01-01-1970 03:00 SİYASET

DATÇA BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ SOMA ŞEHİTLERİ İÇİN BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDU

Birleşik Haziran Hareketi Dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda Soma Faciası Anma etkinlikleri düzenledi.

DATÇA BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ  SOMA  ŞEHİTLERİ İÇİN BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDU

13 Mayıs 2014 de 301 maden iş­çi­si­ni yi­tir­di­ği­miz SOMA maden fa­ci­ası­nın yıl­dö­nü­mün­de Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı ve Ber­kin Elvan Anıtı önün­de top­la­nan Dat­ça-Birleşik Haziran Ha­re­keti'nden ka­la­ba­lık bir gurup önce bir basın açık­la­ma­sı ya­ptı. 

Basın açıklamasında “SO-MA'nın he­sa­bı­nı sor­mak için Ayak­ta­yız”,“Ne Kaza Ne Kader Ne De Fıt­rat Bu Bir Cinayet”, “Ba­re­tin Al­tın­da­ki Hesap So­ru­la­cak”şeklinde sloganlar eşliğinde anma ve protesto eylemlerinde bulundular.

Edinilen bilgilere göre Anma eyleminden sonra da çar­şı­da bil­di­ri da­ğı­tan gurup, Ener­ji ve Tabii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı'na gön­de­ril­mek üzere bir de imza 

kam­pan­ya­sı baş­lat­tı­lar.
Dat­ça-Birleşik Haziran Ha­re­keti Adına Semra Tez­can Yaptığı basın açıklamasında şunları belirtti:

Ba­re­tin Al­tın­da­ki HESAP SO­RU­LA­CAK
Soma'da 301 kar­de­şi­miz öl­dü­rül­dü.1 yıl geçti. İş ci­na­yet­le­ri­ne iliş­kin hiç­bir önlem alın­ma­dı.Soma'nın acısı hala ta-ze,Dava aile­ler için bir çi­le­ye dö­nüş­tü.

Polis kor­don­la­rı ar­ka­sın­da gö­rü­len da­va­da, so­rum­lu­lar kur­ta­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor.Unu­tu­lup git­sin is­te­ni­yor.
Ne Soma'yı ne de so­rum­lu­la­rı asla unut­ma­ya­ca­ğız.Ostim… Da­vut­pa­şa… Soma… Ar­dın­dan Er­me­nek, To­run­lar…5 ay için­de 3 büyük iş ci­na­ye­ti: 329 

can!AKP ik­ti­da­rın­da­ki 12 yılda iş ci­na­yet­le­rin­de 15 bin in­sa­nı­mı­zı yi­tir­dik!Soma'nın ar­dın­dan AKP 'işin fıt­ra­tın­da var' dedi. 

Di­ya­net İşleri, 'fazla kur­ca­la­ma­yın' diye uyar­dı!Ne kaza ne kader ne de fıt­rat Cinayet.
Bi­li­yo­ruz ki neden özel­leş­tir­me­ler, ta­şe­ron, gü­ven­ce­siz, esnek ve ku­ral­sız ça­lış­tır­ma­dır.

Ba­re­tin al­tın­da bir hesap var!Bu hesap, ye­ral­tın­da ve ye­rüs­tün­de emek­çi­le­ri gü­nı­şı­ğı­na has­ret, aç­lı­ğa ve ölüme mah­kum eden­ler­le mut­la­ka gö­rü­le­cek­tir.
Ma­den­ci­ler­den bi­li­yo­ruz ve on­lar­dan öğ­ren­dik.Onlar ye­ral­tın­da bir­bir­le­ri­ni yal­nız bı­rak­maz­lar.Azık­lar pay­la­şı­lır, ye­ral­tın­da küs­lük olmaz.
Ha­zi­ran Tür­ki­ye­si'nde ma­den­ci­le­rin ye­ral­tı kar­deş­li­ği, gü­nı­şı­ğın­da sü­recek.SOMA'nın he­sa­bı­nı sor­mak için Ayak­ta­yız.
Ya­pı­lan Basın açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan es­naf­la­ra ve çarşı üze­rin­de­ki iş han­la­rı­na bil­di­ri­le­ri­ni da­ğı­tan grup 1. Soma şe­hit­le­ri­ni anma et­kin­lik­le­ri­ni bu şe­kil­de ta­mam­la­mış oldu.


Bu haber 6825 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer