05-08-2019 14:47 GÜNDEM

DATÇA CEMEVİNDEN UDİ YER­VANT DİN­LE­Tİ­Sİ

Rıza EZER : Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şubesi Cemevi' nin Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı'nın kat­kı­la­rıy­la ger­çek­leş­tir­di­ği Udi Yer­vant din­le­ti­si 1 Ağus­tos Per­şem­be günü Hı­zır­şah Kül­tür Evin­de ger­çek­leş­ti­ril­di.

DATÇA CEMEVİNDEN UDİ YER­VANT DİN­LE­Tİ­Sİ

 


Yoğun bir din­le­yi­ci kit­le­si­nin ilgi gös­ter­di­ği din­le­ti ön­ce­sin­de Hı­zır­şah Kül­tür Evi bah­çe­sin­de mi­sa­fir­ler için bir kok­teyl dü­zen­len­di.
Su­nu­cu­lu­ğu­nu Nur­gül Yıl­dı­rım'ın yap­tı­ğı din­le­ti ön­ce­sin­de, Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım açı­lış ko­nuş­ma­sı yaptı. Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'ın da din­le­ti ön­ce­si bir ko­nuş­ma yap­tı­ğı et­kin­lik­te, ta­ri­hi ki­li­se hak­kın­da­ki bil­gi­yi ise, Ar­ke­olog ve Res­to­ra­tör Okan Özalp  verdi.
Udi Yer­vant'ın iki saat bo­yun­ca sah­ne­de yer al­dı­ğı din­le­ti­de, Türk­çe - kürt­çe - er­me­ni­ce ez­gi­le­ri ka­tı­lan mi­sa­fir­ler­le bir­lik­te söy­len­di. Barış, kar­deş­lik ve sevgi me­saj­la­rı­nın sıkça ve­ril­di­ği et­kin­lik so­nun­da Udi Yer­vant, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar için HB­VAKV Datça Şu­be­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan te­şek­kür pla­ket­le­ri tak­dim edil­di. Et­kin­li­ğe spon­sor olan Taş­kı­ran İnşaat için de ha­zır­la­nan te­şek­kür pla­ke­ti­nin tak­dim edil­me­si­nin ar­dın­dan, ha­tı­ra fo­toğ­raf­la­rı­nın çe­ki­miy­le prog­ram sona erdi.
 


Bu haber 335 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer