08-08-2019 16:10 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Rıza EZER : Datça Belediye Meclisi A.Gürsel Uçar Başkanlığında olağan Ağustos ayı Meclis toplantısını gerçekleştirdi.6 Ağustos Salı günü Belediye Meclis salonunda saat 9:30 da başlayan toplantı .Mec­lis Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar' ın 5.mad­de­ olarak Me­su­di­ye Ma­hal­le­si,köy yer­le­şik alan tes­pi­ti­nin ek­len­me­si­ni öner­mesi ve önerinin oy­bir­li­ği ile kabul edil­mesiyle başladı.Belediye Meclisince görüşülen ve alınan kararlar şu şekilde ;

DATÇA BELEDİYESİ AĞUSTOS  AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

 

''Gün­de­min 1.mad­de­si olan İlçe­miz­de Mev­cut Ti­ca­ret alan­la­rın­da uy­gu­la­ma­ya yö­ne­lik ya­şa­nan so­run­lar se­be­biy­le ha­zır­la­nan “1/1000 öl­çek­li Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­la­ma İmar Planı Re­viz­yo­nu” ile il­gi­li İmar Ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Ko­mis­yo­nu­muz il­çe­miz­de mev­cut ti­ca­ri alan­lar­da ya­şa­nan so­run­lar se­be­biy­le ha­zır­la­nan “1/1000 öl­çek­li Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­ma İmar Planı”nı in­ce­le­mek üzere Be­le­di­ye­miz­de İmar Mü­dür­lü­ğün­de Ha­zi­ran ayın­da ya­pı­lan 3 top­lan­tı­ya ek ola­rak 5 Tem­muz 2019, 8 Tem­muz 2019, 22 Tem­muz 2019, ve 5 Ağus­tos 2019 ta­rih­le­rin­de ye­ni­den top­la­nıl­mış­tır.
“1/1000 öl­çek­li Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­ma İmar Planı Re­viz­yo­nu” tek­li­fi­nin ta­ma­mı de­ğer­len­di­ril­miş olup plan üze­rin­de onay ön­ce­si son de­ğer­len­dir­me­ler ya­pı­la­ca­ğın­dan ko­mis­yo­na 1 ay ek süre ve­ril­me­si­ne, ko­nu­nun Eylül Mec­lis Top­lan­tı­sın­da tek­rar gö­rü­şül­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 2.?mad­de­si olan ma­lik­le­ri ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­yan par­sel­le­rin ot te­miz­li­ği ile il­gi­li Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu ve Çevre Sağ­lık, Eği­tim ve Genç­lik Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye Mec­lis Sa­lo­nun­da 02/07/2019 tarih, saat 10:00 da, Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu ve Çevre Sağ­lık, Eği­tim ve Genç­lik Ko­mis­yo­nu ile ya­pı­lan, Be­le­di­ye Mec­li­si'nin 28/06/2019 ta­rih­li ka­ra­rı ile Ko­mis­yon­la­rı­mı­za ha­va­le edi­len Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü­nün ha­zır­la­mış ol­du­ğu gün­de­min 3.?mad­de­si olan Ma­lik­le­ri ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­yan par­sel­le­rin ot te­miz­li­ği hak­kın­da ha­zır­la­nan tas­la­ğı in­ce­le­me ta­le­bi ile il­gi­li ola­rak; İlçe­miz sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan ve 1/1000 öl­çek­li konut ve tu­rizm imar­lı yer­ler ile köy yer­le­şi­mi­nin yoğun ol­du­ğu yer­ler­de, Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Mü­dür­lü­ğü, Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü, Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan tes­pit edi­len ve ma­lik­le­ri ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­yan alan­lar­da­ki ku­ru­muş otlar, özel­lik­le yaz ay­la­rın­da önem­li öl­çü­de yan­gın teh­li­ke­si oluş­tur­mak­ta­dır. Bu se­bep­le kuru ot vb. gibi kolay ya­nı­cı bit­ki­le­rin bu­lun­du­ğu par­sel sa­hip­le­ri­nin par­sel­le­ri­nin ken­di­si ta­ra­fın­dan te­miz­le­til­me­si ama­cıy­la resmi yazı ya­zı­la­rak teb­li­ğin­den iti­ba­ren 14 (on dört) gün süre ve­ril­me­si­ne; aksi du­rum­da Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nu­na göre cezai işlem uy­gu­lan­ma­sı ve il­gi­li alan­lar­da­ki kuru ot­la­rın te­miz­li­ği­nin de Be­le­di­ye­miz­ce ya­pı­la­rak, KDV dahil m²'si ? 5,00 (beş) 'den par­sel sa­hip­le­ri adına Re 'sen ta­hak­kuk ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 3.?mad­de­si olan Eski Datça'da Park Dü­zen­len­me­si için Şart­lı Bağış Kar­şı­lı­ğı Parka İsim Ve­ril­me­si ile il­gi­li İmar Ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 02/07/2019 tarih nolu ka­ra­rı ile ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len ko­nu­yu gö­rüş­mek üzere 22/07/2019 ta­ri­hin­de Be­le­di­ye­miz Mec­lis sa­lo­nun­da saat 16.00 da top­la­nıl­dı.
Remzi SÖN­MEZ' in 01/07/2019 ta­rih­li baş­vu­ru­sun­da; İlçe­miz Datça Mah. 117 ada 1 par­se­lin ba­tı­sın­da, 116 ada 7 par­se­lin gü­ne­yin­de, 148 ada 29 par­se­lin do­ğu­sun­da kalan yak­la­şık 365 m2'lik ala­nı­nın ka­mu­ya terki sağ­lan­mış ve Uy­gu­la­ma İmar Planı'nda park alanı ola­rak gö­zü­ken arazi için park ya­pıl­ma­sı talep edil­miş­tir. Ara­zi­nin ço­cuk­la­rın gü­ven­li bir şe­kil­de oy­na­ya­bi­le­cek­le­ri bir alan­da bu­lun­ma­dı­ğı tes­pit edil­miş­tir. Ara­zi­nin 4 (dört) ta­ra­fı araç tra­fi­ği­ne açık­tır. Mev­cut araç yo­ğun­lu­ğu göz önüne alı­na­rak par­se­lin plan­da her iki ta­ra­fın­da 5' er met­re­lik yol­lar gö­zük­mek­te fakat mev­cut­ta ge­niş­le­ti­le­rek 7' şer met­re­lik yol­la­ra dö­nüş­tü­rül­müş­tür. Yol­la­rın ge­niş­le­til­me­siy­le bağ­lan­tı­lı ola­rak plan­da 393 m2 alana sahip par­sel, kü­çül­me ol­ma­ma­sı du­ru­mun­da dahi gü­ven­li bir şe­kil­de oyun alanı ha­lin­de kul­la­nıl­maz­ken ara­zi­nin 284 m2 alana düş­me­si du­ru­mu daha teh­li­ke­li hale ge­tir­miş­tir. Bu ne­den­le park ya­pıl­ma­sı talep edi­len arazi orta refüj ni­te­li­ğin­de bir yeşil alan­dır ve orta refüj dı­şın­da başka bir amaç için kul­la­nıl­ma­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Aynı bölge içe­ri­sin­de Uy­gu­la­ma İmar Planı'nda park alanı ola­rak gö­zü­ken 770 ada da bu­lu­nan tra­fo­nun ar­ka­sın­da­ki 945 m2'lik arazi için park ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 4.?mad­de­si olan İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de bu­lu­nan
cep si­ne­ma­sı­nın ortak proje kap­sa­mın­da En­ge­lim Ol­ma­yan Der­ne­ği­ne pro­to­kol çer­çe­ve­sin­de 1 yıl süre
ile tah­sis edil­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
En­ge­lim ol­ma­yan der­ne­ği­nin 22.05.2019 ta­rih­li di­lek­çe­sin­de “Datça'da Artık Ger­çek Si­ne­ma Var”
pro­je­si kap­sa­mı­na Baş­kan­lı­ğı­nız ile yü­rüt­tü­ğü­müz proje kap­sa­mın­da iş im­ka­nı ve Datça hal­kı­nın si­ne­ma
kül­tü­rüy­le bu­luş­ma­sı sağ­la­mak adına pro­to­ko­lün ye­ni­len­me­si için;
5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun “Diğer Ku­ru­luş­lar­la İliş­ki­ler” baş­lık­lı 75 nci mad­de­si­nin ©
fık­ra­sın­da; Kamu Ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı, kamu ya­ra­rı­na ça­lı­şan der­nek­ler, Ba­kan­lar
Ku­ru­lun­ca vergi mu­afi­ye­ti ta­nın­mış va­kıf­lar ve 07/06/2005 ta­rih­li ve 5362 sa­yı­lı Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Mes­lek
Ku­ru­luş­la­rı Ka­nu­nu kap­sa­mı­na giren mes­lek oda­la­rı ile ortak hiz­met pro­je­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lir. Diğer
der­nek ve va­kıf­lar ile ger­çek­leş­ti­ri­lecek ortak hiz­met pro­je­le­ri için ma­hal­lin en büyük mülki idare ami­ri­nin
iz­ni­nin alın­ma­sı ge­re­kir.” hük­mü­nü ta­şı­mak­ta­dır. İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de
bu­lu­nan cep si­ne­ma­sı­nın 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nun 75/c mad­de­si kap­sa­mın­da En­ge­lim Ol­ma­yan Der­ne­ği
ile Be­le­di­ye­miz bir­lik­te “Datça'da Artık Ger­çek Si­ne­ma Var.” Ortak hiz­met pro­je­si­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si
dü­şü­nül­dü­ğün­den;
5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nun “Diğer Ku­ru­luş­lar­la İliş­ki­ler” baş­lık­lı 75. Mad­de­si­nin 1 nci fık­ra­sın­da,
Be­le­di­ye­nin görev ve so­rum­lu­luk ala­nı­na giren ko­nu­lar­da diğer ku­ru­luş­lar­la ya­pı­la­cak ortak hiz­met
pro­je­le­ri­nin Be­le­di­ye Mec­li­si­nin ka­ra­rıy­la uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­ca­ğı be­lir­til­mek­te­dir.
Be­le­di­ye­miz ile En­ge­lim Ol­ma­yan Der­ne­ği­nin bir­lik­te yü­rü­te­ce­ği “Datça'da Artık Ger­çek Si­ne­ma
Var” pro­je­si­nin aynı yasa hük­mü­ne göre en büyük mülki idare ami­ri­nin iz­niy­le yü­rür­lü­ğe gi­re­cek­tir.
Bu iti­bar­la;5393 sa­yı­lı ka­nu­nun 14. Ve 75. Mad­de­le­ri ge­re­ği, İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si Bü­lent Ece­vit
Kül­tür Mer­ke­zin­de bu­lu­nan cep si­ne­ma­sı­nın ortak proje kap­sa­mın­da En­ge­lim ol­ma­yan der­ne­ği­ne pro­to­kol
çer­çe­ve­sin­de 1 yıl tah­si­si ko­nu­su­nun Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu­na, Kül­tür ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le­si­ne,
ko­mis­yon ra­por­la­rın­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 5.?mad­de­si olan İlçe­miz Cu­ma­lı-Ya­ka Ma­hal­le­si ve Me­su­di­ye Ma­hal­le­si köy yer­le­şik
alan tes­pi­ti ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Ya­ka-Me­su­di­ye Ma­hal­le­le­ri­ne iliş­kin meri Çevre Dü­ze­ni Planı kap­sa­mın­da yü­rü­tü­len 1/5000 öl­çek­li
Nazım İmar Planı ile 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te ancak söz ko­nu­su
böl­ge­de İl Tarım Mü­dür­lü­ğü gö­rü­şün­de alan ço­ğun­luk­la Di­ki­li Tarım Alanı, Mut­lak Tarım Alanı ve Zey­tin­lik
ola­rak de­ğer­len­di­ril­di­ğin­den Çevre Dü­ze­ni Pla­nın­da Kır­sal Ge­liş­me Alanı ve Kır­sal Ni­te­lik­li Tu­rizm Alanı
ola­rak plan­la­nan bir çok par­se­le imar hakkı ta­nım­la­na­ma­mak­ta do­la­yı­sı ile bü­tün­cül bir plan üre­ti­mi­ne imkan
olu­şa­ma­mak­ta­dır. İlçe­miz­de 1980'li yıl­lar­da ya­pı­lan bazı Köy Yer­le­şik Alan ça­lış­ma­la­rı bu­lun­mak­ta, bu
tes­pit­ler bu alan­la­rı tarım gö­rü­şü kap­sa­mı dı­şı­na al­mak­ta­dır. Bu kap­sam­da Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Pa­la­mut­bü­kü
mev­kii ile Yaka Ma­hal­le­si Pa­la­mut­bü­kü mev­ki­in­de Köy Yer­le­şik Alan sı­nı­rı 18 Tem­muz 1978 ta­ri­hin­de İl
İdare Ku­ru­lun­ca oluş­tu­ru­la­rak kayıt al­tı­na alın­mış­tır. İl Tarım Mü­dür­lü­ğü­ne yer­le­şik alan sı­nı­rı su­nul­muş
ancak il­gi­li ku­rum­ca Mec­lis onayı da talep edil­miş­tir. Bahse konu bel­ge­le­rin ekin­de yer alan onay­lı isim lis­te­si
doğ­rul­tu­sun­da Cu­ma­lı-Ya­ka Ma­hal­le­si Pa­la­mut­bü­kü mev­kii ve Me­su­di­ye Ma­hal­le­si­ne iliş­kin Köy Yer­le­şik
Alanı sı­nı­rı­nın sa­yı­sal veri ola­rak üre­ti­le­rek ha­ri­ta üze­ri­ne iş­len­me­si­nin İmar Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne,
ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 6.?mad­de­si olan Ak­tar­ma ya­pıl­ma­sı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Mali hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan be­le­di­ye­miz büt­çe­si­nin ye­ter­siz bö­lüm­le­ri olan;
46 48 07 33 01 3 9 00 5 01 03 İşçi üc­ret­le­ri bö­lü­mü­ne 1.000.000,00-TL ve
46 48 07 31 01 1 2 00 5 01 01 Me­mur­lar bö­lü­mü­ne 300.000,00-TL olmak üzere,
46 48 07 32 06 1 0 00 5 03 05 Hiz­met alım­la­rı bö­lü­mün­den yu­ka­rın­da büt­çe­nin ye­ter­siz bö­lüm­le­ri­ne top­lam
1.300.000,00-TL ak­tar­ma ya­pı­la­ma­sı­na;
46 48 07 33 01 3 9 00 5 03 05 Hiz­met alım­la­rı bö­lü­mü­ne 400.000,00-TL ve
46 48 07 45 03 1 1 00 5 01 01 Me­mur­lar bö­lü­mü­ne 200.000,00-TL. olmak üzere
46 48 07 10 06 1 0 00 5 06 04 Gay­ri­men­kul alım­la­rı ka­mu­laş­tır­ma bö­lü­mün­den yu­ka­rın­da büt­çe­nin ye­ter­siz
bö­lüm­le­ri­ne 600.000,00-TL ak­tar­ma ya­pı­la­ma­sı­na;
Yu­ka­rı­da ya­zı­lı büt­çe­nin ye­ter­siz olan bö­lüm­le­ri ara­sın­da top­lam 1.900.000,00-TL ak­tar­ma ya­pıl­ma­sı­na
oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
İlçe­miz Cu­ma­lı-Ya­ka Ma­hal­le­si ve Me­su­di­ye Ma­hal­le­si köy yer­le­şik alan tes­pi­ti ko­nu­su­nun İmar
Ko­mis­yo­nun­da gö­rü­şül­me­si için otu­ru­ma 06.08.2019 Salı günü saat 11:30'da baş­la­mak üzere ara
ve­ril­di. 10:55.
Be­le­di­ye Mec­li­si­miz 06.08.2019 Salı günü Saat 11:30'te 1.?birleşi­mi­nin 2.?otu­ru­mu­na baş­la­mak
üzere top­lan­dı. Mec­lis üye­le­ri­nin tam ol­du­ğu gö­rü­le­rek otu­rum açıl­dı.
Gün­de­min 7.?mad­de­si olan İlçe­miz Cu­ma­lı-Ya­ka Ma­hal­le­si ve Me­su­di­ye Ma­hal­le­si köy yer­le­şik
alan tes­pi­ti ile il­gi­li İmar Ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İlçe­miz Cu­ma­lı-Ya­ka Ma­hal­le­si ve Me­su­di­ye Ma­hal­le­si köy yer­le­şik alan tes­pi­ti ile il­gi­li İmar
Ko­mis­yo­nun ye­rin­de tes­pi­ti­nin yap­ma­sın­dan sonra paf­ta­la­rın im­za­la­na­rak onaya gön­de­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile
karar ve­ril­di.
Bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 03.09.2019 Salı günü saat 09:30 da ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar
ve­ril­di''.
Gün­dem de gö­rü­şü­lecek başka konu ol­ma­dı­ğın­dan otu­ru­ma son ve­ril­di.


Bu haber 889 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer