12-02-2019 16:45 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYE BAŞ­KAN ADAYI GÜ­LA­DA;“DATÇA'NIN EN BÜYÜK SO­RU­NU ALT YA­PI”

Sebiha ARSLAN : 31 Mart yerel se­çim­le­rin­de Datça Be­le­di­ye Baş­kan adayı olan Fey­zul­lah Gü­la­da, so­run­la­rın çö­zü­mü­nün Datça ve Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin kay­nak­la­rı ile çö­zü­mün­de zor­la­nıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek; “Datça'nın so­run­la­rı­nın çö­zü­mün kay­nak­la­rı mer­ke­zi yö­ne­tim­de­dir” dedi.

DATÇA BELEDİYE BAŞ­KAN ADAYI GÜ­LA­DA;“DATÇA'NIN EN BÜYÜK SO­RU­NU ALT YA­PI”

Seçim sü­re­cin­de diğer aday­lar­la se­vi­ye­li ve de­mok­ra­tik bir yarış or­ta­mı­nın sür­dü­ğü­nü de be­lir­ten Gü­la­da; “Diğer aday ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te ça­lış­ma­la­rı­mı­zı saygı içe­ri­sin­de yü­rü­tü­yo­ruz. Git­ti­ği­miz yer­ler­de fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­sı ya­pı­yo­ruz. Hal­kı­mı­zın is­tek­le­ri­ni tek tek not alı­yo­ruz. İlçe­miz­de­ki en büyük prob­lem­le­rin ba­şın­da alt yapı, su ve yol prob­lem­le­ri ge­li­yor. Ka­li­te­li ve ka­lı­cı işler ya­pıl­ma­lı. Hiz­me­tin me­sa­isi ol­ma­ma­lı. 2019 yı­lın­da yüzü Av­ru­pa'ya dön­müş Muğla'nın en batı ucun­da hala bu so­run­la­rın ya­şan­ma­sı he­pi­mi­zi üzü­yor. Biz­ler gö­re­ve gelir gel­mez tüm bu so­ru­nların çö­zü­mü için vakit kay­bet­me­den ça­lış­ma­ya baş­la­ya­ca­ğız. So­run­la­rın çö­zü­mü için pro­je­le­ri­miz hazır. Biz­le­re görev ve­ril­me­si­ni bek­li­yo­ruz ” dedi.


Bu haber 619 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer