18-03-2020 15:32 GÜNDEM

DATÇA DADA SAL­GIN ÖN­LEM­LERİ ARTTI, SO­KAK­LAR BO­ŞAL­DI

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye'de va­ka­la­rın gö­rül­dü­ğü Co­ro­na Vi­rü­sü­ne (COVİD-19) karşı Datça 'da halk ted­bir­le­ri­ni aldı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'nın ya­yın­la­dı­ğı ge­nel­ge­ye uyan İlçe­de­ki me­kan­lar ke­penk­le­ri­ni ka­pat­tı.

DATÇA DADA SAL­GIN ÖN­LEM­LERİ ARTTI, SO­KAK­LAR BO­ŞAL­DI

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'nın 81 il va­li­li­ği­ne Co­ro­na virüs ön­lem­le­ri kap­sa­mın­da gön­der­di­ği ek ge­nel­gey­le, 16 Mart'ta gece ya­rı­sı iti­ba­riy­le 'Umuma açık is­ti­ra­hat ve eğ­len­ce me­kan­la­rı, si­ne­ma, gös­te­ri mer­ke­zi, kon­ser sa­lo­nu, nişan/düğün sa­lo­nu, çal­gı­lı/mü­zik­li lo­kan­ta/ kafe, kah­ve­ha­ne, kı­ra­at­ha­ne, ka­fe­ter­ya, kır bah­çe­si, nar­gi­le sa­lo­nu, nar­gi­le kafe, in­ter­net sa­lo­nu, in­ter­net kafe, her türlü oyun sa­lon­la­rı, her türlü ka­pa­lı çocuk oyun alan­la­rı çay bah­çe­si, der­nek lo­kal­le­ri, SPA ve spor mer­kez­le­ri­nin fa­ali­yet­le­ri ge­çi­ci ola­rak dur­dur­du. Günün her saati in­san­lar­la dolup taşan Kum­luk Plajı , Li­ma­n ve il­çe­de­ki ka­la­ba­lık yer­le­rin bom­boş kal­dı­ğı gö­rül­dü.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ise Co­ra­na Vi­rü­sü ve ted­bir ön­lem­le­ri ile il­gi­li yaptığı konuşmada '' Kah­ve­ha­ne­ler, çay bah­çe­le­ri, ka­fe­ter­ya­lar ta­ma­men ka­pa­lı. Va­tan­daş­lar, iş­let­me sa­hip­le­ri çok du­yar­lı dav­ra­nı­yor­lar. İşlet­me­le­rin fa­ali­yet­le­ri­nin dur­du­rul­ma­sı, on­la­rın za­ra­ra uğ­ra­tıl­ma­sı adına ya­pıl­mış bir işlem değil. Her­kes, du­yar­lı olmak zo­run­da. Para hiç­bir zaman insan sağ­lı­ğın­dan önem­li de­ğil­dir. Uya­rı­la­rı­mı­zı yap­tık. Şu ana kadar bir tek kişi aksi yönde ne bir eleş­ti­ri­li ne bir dav­ra­nış gös­ter­me­di. Bu gün­ler gelip ge­çe­cek­tir'' dedi.


Bu haber 2778 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer