25-09-2020 13:06 GÜNDEM

DATÇA EMNİYET MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ, KU­RAL­SIZ­LA­RA GÖZ AÇ­TIR­MI­YOR

Sebiha ARSLAN : İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri hem Ko­ra­na­vi­rüs (Co­vid-19) Hem tra­fik de­ne­tim­le­ri­ni art­tır­dı. Son bir haf­ta­da ku­ral­la­ra uy­ma­yan ki­şi­le­re 100 bin TL ye yakın para ce­za­sı uy­gu­la­dı.

DATÇA EMNİYET MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ, KU­RAL­SIZ­LA­RA GÖZ AÇ­TIR­MI­YOR

Datça Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, ku­ral­la­ra uy­ma­yan ki­şi­le­re büyük ce­za­lar uy­gu­la­dı. Datça'da, hem Co­vit-19, hem de mo­to­sik­let te­rö­rü­ne, karşı sert ön­lem­ler al­ma­ya baş­la­yan ekip­ler , Covit -19 ted­bir­le­ri­ne uy­ma­yan ,Las­tik yakan , DRİFT yapan mo­to­sik­let­ler­le, çev­re­yi ra­hat­sız ede­rek gü­rül­tü çı­ka­ran­la­ra, ki­şi­le­ri kor­kut­mak, zarar ver­mek, araç tra­fi­ği­nin seyir em­ni­ye­ti­ni ihlal etmek, mo­to­sik­let sü­rü­cü­sü ve yol­cu­sun­da ko­ru­ma baş­lı­ğı (kask) bu­lun­ma­ma­sı ve vb. se­bep­ler­le son bir hafta içe­ri­sin­de 100 bin TL ye yakın para ce­za­sı uy­gu­lan­dı. İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri ,de­ne­tim­le­rin sık­lık­la devam ede­ce­ği­ni be­lir­ti­le­rek ,sü­rü­cü­le­rin önce kendi ha­yat­la­rı­nı , sonra başka in­san­la­rın ha­yat­la­rı­nı teh­li­ke­ye at­ma­ma­la­rı için, ku­ral­la­ra uy­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
 DRİFT: (Yan­la­ma) Vi­ra­jı alır­ken ara­ba­nın veya mo­tor­lu ara­cın, arka kıs­mı­nı kont­rol­lü bi­çim­de kay­dı­ra­rak dönüş alma tek­ni­ği­dir. Ja­pon­ya'da ko­ru­ma ve zo­run­lu du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ken bu tek­nik, ma­ale­sef ül­ke­miz­de, fi­ya­ka için ya­pıl­mak­ta­dır. Bu da teh­li­ke saç­mak­ta­dır.


Bu haber 1627 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer