge­çi­ri­len ta­ri­hi eser­le­ri kaçak yol­lar­la elde et­tik­le­ri ge­rek­çe­siy­le göz al­tı­na alı­nan dört kişi M.Ş.Ö (56) İ.K (55) İ.Y (53) ile M.D (36) çı­ka­rıl­dık­la­rı Datça ad­li­ye­sin­de ya­pı­lan sor­gu­la­rı­nın ar­dın­dan tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üzere ser­best bı­ra­kıl­dı.
Olay­la il­gi­li ola­rak so­ruş­tur­ma devam edi­yor.


Bu haber 532 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer