26-02-2019 17:50 GÜNDEM

DATÇA 'DA SAHTE KİMLİK KUL­LA­NA­RAK 5 MİLYON DEĞERİNDEKİ AR­SA­YI 2.5 MİLYONA SAT­TI­LAR

Sebiha ARSLAN : İzmir ve Ma­ni­sa'da ya­şa­yan 2 kız kar­de­şe ait Datça İskele Ma­hal­le­sin­de de­ni­ze sıfır 5 par­sel ar­sa­yı, sahte bel­ge­ler­le 5 ayrı ki­şi­ye 2.5 mil­yon TL kar­şı­lı­ğı sat­tık­la­rı iddia edi­len 14 şüp­he­li­den 2'si kadın 6 sı erkek 8 kişi ya­ka­lan­dı diğer 6 şüp­he­li ara­nı­yor.

DATÇA 'DA SAHTE KİMLİK KUL­LA­NA­RAK 5 MİLYON DEĞERİNDEKİ AR­SA­YI 2.5 MİLYONA SAT­TI­LAR

Olay ; İki kız kar­de­şe ait olan his­se­li ta­pu­yu (Babadan  miras kalan ) sahte kim­lik çı­kar­tıp bu sahte kim­lik­ler­le önce mah­ke­me­den ve­ra­set çı­kart­tı.Sonra his­se­li ta­pu­yu kendi ad­la­rı­na böl­dü­re­rek harç, vergi ve Datça Be­le­di­ye­si­ne emlak vergisi ve vb. öde­me­le­ri yap­tı­lar.İddi­aya göre Datça'daki bazı emlak ofi­sin­de nor­mal de­ğe­ri 5 mil­yo­nun üze­rin­de olan 5 par­sel ar­sa­yı 2.5 mil­yo­na sat­mak is­te­dik­le­ri­ni talep et­ti­ler.?Zi­ya­ret edi­len Em­lak­ Firması' da  6 fark­lı müş­te­ri­si­ne, '' fır­sat arsa '' ola­rak  bu ar­sa­ları su­ndu. Değerinin yarı fiyatına satılan arsayı kaçırmak istemeyen 6 kişi ye aracılık yapan emlak firması  ,Datça Tapu Mü­dür­lü­ğün­de sa­tı­şı­nın ya­pıl­ma­sın­da ara­cı­lık yaptı.

OLA­YIN OR­TA­YA ÇI­KI­ŞI
Datça'da daha önce ar­sa­la­ra talip olan fark­lı bir em­lak­ firma sahibi 5 mil­yon­luk ar­sa­nın 2.5 mil­yo­na sa­tıl­dı­ğı­nı ku­lak­tan ku­la­ğa ya­yıl­ma­sı ile duy­ma­sıy­la ger­çek mal sa­hi­bi ka­dı­nlara ulaş­tı.Ar­sa­nı­zı nor­ma­lin çok al­tın­da satış yap­mış­sı­nız .Oy­sa­ki ben size gecen yıl daha fazla para tek­lif et­miş­tim ,o zaman bana sat­ma­mış­tı­nız dedi.
Bunun üze­ri­ne mal sa­hip­le­ri Datça'ya gel­me­dik­le­ri­ni satış yap­ma­dık­la­rı­nı söy­le­ye­rek po­li­se gidip şi­ka­yet­te bu­lun­du.?Bunun üze­ri­ne Datça' da ki aracı olan em­lak­ firma sahipleri ,Datça Em­ni­ye­ti­ne gi­de­rek ola­yın do­lan­dı­rı­cı­lık ol­du­ğu­nu öğ­ren­di.

Datça Em­ni­yet Ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ,Datça Kent Gü­ven­lik Sis­tem­le­ri ( mo­be­se ) ve Tapu Mü­dür­lü­ğü'ndeki ka­me­ra­lar in­ce­le­ne­rek , şüp­he­li zan­lı­lar, fi­zi­ki ve tek­nik ta­kip­le bir süre iz­len­di.

23 Şubat Cu­mar­te­si günü ,Datça Emniyet güç­le­ri­nin ­de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu İstanbul ve Ankara 'da  eş za­man­lı ope­ras­yon dü­zen­len­di. İstan­bul' da F.T. (58) isim­li kadın ile Z.D. (56), erkek şüpheli  ya­ka­lan­dı.
An­ka­ra'da ise M.A. (67) isim­li kadın ile M.A. (42), M.A.(49), H.G. (44), T.İ. (65) ve D.Y. (54) adlı 5 erkek top­lam 8 şüp­he­li gö­zal­tı­na alı­na­rak Datça ' ya ge­ti­ril­di.
Olay­la il­gi­li 6 şüp­he­li­nin daha aran­dı­ğı be­lir­ti­le­rek bu ya­ka­la­nan 8 şüp­he­li­nin üze­rin­den top­lam 5-10 bin TL  para çık­tı­ğı be­lir­til­di.
Şüp­he­li şa­hıs­lar bugün öğle sa­at­le­rin­de Datça Cum­hu­ri­yet Baş Sav­cı­lı­ğın­da­ki ifa­de­le­ri­nin ar­dın­dan ,7 kişi mah­ke­me­ye sevk edi­ldi. 1 kişi ser­best bı­ra­kıl­dı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Bu haber 3243 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer