03-03-2020 11:16 GÜNDEM

DATÇA' DA KU­LAÇ­LAR DAHA TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN ATIL­DI

Sebiha ARSLAN : İlçe­miz­de bu yıl 14'ün­cü­sü dü­zen­le­nen Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu, 'Sıfır Atık-Ya­şa­sın Dünya' te­ma­sıy­la Cu­mar­te­si günü ya­pıl­dı.Taş­lık Plajı'nda ,Datça Be­le­di­ye­si'nin or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Muğla Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (MUTSO), Tür­ki­ye Yüzme Fe­de­ras­yo­nu ve gö­nül­lü­le­rin kat­kı­la­rıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len ma­ra­to­na, top­lam 423 spor­cu ka­tıl­dı.

DATÇA' DA  KU­LAÇ­LAR DAHA TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN ATIL­DI

 

Ma­ra­ton , Başta Ulu Önderimiz  Gazi Mustafa Kemal Atatürk , İdlib'de şehit olan Meh­met­çik­lerimiz  ve   tüm ebe­di­ye­te in­ti­kal eden şe­hit­le­ri­miz için 1 da­ki­ka­lık saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sı ile baş­la­dı.
Kay­ma­kam Mesut Çoban, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ve MUTSO Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ercan ta­ra­fın­dan saat 11.00' de (29.02.2020),star­tı ve­ri­len ma­ra­ton­da, 1000 metre kısa par­kur­da 218'i erkek ve 71'i kadın top­lam 289 spor­cu, 2 bin metre uzun par­kur­da ise 111'i erkek ve 23'ü kadın top­lam 134 spor­cu mü­ca­de­le etti.
1000 metre kısa par­kur er­kek­ler­de Okan Ulaş 12 da­ki­ka 41 sa­ni­ye­lik de­re­ce­siy­le bi­rin­ci­li­ği, Samet Yıl­ma­zer 14 da­ki­ka 52 sa­ni­ye ile ikin­ci­li­ği, Deniz Gör­kem Dinç 15 da­ki­ka 20 sa­ni­ye ile üçün­cü­lü­ğü elde etti. Ka­dın­lar­da da İmren Uyar 15 da­ki­ka 51 sa­ni­ye ile bi­rin­ci, Me­li­sa Soy­lu­er 16 da­ki­ka 49 sa­ni­ye ile ikin­ci, Me­li­ke Öz­türk 17 da­ki­ka 43 sa­ni­ye ile üçün­cü oldu. Uzun par­kur 2 bin metre ya­rış­la­rın­da ise er­kek­ler­de Necmi Yurt­se­ver 21 da­ki­ka 51 sa­ni­ye ile bi­rin­ci­li­ği ,Ahmet Nak­kaş 22 da­ki­ka 15 sa­ni­ye ile ikin­ci, Cemal Özer Çeker ise 25 da­ki­ka 3 sa­ni­ye ile üçün­cü­lük elde etti. Uzun par­kur ka­dın­lar­da Aysu Tür­koğ­lu 27 da­ki­ka 51 sa­ni­ye­lik de­re­ce­si ile bi­rin­ci, Rojin Mot­lagh 27 da­ki­ka 55 sa­ni­ye ile ikin­ci, Özen Sanem Dilek 28 da­ki­ka 49 sa­ni­ye ile üçün­cü­lü­ğü ka­zan­dı. Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, İdlib'de şehit olan Meh­met­çik­le­re Allah'tan rah­met ve acılı aile­le­ri ile mil­le­ti­mi­ze baş sağ­lı­ğı di­le­ğin­de bu­lu­na­rak, kış yüzme ma­ra­to­nu­na ka­tı­lan tüm spor­cu­la­rı kut­la­dı. Baş­kan Uçar ise '' başta Ata­türk olmak üzere bu­gü­ne kadar vefat eden tüm şe­hit­le­ri rah­met ve say­gıy­la anı­yo­rum. "Acı­mı­za rağ­men bu or­ga­ni­zas­yo­nu ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Bu bir et­kin­lik değil, ya­rış­tır. Bu ya­rış­la­rı, her yıl 400'e yakın spor­cu­nun ka­tı­lı­mı ile ya­pı­yo­ruz. Bugün bize göre biraz soğuk ama dı­şa­rı­dan gelen spor­cu­lar için ise çok güzel bir ha­va­da bu ya­rış­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz" dedi.


Bu haber 1182 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer