20-11-2018 11:00 GÜNDEM

DATÇA' DA ÜCRETSİZ AMATÖR DENİZCİ EĞİTİMİ VE SINAV KAYITLARI BAŞLADI

Sebiha ARSLAN : Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı­ ta­ra­fın­dan Ülke genelinde hayata geçirilen , ''Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. ?ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü olan 2023 yı­lı­na kadar 1 Mil­yon va­tan­da­şı­mı­za ,De­niz­ci­lik kül­tü­rü­nü aşı­la­mak ,De­niz­ci Mil­le­t ,Denizci Ülke ko­nu­mu­na ulaş­mak he­de­fi projesi ile Datça Liman Başkanlığı tarafından, ücretsiz Amatör Denizci Eğitimi ve Sınav uygulaması başvuruları başladı.

DATÇA' DA  ÜCRETSİZ AMATÖR DENİZCİ EĞİTİMİ VE SINAV  KAYITLARI BAŞLADI

 

Datça Liman Başkanı Selçuk Arslan konu ile gazetemize yaptığı açıklamada şu cümleleri söyledi
''Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. ?ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü olan 2023 yı­lı­na kadar 1 Mil­yon va­tan­da­şı­mı­za ,De­niz­ci­lik kül­tü­rü­nü aşı­la­mak ,de­niz­ci mil­le­t denizci ülke  ko­nu­mu­na ulaş­mak he­de­fin­de ,Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı ba­kan­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan eği­tim prog­ra­mı ile Datça Liman Baş­kan­lı­ğı olarak  kol­la­rı sı­va­mış bu­lu­nu­yo­ruz.
Tarih bo­yun­ca de­ni­ze kı­yı­lı olan ül­ke­le­rin ,ol­ma­yan ül­ke­ler­den hep daha avan­taj­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­sek, in­sa­nı­mı­zın yü­zü­nün de­ni­ze dönük ol­ma­sı­nın bu avan­taj­la­rı­mı­zı kul­lan­ma ko­nu­sun­da ge­rek­li­li­ği­ni or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Ne var ki son yıl­lar­da de­niz­ci­lik ala­nın­da ül­ke­miz­de atı­lan adım­lar sa­ye­sin­de dün­ya­ de­niz­ci­li­ğin­de , ülkemiz en iyi nok­ta­la­ra gel­miş du­ru­mun­da­dır.
 Biz­ler de Datça Ya­rı­ma­da­sı ola­rak de­niz­le adeta bir­lik­te kav­rul­muşluğumuz ve in­sa­nı­mı­zın bu kül­tür­de yo­rul­muş ol­ma­sın­dan kay­nak­lı ,deniz ve de­niz­ci­lik yö­re­mi­zin vaz­ge­çil­me­zi­dir.Nitekim İn­san­la­rı­mı­zın yü­zü­nü daha fazla de­ni­ze çe­vir­me­si adına, bu an­lam­da Ama­tör De­niz­ci eh­li­ye­ti almak için ge­rek­li alan ve elekt­ro­nik or­tam­da ve­ri­len eği­tim prog­ra­mı­na al­ter­na­tif ola­rak,Datça Liman baş­kan­lı­ğı­mız­ca te­orik ve uy­gu­la­ma­lı eği­tim prog­ra­mı ge­çer­li ola­ca­ğı dü­zen­le­me ha­ya­ta ge­çi­ril­miş bu­lun­mak­ta­dır.
Eği­tim ko­nu­la­rı­nı içe­ren Ama­tör de­niz­ci reh­be­ri ha­zır­lan­mış olup eği­tim için mü­ra­ca­at edecek  vatandaşlarımıza ücretsiz ve­ril­mek­te­dir. 4 sa­at­lik eği­tim so­nun­da ba­şa­rı­lı olan­lar Ama­tör De­niz­ci Bel­ge­si ve­ri­le­cek­tir.
 Ama­tör de­niz­ci bel­ge­si 24 met­re­ye kadar olan özel tek­ne­le­ri ama­tör mak­sat­la ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı su­lar­da kul­lan­ma eh­li­ye­ti­ni sağ­la­yan bel­ge­dir. Şim­di­den Datça Ya­rı­ma­da­sı'ndaki tüm Deniz gö­nül­le­ri­ne Ha­yır­lı olsun di­li­yo­rum. İlk sınav ara­lık ayı içe­ri­sin­de ya­pı­la­cak olup baş­vu­ru­lar Datça  Liman Baş­kan­lı­ğı­mız­da alın­ma­ya baş­lan­mış­tır '' dedi.


Bu haber 1666 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer