27-07-2020 16:42 GÜNDEM

DATÇA ADD'DEN LOZAN AÇIKLAMASIDATÇA ADD'DEN LOZAN AÇIKLAMASI

Sebiha ARSLAN : Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Datça Şubesi ,Lozan Antlaşması'nın 97. Yıl dönümü dolayısıyla 24 Temmuz Cuma günü dernek binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

DATÇA ADD'DEN LOZAN AÇIKLAMASIDATÇA ADD'DEN LOZAN AÇIKLAMASI

 
Eş zamanlı gerçekleştirilen  basın açıklamasını okuyan ADD Datça  Şube Başkanı Bekir Şahin , açıklamasında ''BÜYÜK TÜRK MİLLETİ!
24 Tem­muz 1923'de im­za­la­nan,Lozan Barış Ant­laş­ma­sı ile em­per­ya­lizm, cep­he­den sonra ma­sa­da da ye­nil­gi­ye uğ­ra­tıl­mış­tı. Böy­le­ce; tam ba­ğım­sız, de­mok­ra­tik, laik, sos­yal, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne da­ya­lı, çağ­daş ve üni­ter bir ulus dev­let olan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin te­me­li atıl­mış­tı. Lozan, bu yö­nüy­le; Ana­ya­sa'da vur­gu­la­nan ve “de­ğiş­ti­ril­me­si tek­lif dahi edi­le­me­yen” ni­te­lik­le­rin ze­mi­ni­ni oluş­tur­mak­ta­dır.
Büyük Türk Mil­le­ti!
Son yıl­lar­da; yalan ve sahte tarih yazma gay­ret­le­ri hız ka­zan­mış­tır. Lozan'a, Lozan'ın ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin mi­ma­rı Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'e ve yol ar­ka­da­şı İsmet İnönü'ye yö­ne­lik çir­kin ve sınır ta­nı­maz sal­dı­rı­lar bu ne­den­le­dir.Lozan kar­şıt­lı­ğı, Sevr yan­daş­lı­ğı­dır. Bö­lün­mek, par­ça­lan­mak ve em­per­ya­liz­me yem ol­mak­tır.
Lozan kar­şıt­lı­ğı; Ata­türk'ün kur­du­ğu ulus dev­let mo­de­li­nin, çağ­daş ka­za­nım­la­rın ve Cum­hu­ri­ye­tin ni­te­lik­le­ri­nin tas­fi­ye edil­me­si­dir.
Lozan kar­şıt­lı­ğı; hi­la­fe­tin ve sal­ta­na­tın geri ge­ti­ril­mek is­ten­me­si­dir.Lozan kar­şıt­lı­ğı; milli ege­men­lik ye­ri­ne saray ve ha­ne­dan hâ­ki­mi­ye­ti­ni ka­bul­len­mek­tir.
Lozan kar­şıt­lı­ğı; mil­li­lik ye­ri­ne üm­met­çi­lik­tir.
Lozan kar­şıt­lı­ğı; si­ya­sal dinci bir dev­le­tin in­şa­sı­na yük­sek sesle “evet” de­mek­tir.
Lozan kar­şıt­lı­ğı; çoklu hukuk sis­te­mi­ni be­nim­se­mek­tir. Hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nün yok edil­me­si­dir.Lozan kar­şıt­lı­ğı; bö­lü­cü, ge­ri­ci, iş­bir­lik­çi, ce­ma­at­çi, ta­ri­kat­çı, PKK ve FETÖ'cü vb. ya­pı­lan­ma­la­ra göz yum­mak­tır…
Büyük Türk Mil­le­ti!
Lozan, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin da­yan­dı­ğı en güçlü si­ya­si ve hu­ku­ki te­mel­dir. Bu te­mel­le oy­na­mak, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin sar­sıl­ma­sı ve yı­kıl­ma­sı­dır. Mil­le­ti­mi­zin ay­rış­tı­rıl­ma­sı, kamp­laş­tı­rıl­ma­sı ve ku­tup­laş­tı­rıl­ma­sı­dır. Buna izin ver­me­ye­ce­ğiz. Lozan kar­şıt­la­rı­nın yü­rüt­tü­ğü, sinsi po­li­ti­ka­la­ra se­yir­ci kal­ma­dık, kal­ma­ya­ca­ğız…
Lozan'ın 97. yıl­dö­nü­mün­de; Büyük Ata­türk'ün, İsmet İnönü'nün, milli kah­ra­man­la­rı­mı­zın, dev­rim ve de­mok­ra­si şe­hit­le­ri­mi­zin ma­ne­vi hu­zur­la­rın­da ve Mil­le­ti­mi­zin önün­de bir kez daha ant içi­yo­ruz ki Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ne, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin çağ­daş ni­te­lik­le­ri­ne, Lozan'a ve Mil­le­ti­mi­ze sahip çık­ma­ya devam ede­ce­ğiz…

Uya­rı­yo­ruz;Lozan kar­şıt­lı­ğı, Sevr yan­daş­lı­ğı­dır. Ata­türk'ün kur­du­ğu Milli dev­le­tin tas­fi­ye­si­dir. Or­ta­çağ ka­ran­lı­ğı­na tes­lim ol­mak­tır. Hi­la­fet ve sal­ta­nat he­ves­li­le­ri­ne­bi­at et­mek­tir. Bu em­per­yal oyun­la­ra karşı, her­ke­si dik­kat­li ol­ma­ya; yurt­taş­lık so­rum­lu­lu­ğu ile yasal ve de­mok­ra­tik yol­lar­la mü­ca­de­le­ye ça­ğı­rı­yo­ruz… Say­gı­la­rı­mız­la.
ATA­TÜRK­ÇÜ Dü­şün­ce Der­neği Genel Mer­kez Yönetim Ku­ru­lu


Bu haber 1233 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer