07-02-2019 18:36 GÜNDEM

DATÇA 'DA ''TRAFİKTE YAYA ÖNCELİĞİ '' DÖNEMİ BAŞLADI

Sebiha ARSLAN : İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı 'Ön­ce­lik Ha­ya­tın Ön­ce­lik Ya­ya­nın' slo­ga­nı ile Tür­ki­ye ge­ne­lin­de aynı günde uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nı­lan ''Yaya Ön­ce­lik­li Tra­fik Pro­je­si'' Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban'ın ka­tı­mıy­la Çar­şam­ba günü (06.02.2019) 11:30 da dü­zen­le­nen et­kin­lik­le baş­la­dı.

DATÇA 'DA ''TRAFİKTE YAYA ÖNCELİĞİ '' DÖNEMİ BAŞLADI

 


Atatürk Caddesi Am­bar­cı  Kav­şa­ğın­da dü­zen­le­nen tö­re­ne, Kay­ma­kam Mesut Çoban , İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan,TCS­G­26 Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı Onur Ta­ta­roğ­lu, İlçe Mili Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut,Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan ,Daire Mü­dür­le­ri ve Kazım Yıl­maz İlköğ­re­tim okulu Öğretmen ve  öğ­ren­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Kay­ma­kam Çoban ,öğ­ren­ci­ler ara­sın­dan iki gö­nül­lü tra­fik de­net­çi­si ile bir­lik­te yol­dan geçen araç­la­rı dur­du­ra­rak araç­ta bu­lu­nan va­tan­daş­la­rın önce hal ve ha­tır­la­rı­nı sordu. Tra­fik­te yaya gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da far­kın­da­lık oluş­tu­rul­ma­sı­na dik­kat çek­tik­le­ri­ni ifade eden Çoban sü­rü­cü­le­re ve araç­ta bu­lu­nan­la­ra
''Gö­rev­li bir kişi veya ışık­lı tra­fik işa­re­ti bu­lun­ma­yan ancak tra­fik işa­re­ti veya lev­ha­la­rıy­la be­lir­len­miş kav­şak giriş ve çı­kış­la­rı ile yaya ve okul ge­çit­le­ri­ne yak­la­şır­ken ya­vaş­la­mak, varsa bu­ra­lar­dan geçen veya geç­mek üzere bu­lu­nan ya­ya­la­ra du­ra­rak ilk geçiş hak­kı­nı ver­mek zo­run­da­dır­lar'' bil­gi­si­ni pay­laş­tı. Sürücüler uygulama için teşekkür ederek yollarına devam etti. va­tan­da­şa ve  es­na­fa da  bil­gi­len­dir­me bro­şü­rü da­ğı­tıl­dı.


Bu haber 760 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer