08-11-2019 11:44 GÜNDEM

DATÇA BE­LE­Dİ­YE MEC­Lİ­Sİ; “DEV­LE­Tİ­Mİ­ZİN VE OR­DU­MU­ZUN YA­NIN­DA­YIZ”

Hasan TELLİ - Misafir Yazar Dat­ça Be­le­di­ye Mec­li­si, Fırat'ın do­ğu­sun­da terör ör­güt­le­ri­nin var­lı­ğı­nı son­lan­dır­mak, hu­dut­la­rı­mı­zın ve hal­kı­mı­zın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, bir barış ko­ri­do­ru tesis etmek için Kah­ra­man Or­du­muz­ca baş­la­tı­lan "Barış Pı­na­rı Ha­re­ka­tı”nı des­tek­le­me ka­ra­rı alın­ma­sı hak­kın­da öner­ge­yi oy bir­li­ği ile kabul etti. Datça Be­le­di­ye Mec­li­si Kasım ayı ola­ğan top­lan­tı­sın­da, Barış Pı­na­rı Ha­re­ka­tı ne­de­niy­le Türk or­du­su­na tam des­tek me­sa­jı ya­yın­la­dı. CHP, AK Parti ve MHP gurup baş­kan ve­kil­le­ri im­za­sıy­la mec­li­se su­nu­lan öner­ge oy bir­li­ği ile kabul edil­di. Kabul edi­len öner­ge­de, Barış Pı­na­rı Ha­re­ka­tı, böl­ge­ye dönük ok­ya­nus ötesi di­zayn gi­ri­şim­le­ri­ne de bir cevap ni­te­li­ğin­de. Özel­lik­le terör ör­gü­tü PKK/PYD/YPG eliy­le de­ğiş­ti­ril­me­ye ça­lı­şı­lan böl­ge­nin de­mog­ra­fik ya­pı­sı­nı ger­çek ha­liy­le mu­ha­fa­za ede­rek Fırat'ın do­ğu­su başta olmak üzere tüm böl­ge­nin barış ve is­tik­ra­rı­na katkı su­na­cak. Kabul edi­len öner­ge­nin tam metni ise şöyle;

DATÇA BE­LE­Dİ­YE MEC­Lİ­Sİ; “DEV­LE­Tİ­Mİ­ZİN VE OR­DU­MU­ZUN YA­NIN­DA­YIZ”

BARIŞ PI­NA­RI HA­RE­K­TI­NI DES­TEKLİYORUZ
Kırk yıl­dan bu yana ka­ran­lık bir ide­olo­jiy­le on bin­ler­ce va­tan­da­şı­mı­zın ha­ya­tı­na kast eden Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­miz başta olmak üzere ül­ke­mi­zin ge­liş­me­si­ni ve kal­kın­ma­sı­nı en­gel­le­yen; bebek, çocuk, kadın din­le­me­den in­san­la­rı­mı­zı kat­le­den PKK terör ör­gü­tü, yok edil­me­si ge­re­ken bir ci­na­yet şe­be­ke­si­dir. Dev­le­ti­miz, gü­ven­lik kuv­vet­le­riy­le bö­lü­cü terör ör­gü­tü PKK'ya karşı yıl­lar­dan beri büyük bir mü­ca­de­le ver­mek­te­dir. Dev­le­ti­mi­zin yal­nız­ca terör ör­gü­tü­ne karşı değil, ulus­la­ra­ra­sı des­tek­çi­le­ri­ne karşı da ver­di­ği büyük mü­ca­de­le sı­nır­la­rı­mız için­de ol­du­ğu kadar sı­nır­la­rı­mız dı­şın­da da yü­rü­tül­mek­te­dir. Te­rö­re karşı mil­let­çe ver­di­ği­miz bu mü­ca­de­le­nin bir diğer aya­ğı­nı da Barış Pı­na­rı Ha­re­kâ­tı oluş­tur­mak­ta­dır.
DAEŞ, PKK, PYD, YPG AY­NI­DIR...
Bu terör ör­güt­le­ri Su­ri­ye'de ya­şa­nan iç sa­vaş­la bir­lik­te or­ta­ya çıkan is­tik­rar­sız­lık­tan fay­da­la­na­rak kont­rol ve oto­ri­te im­kâ­nı bul­muş­lar­dır.
Oto­ri­te­le­ri­ni yüz bin­ler­ce in­sa­nı öl­dü­re­rek ve mil­yon­lar­ca in­sa­nı yer­le­rin­den ede­rek sağ­la­yan, en uzun kara sı­nı­rı­mı­zı sü­rek­li ola­rak teh­dit eden terör ör­güt­le­ri isim­len­di­ril­me, gö­rü­nüş ve üni­for­ma­la­rı açı­la­rın­dan fark­lı­laş­sa­lar da öz­le­rin­de ay­nı­dır­lar. Bir­bi­ri­nin ikiz kar­de­şi­dir­ler. Etnik te­miz­lik uy­gu­la­yan, de­mog­ra­fik ya­pı­yı kendi ide­olo­ji­le­ri çer­çe­ve­sin­de de­ğiş­ti­ren bu zalim ör­güt­le­re karşı milli gü­ven­li­ği­mi­zi sağ­la­mak için ulus­la­ra­ra­sı ant­laş­ma­lar­dan al­dı­ğı­mız yet­kiy­le Su­ri­ye Milli Or­du­su ile bir­lik­te Barış Pı­na­rı Ha­re­ka­tı dü­zen­len­miş­tir.
Bu ope­ras­yo­nun amacı böl­ge­mi­zi te­rö­rist­ler­den te­miz­le­mek ve yurt­la­rın­dan edil­miş Su­ri­ye­li­le­ri ül­ke­le­ri­ne geri gön­der­mek­tir. Böl­ge­mi­zin is­tik­rar, barış ve re­fa­hı­na karşı en büyük teh­dit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör ör­güt­le­ri­nin bu yı­kı­cı fa­ali­yet­le­ri­ni son­lan­dır­mak, yurt­la­rı­nı zulüm, sür­gün, baskı ve kat­li­am­la yi­tir­miş yüz bin­ler­ce Su­ri­ye­li­nin va­tan­la­rı­na dö­nüş­le­ri­ni sağ­la­mak için dü­zen­le­nen Barış Pı­na­rı Ope­ras­yo­nu'nu Datça Be­le­di­ye Mec­li­si ola­rak des­tek­li­yor, or­du­mu­za mu­vaf­fa­ki­yet­ler di­li­yo­ruz. Be­le­di­ye Mec­li­si­miz, kah­ra­man Meh­met­çik­le­ri­mi­zin ya­nın­da­dır. Ül­ke­miz, Fırat'ın do­ğu­sun­da terör ör­güt­le­ri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın var­lı­ğı­nı son­lan­dır­mak, hu­dut­la­rı­mı­zın ve hal­kı­mı­zın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, bir barış ko­ri­do­ru tesis ede­rek Su­ri­ye­li kar­deş­le­ri­mi­zin bir an önce kendi top­rak­la­rı­na, ev­le­ri­ne dö­nüş­le­ri­ni sağ­la­mak üzere Barış Pı­na­rı Ha­re­kâ­tı baş­la­tıl­mış­tı.

Ha­re­kat­ta­ki haklı ka­rar­lı­lı­ğı­mız ve Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­mi­zin üstün ba­şa­rı­la­rı devam eder­ken ABD ve Ül­ke­miz ara­sın­da­ki 17.10.2019 ta­ri­hin­de ya­pı­lan zirve top­lan­tı­sın­da ül­ke­mi­zin gü­ne­yin­de­ki gü­ven­li bölge oluş­tu­rul­ma­sı is­te­ği­miz kabul edi­le­rek, terör ör­güt­le­ri­nin gü­ven­li bölge dı­şı­na çı­ka­rıl­ma­sı başta olmak üzere 13 mad­de­lik an­laş­ma­ya va­rıl­mış­tır. Bu an­laş­ma ile Tür­ki­ye is­te­di­ği­ni almış ve ka­zanç­lı çık­mış­tır. 23.10.2019 ta­ri­hin­de Rusya ile va­rı­lan an­laş­ma ile te­rö­rist un­sur­la­rın sı­nı­rı­mız­dan 30 Km aşa­ğı­ya çe­kil­me­si­ne de karar ve­ril­miş­tir. Dün­ya­nın iki süper gücü de Tür­ki­ye'nin şart­la­rı­nı kabul etmiş ve uy­gu­la­mak­ta­dır. Terör ör­güt­le­ri­nin gü­ven­li böl­ge­yi terk et­me­le­ri için ve­ri­len sü­re­nin dol­ma­sı­nın ar­dın­dan ge­li­şecek olay­lar ne­ti­ce­sin­de, Datça Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri ola­rak Dev­le­ti­mi­zin ve Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­mi­zin ala­ca­ğı karar ve uy­gu­la­ma­la­rın so­nu­na kadar des­tek­çi­si ol­du­ğu­mu­zu be­lir­ti­yo­ruz.
Chp Gurup Baş­kan V. Ak Arti Gurup Baş­kan V. Mhp Gurup Baş­kan V.
Can Can­bey Haluk Laçin Ser­dar Ören


Bu haber 453 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer