31-05-2019 17:02 GÜNDEM

DATÇA 'DA İLÇE İDARE ŞUBE BAŞ­KAN­LA­RI TOP­LAN­TI­SI DÜ­ZEN­LENDİ

Rıza EZER : Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban Baş­kan­lı­ğın­da ,Şube Baş­kan­la­rı top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di.

DATÇA 'DA İLÇE İDARE ŞUBE BAŞ­KAN­LA­RI TOP­LAN­TI­SI DÜ­ZEN­LENDİ

 

Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu toplantı salonunda 27 Mayıs Pa­zar­te­si günü saat 10:30 da  dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya, Kay­ma­kam Mesut Çoban ve Kurum Amir­le­ri ka­tıl­dı. Ku­rum­lar ara­sın­da­ki ko­or­di­nas­yon ve iş­bir­li­ği­nin ön plana çı­ka­rıl­dı­ğı top­lan­tı­da ko­nu­şan Çoban , kurum amir­le­ri­ne kılık kı­ya­fet yö­net­me­li­ği ve mesai sa­at­le­ri­ne ri­ayet edil­me­si, kamu har­ca­ma­la­rın­da ta­sar­ruf ted­bir­le­ri­ne uyul­ma­sı gibi ko­nu­lar­da uya­rı­lar­da bu­lun­du. Kay­ma­kam Çoban , hal­kın mem­nu­ni­ye­ti

­ni ön plan­da tutan, va­tan­daş odak­lı hiz­met an­la­yı­şı­nın be­nim­sen­me­si ge­rek­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

Kurum amir­le­ri­nin de söz al­dı­ğı top­lan­tı, gün­dem mad­de­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­le­rin ar­dın­dan son buldu.


Bu haber 329 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer