12-02-2020 16:21 GÜNDEM

DATÇA ,BODRUM VE KOS ADASI ÜÇGENİNDE BEREKETLİ 8 SAAT

Sebiha ARSLAN : DEV ORKİNOS BALIĞI DATÇA AÇIKLARINDA AMATÖR BALIKÇILARIN OLTASINA TAKILDI. Las­tik bot ile balık tut­mak için dün (11.02.2020) öğlen saat 12 ci­va­rı Datça açık­la­rın­da de­ni­ze açı­lan iki ama­tör ba­lık­çı­nın ol­ta­sı­na saat 16:00 sı­ra­la­rın­da ta­kı­lan dev balık or­ki­nos ba­lı­ğı ,las­tik bot üze­rin­de­ki 2 ba­lık­çı­yı 6 saat bo­yun­ca Yu­na­nis­tan'ın Kos ada­sı­na kadar sü­rük­le­di. Du­ru­mun far­kı­na varan ba­lık­çı­lar Datça 'da ki iki ba­lık­çı ar­ka­da­şın­dan yar­dım is­te­di.4 ki­şi­nin top­lam­da 8 saat bo­yun­ca mü­da­ha­le et­ti­ği 200 ki­lo­luk Or­ki­nos ba­lı­ğı bugün sabah 2 ci­va­rın­da Datça Ka­ra­köy Li­ma­nı­na ge­ti­ril­di.

DATÇA ,BODRUM VE KOS ADASI ÜÇGENİNDE  BEREKETLİ 8 SAAT

Datça'da ya­şa­yan ama­tör ba­lık­çı­lar Yaver Eren (33) ve Sıtkı Tuğcu (50), dün saat 12.00 sı­ra­la­rın­da las­tik bot­la­rıy­la Ka­ra­köy Li­ma­nı'ndan de­ni­ze açıl­dı.Ol­ta­la­rı­na ta­kı­lan dev ba­lı­ğı fark eden ve tüm ça­ba­la­rı­na rağ­men ba­lı­ğı bota çe­ke­me­yen ba­lık­çı­lar, ba­lık­la bir­lik­te Yu­na­nis­tan' ın Kos ada­sı­na doğru sü­rük­len­me­ye baş­la­dı. Önce Yu­na­nis­tan'ın Kos Adası'na yö­ne­len balık, daha sonra pe­şi­ne tak­tı­ğı botla bir­lik­te Bod­rum ,Kos Adası ve Datça ,üç­ge­nin­de iler­le­me­ye baş­la­dı.6 sa­atin so­nun­da yor­gun düşen Eren ve Tuğcu, Datça'daki ba­lık­çı ar­ka­daş­la­rın­dan yar­dım is­te­di. 1 saat sonra böl­ge­ye ula­şan ba­lık­çı­lar Celal İşçi ve Emrah Ermiş'in de 2 saat süren yar­dı­mıy­la gece saat 00.00'da ba­lı­ğın sü­rük­le­yi­şi dur­dur­du. Yarım saat uğ­ra­şa­rak ba­lı­ğı tek­ne­ye çı­ka­ra­bi­len ba­lık­çı­lar, kar­şı­la­rın­da 200 ki­lo­luk dev bir or­ki­nos gö­rün­ce büyük se­vinç ya­şa­dı. Ba­lı­ğın pe­şin­de yak­la­şık 100 ki­lo­met­re de­niz­de sü­rük­le­nen Yaver Eren ve Sıtkı Tuğcu, be­re­ket­li av­la­rıy­la bir­lik­te gece 02.00 gibi Datça Ka­ra­köy Li­ma­nı­na geri döndü. Ama­tör ba­lık­çı­lık yapan Sıtkı Tuğcu yap­tı­ğı açık­la­ma­da , dün de­ni­ze açıl­dık­tan sonra ha­va­nın kötü ol­ma­sı ne­de­niy­le hiç ümi­dim yoktu. Biraz ra­hat­sız­dım ol­ta­yı at­tık­tan sonra uyu­dum. Uyur­ken bir anda ol­ta­nın se­siy­le uyan­dım. 6 saat ben uğ­raş­tım, 2 saat Celal uğ­raş­tı. 8 saat so­nun­da hep bir­lik­te ba­lı­ğı ala­bil­dik” dedi. Datça'dan saat 14.00'de açıl­dık­la­rı­nı kay­de­den Yaver Eren de, “Ya­nı­mı­za al­dı­ğı­mız 6 kilo yem­den sa­de­ce so­nun­cu­su kal­mış­tı. Sıtkı Abi uyu­yor­du ve ben de dönüş için ha­zır­lık­la­rı ya­pı­yor­dum. Tam ol­ta­yı çe­ke­cek­ken bir anda balık asıl­ma­ya baş­la­dı. Ka­ra­köy fe­ne­rin­den çık­tık .Önce bir Kos yap­tır­dı sonra da Bod­rum. En so­nun­da 00.30'da ba­lı­ğı aldık. 8-8,5 saat bizi uğ­raş­tır­dı ama so­nun­da onu al­ma­yı ba­şar­dık” dedi. Yar­dım ta­le­bi üze­ri­ne yan­la­rı­na giden ba­lık­çı Celal İşçi ise, ya­şa­nan­la­rı şöyle an­lat­tı: “5 saat uğ­raş­ma­la­rı­na rağ­men ba­lı­ğı ala­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di­ler. Yar­dı­ma git­tim, 2-3 sa­at­te biz uğ­raş­tık. So­nun­da ba­lı­ğı ala­bil­dik. Önce köpek ba­lı­ğı ol­du­ğu­nu zan­net­tim, or­ki­nos ol­du­ğu­nu gö­rün­ce çok se­vin­dik. Çok güzel bir balık” dedi.


Bu haber 4238 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer