14-01-2021 17:31 GÜNDEM

DATÇA 'DA SAĞ­LIK ÇA­LI­ŞAN­LA­RI­NA AŞI UYGULAMASI BAŞLADI İLK AŞI BAŞ­HE­Kİ­ME

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye'de 'Acil Kul­la­nım Onayı' ve­ri­len Co­ro­na­Vac aşısı, Datça'da sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­dı. İlk aşı Datça Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi M. Ar­ma­ğan Ada' ya ya­pıl­dı.

DATÇA 'DA SAĞ­LIK ÇA­LI­ŞAN­LA­RI­NA AŞI UYGULAMASI BAŞLADI İLK AŞI BAŞ­HE­Kİ­ME

 

Tür­ki­ye'ye Çin'den ge­ti­ri­len Co­ro­na­Vac aşısı ka­de­me­li ola­rak uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­dı. Datça'da 250 ci­va­rın­da sağ­lık ça­lı­şa­nı görev yap­mak­ta.

Ko­ro­na­vi­rüs aşı­sın­da ön­ce­lik­li mes­lek grup­la­rı net­leş­ti.Dört aşa­ma­da aşı­la­ma uy­gu­la­ma­sı şu şe­kil­de;

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, ko­ro­na­vi­rüs aşı­sın­da ön­ce­lik ve­ri­lecek mes­lek grup­la­rı­nı gün­cel­le­di. İlk etap­ta sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ve 65 yaş ve üstü va­tan­daş­lar, ikin­ci grup­ta hiz­met sek­tö­rün­de ça­lı­şan­lar, üçün­cü aşa­ma­da kro­nik ra­hat­sız­lı­ğı olan­lar, dör­dün­cü aşa­ma­da ise sı­ra­sı gel­di­ği halde aşı yap­tır­ma­yan­lar yer ala­cak.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı co­vi­d­19a­si.​sag­lik.​gov.​tr ad­re­sin­de aşı ola­cak mes­lek grup­la­rı­nın sı­ra­lı lis­te­si­ni pay­laş­tı. Lis­te­nin ya­yın­lan­dı­ğı say­fa­da, "Has­ta­lı­ğa maruz kalma, has­ta­lı­ğı ağır ge­çir­me ve bu­laş­tır­ma risk­le­ri ile has­ta­lı­ğın top­lum­sal ya­şa­mın iş­le­yi­şi üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­si de­ğer­len­di­ri­le­rek CO­VID-19 aşısı uy­gu­la­na­cak grup­lar be­lir­len­miş olup bu grup­la­ra sı­ra­sıy­la uy­gu­la­na­cak­tır" açık­la­ma­sı ya­pıl­dı.
İşte aşı­la­ma­da ön­ce­lik ve­ri­lecek dört grup:
İlk aşa­ma­da sağ­lık ça­lı­şan­la­rı, 65 yaş üstü va­tan­daş­lar ile yaşlı, en­gel­li, ko­ru­ma ev­le­rin­de ka­lan­lar gibi toplu ve ka­la­ba­lık yer­ler­de ya­şa­yan ye­tiş­kin­ler aşı­la­na­cak.
 İkinci aşa­ma­da top­lu­mun iş­le­yi­şi için ge­rek­li sek­tör­ler­de ve yük­sek risk­li or­tam­lar­da bu­lu­nan ve kri­tik iş­ler­de ça­lı­şan ki­şi­ler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kro­nik has­ta­lı­ğı bu­lu­nan ki­şi­ler aşı­la­na­cak.
 
Üçün­cü aşa­ma­da, 50 yaş altı en az bir kro­nik has­ta­lı­ğı bu­lu­nan va­tan­daş­lar, genç ye­tiş­kin­ler, ilk iki grup­ta yer al­ma­yan sek­tör ve mes­lek­ler­de ça­lı­şan­lar aşı ola­cak.
 
Dör­dün­cü ve son aşa­ma­da ise ilk üç gru­bun dı­şın­da kalan tüm bi­rey­ler aşı­la­na­cak


Bu haber 945 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer