23-07-2020 12:56 GÜNDEM

DATÇA' DA PINAR GÜL­TEKİN EYLEMİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kadın Plat­for­mu, üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si Pınar Gül­te­kin'in vah­şi­ce kat­le­dil­me­si­nin ar­dın­dan basın açık­la­ma­sı dü­zen­le­di. Plat­form üye­le­ri, "Bir kişi daha ek­sil­me­ye ta­ham­mü­lü­müz kal­ma­dı­ğı için bu­ra­da­yız" dedi.

DATÇA' DA PINAR GÜL­TEKİN EYLEMİ

Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı önün­de dün (22.07.2020) saat 19:00 da ger­çek­le­şen açık­la­ma­ya plat­form üye­le­ri­nin yanı sıra çe­şit­li STK' lar ile bir­lik­te yak­la­şık 250 kişi ka­tıl­dı.

Datça Kadın Plat­for­mu basın açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­re yer verdi''
Ba­sı­na ve Ka­mu­oyu­na
Biz ka­dın­lar; öf­ke­li­yiz, is­yan­da­yız, yeter artık yeter diye hay­kı­rı­yo­ruz. O ne­den­le bir kez daha bir ara­da­yız. is­ya­nı­mı­zı ve öf­ke­mi­zi bir kez daha pay­laş­mak için top­lan­dık.
Ül­ke­de her gün en az bir kadın er­kek­ler ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­lü­yor. Gü­ze­lim şeh­ri­miz­de son iki ay için­de üç kadın er­kek­ler ta­ra­fın­dan kat­le­dil­di. 5 gün­dür kayıp olan Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si Pınar Gül­te­kin'in eski erkek ar­ka­da­şı Cemal Metin Avcı ta­ra­fın­dan “HAYIR” de­di­ği için önce dö­vü­le­rek, sonra ya­kı­la­rak, sonra be­to­na gö­mü­le­rek kat­le­dil­di­ği­ni öğ­ren­dik. Bu yet­me­di ar­dın­dan An­tal­ya'dan Seher Pak'ın oğlu ta­ra­fın­dan, Ma­laz­girt'ten Fatma Al­tın­ma­kas'ın ko­ca­sı ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü­ğü ha­be­ri geldi. Bu nasıl bir vah­şet... Biz ka­dın­lar şid­de­ti geç­tik vah­şet ya­şı­yo­ruz... Lanet olsun böyle er­kek­li­ğe... Lanet olsun bu zih­ni­ye­te...
Ka­dı­na yö­ne­lik şid­det, taciz, te­ca­vüz ve ci­na­yet­ler; bu ül­ke­de­ki ce­za­sız­lık, tah­rik in­di­rim­le­ri ve eşit­siz infaz ya­sa­la­rı yü­zün­den bir kadın kı­yı­mı­na dö­nüş­müş­tür. Çünkü, erkek vu­ru­yor Dev­let ko­ru­yor.
Bugün ik­ti­dar 6284 sa­yı­lı ya­sa­yı ve İstan­bul Söz­leş­me­si'ni iptal et­me­ye ça­lı­şı­yor. İkti­dar ve­kil­le­ri ka­dın­la­rın yaşam bi­çim­le­ri­ni sor­gu­la­ma cü­re­ti gös­te­ri­yor. Fet­va­lar ve­ri­li­yor.
Ka­dın­lar yaşam bi­çim­le­ri­nin sor­gu­lan­ma­sı hak­kı­nı kim­se­ye, özel­lik­le bu erkek dev­le­te ver­me­ye­cek­tir! Dev­le­te kendi ya­sa­la­rı­nı uy­gu­la­ma ge­rek­li­li­ği­ni ha­tır­la­tı­yor, yaşam ve ko­run­ma gibi en önde gelen yurt­taş­lık hak­la­rı­nın ka­dın­lar için ama­sız, fa­kat­sız uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ha­tır­la­tı­yo­ruz .
Ka­til­le­rin, erkek ege­men ik­ti­dar ve zih­ni­ye­tin, kadın ci­na­yet­le­ri kar­şı­sın­da hep bir ba­ha­ne­le­ri var­dır. Ka­dın­la­rın yaşam tar­zı­nı sor­gu­la­yıp, kadın ci­na­yet­le­ri­nin se­be­bi­nin ka­dı­nın yaşam tarzı ol­du­ğu­nu söy­ler­ler. Ger­çek­ten öyle mi????
Biz ka­dın­la­rı kat­le­den bu er­kek­ler kim­ler... Çoğu zaman eski yeni ko­ca­lar-sev­gi­li­ler, ba­ba­lar, oğul­lar, abi­ler, am­ca­lar, ka­yın­pa­der­ler... yani en ya­kın­lar. Biz ka­dın­lar “HAYIR” de­di­ği­miz, iti­raz et­ti­ği­miz için öl­dü­rü­lü­yo­ruz. Kim­den ge­lir­se, ner­den ge­lir­se gel­sin zor­ba­lı­ğa, zulme, şid­de­te, ta­ci­ze, te­ca­vü­ze HAYIR de­me­ye devam ede­ce­ğiz
Her ci­na­yet­te ka­ti­li ak­la­ma­ya ça­lı­şan ifa­de­ler hep kar­şı­mı­za çıkar, ka­dın­la­rın ha­yat­la­rı söner. Sa­de­ce ölen­le­rin değil ge­ri­de kalan, ana, çocuk eş olan ka­dın­la­rın da. Ve bu erkek zih­ni­yet ka­dın­la­rın ya­şa­mı­na kas­tet­me­ye devam eder. Asla kabul et­mi­yo­ruz, et­me­ye­ce­ğiz!
Bu­lun­du­ğu­muz her yerde er­kek­ler ta­ra­fın­dan kat­le­di­len kız­kar­deş­le­ri­mi­zin da­va­la­rı­nın ta­kip­çi­si ola­ca­ğız. Muğla'da Pınar'ı kat­le­den katil Cemal Metin Avcı'nın ak­lan­ma­sı­na, tah­rik ve iyi hal in­di­ri­mi al­ma­sı­na asla izin ver­me­ye­ce­ğiz.
Bu­ra­dan bir kez daha hay­kı­rı­yo­ruz;
Sus­ma­ya­ca­ğız, geri adım at­ma­ya­ca­ğız, so­kak­la­rı boş bı­rak­ma­ya­ca­ğız. Ne ev­le­re ka­pa­na­ca­ğız ne pro­tes­to­dan vaz­ge­çe­ce­ğiz. Ka­til­le­ri ev­le­ri­miz­den, ya­tak­la­rı­mız­dan, ya­şam­la­rı­mız­dan, kalp­le­ri­miz­den ata­ca­ğız...
Kadın ci­na­yet­le­ri­ni adeta az­met­ti­ren ce­za­sız­lık ve iyi hal in­di­rim­le­ri­ne karşı mü­ca­de­le­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz. Bir ka­dı­nın daha yaşam hak­kı­nın gasp edil­me­si­ne izin ver­me­mek için alan­lar­da ve her yerde ola­ca­ğız. Erkek ege­men sis­te­mi­ni­zi ha­yat­la­rı­mız­dan atana kadar, eşit­lik­çi ve özgür bir dün­ya­yı ku­ra­na kadar da hay­kır­ma­ya devam ede­ce­ğiz.
Yasta değil, is­yan­da­yız!
Kadın ci­na­yet­le­ri po­li­tik­tir!
Datça Kadın Plat­for­m


Bu haber 1753 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer