09-03-2020 16:43 GÜNDEM

DATÇA ADD' DEN, KADIN = MÜ­CA­DE­LE VE EMEK

Rıza EZER: Datça Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Bekir Şahin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi

DATÇA ADD' DEN, KADIN = MÜ­CA­DE­LE VE EMEK


Başkan Şahin ,dernek binasında  yaptığı açıklamasında ''

İnsan­ca ve eşit ça­lış­ma ko­şul­la­rı için ver­dik­le­ri mü­ca­de­le­de ya­şam­la­rı­nı kay­be­den Ne­w­York'lu yüz­ler­ce kadın iş­çi­nin ar­dın­dan Cla­ra­ZETKİN ve onun gibi emek veren tüm ka­dın­la­rın bık­ma­dan usan­ma­dan mü­ca­de­le ede­rek kabul et­tir­dik­le­ri, “Dünya Emek­çi Ka­dın­lar günü” ola­rak ta­ri­he geçen 8 Mart; ser­ma­ye­nin tez­ga­hın­da bir tü­ke­tim gü­nü­ne dev­şi­ril­miş olsa da, Ka­pi­ta­liz­me karşı di­re­ni­şin sim­ge­si­dir.
8 Mart; bir kut­la­ma günü değil;Ka­dın­la­rın yüz­yıl­lar süren emek mü­ca­de­le­si­nin, ka­zanç­la­rı­nın, ka­yıp­la­rı­nın, sa­de­ce ser­ma­ye­nin değil, ge­le­nek­le­rin, tö­re­le­rin, si­ya­se­tin ka­dı­nı nasıl sö­mür­dü­ğü­nün,DİSK hariç İşçi, memur sen­di­ka­la­rı­nın hiç bi­ri­nin Genel Mer­kez ve Kon­fe­de­ras­yon dü­ze­yin­de neden kadın baş­kan­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nın, kadın yö­ne­ti­ci sa­yı­sı­nın neden eser mik­tar­da ol­du­ğu­nun, kayıt dışı ça­lış­tı­rı­lan ka­dın­la­rın, iş ye­rin­de ta­ci­ze uğ­ra­yan ka­dın­la­rın ça­re­siz­li­ği­nin, ev ka­dın­la­rı­nın emek­le­ri­nin neden yok hük­mün­de ol­du­ğu­nun, ka­dı­nın er­ke­ğe göre daha düşük üc­ret­le ça­lış­ma­sı­nın, ka­dın­lar ta­ra­fın­dan bile ola­ğan kar­şı­lan­dı­ğı­nın, an­ne­le­rin ça­lış­ma ya­şa­mın­da­ki zor­luk­la­rı­nın, iyi­lik ya­pı­yor­muş gibi gö­rü­nen ama ka­dı­nı iş ha­ya­tın­dan çı­ka­rıp evine zin­cir­le­yecek ya­sa­la­rın, ik­ti­da­rın, algı yö­ne­ti­mi ile ka­dı­nın top­lum için­de­ki ye­ri­ni nasıl hızla de­ğiş­tir­di­ği­nin, ka­dın­la­rı­mı­zın Cum­hu­ri­yet ile ka­zan­dık­la­rı­nı neden kay­bet­tik­le­ri­nin ko­nu­şul­ma­sı ge­re­ken gün­dür.
Büyük Önder Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK'ün de­di­ği gibi:
“Ka­dı­nın iş­gü­cü ola­rak üre­ti­me ka­tıl­ma­sı, top­lum­sal ya­şam­da hak et­ti­ği yerde bu­lun­ma­sı, sa­de­ce bi­rey­sel değil top­lum­sal ge­li­şi­min, çağ­daş ve ileri bir top­lum ola­bil­me­nin en temel un­su­ru­dur.”

Kadın, eme­ğiy­le hiç de azım­san­ma­ya­cak bir öl­çek­te eko­no­mik ve sos­yal artı değer ya­rat­mak­ta­dır.

Ana­ya­sa'nın 50. mad­de­si ka­dı­nın ça­lış­ma şart­la­rı açı­sın­dan ko­run­ma­sı­nı hük­me­der­ken, İşgücü pi­ya­sa­sın­da es­nek­lik, özel­leş­tir­me, dev­le­tin kü­çül­me­si gibi ser­ma­ye­nin des­tek­le­di­ği po­li­ti­ka­lar ne­de­niy­le ka­dı­nın ça­lış­ma ko­şul­la­rı git­tik­çe kö­tü­leş­mek­te­dir. İkti­da­rın “ka­dı­nın aile ile va­rol­du­ğu” an­la­yı­şı ile ka­dın­lar için ge­tir­di­ği be­lir­li sü­re­li is­tih­dam, kısmi sü­re­li ça­lış­ma ve esnek ça­lış­ma sis­te­mi; üre­tim sü­re­ci­ni par­ça­la­ya­rak, ta­şe­ron sis­te­mi­nin kök sal­dı­ğı sis­tem­de, kadın eme­ği­nin ucuz ve gü­ven­ce­siz iş gücü ha­li­ne dö­nüş­me ora­nı­nı art­tır­mış­tır.

Ka­dı­nı ha­ya­tın her ala­nın­da ikin­cil gören ik­ti­da­rın yol aç­tı­ğı bu yı­kı­mın ona­rıl­ma­sı ancak emek­ten yana po­li­ti­ka­lar üre­ti­lip uy­gu­lan­ma­sı ile ola­nak­lı­dır.
Çağ­daş ve De­mok­ra­tik bir dev­let ola­bil­mek için; cin­si­yet ay­rım­cı­lı­ğı or­ta­dan kal­dı­rı­la­rak, kadın eme­ği­nin sö­mü­rül­me­den üre­ti­me ka­tıl­ma­sı sağ­lan­ma­lı, in­san­ca ça­lış­ma şart­la­rı­nın ka­lı­cı kı­lın­ma­sı için ge­rek­li dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­lı, de­ne­tim ve kont­rol me­ka­niz­ma­la­rı ça­lış­tı­rı­la­rak uy­gu­la­ma­la­rın ha­ya­ta geç­me­si sağ­lan­ma­lı­dır.

An­ti­em­per­ya­list mü­ca­de­le için­de olan Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği, her türlü sö­mü­rü­ye, geri bı­rak­tı­rıl­ma­ya, ka­dı­nı kur­ban seçen tö­re­le­re, ka­dı­nı “yok” sayan zih­ni­yet­le­re, uy­gu­la­ma­la­ra karşı onur­lu ve di­ren­gen bir duruş ser­gi­le­mek­te­dir.

Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği, Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı'nda en ön saf­lar­da sa­va­şan, Türk Dev­ri­mi­ni ödün­süz­ce sa­vu­nan, Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK'ün gös­ter­di­ği Tam Ba­ğım­sız­lık he­de­fi­ne ka­rar­lı bir şe­kil­de yü­rü­yen Türk Ka­dı­nın eme­ği­nin sö­mü­rül­me­si, her türlü şid­de­te maruz kal­ma­sı kar­şın­da ses­siz kal­ma­mış­tır, kal­ma­ya­cak­tır.

Ka­dı­nı yok sayan bir dü­ze­ni bu ül­ke­ye ege­men kıl­ma­ya ça­lı­şan an­la­yı­şa des­tek ve­ren­le­ri, Mus­ta­fa Kemal'in ka­dı­na ve emeğe ver­di­ği de­ğe­ri bir kez daha ir­de­le­yip, de­ğer­len­dir­me­ye davet edi­yor;

Tam ba­ğım­sız bir ülke, hakça bir düzen, daha ya­şa­nı­la­sı bir dünya kur­mak için mü­ca­de­le eden tüm ka­dın­la­rı­mı­zı kut­lu­yor, Mus­ta­fa Kemal'in dev­rim­ci ruhu ile se­lam­lı­yo­ruz.

“Bir top­lum, bir mil­let erkek ve kadın de­ni­len iki cins in­san­dan oluş­mak­ta­dır. Müm­kün müdür ki, bir kit­le­nin bir par­ça­sı­nı iler­le­te­lim, di­ğe­ri­ne al­dı­rış et­me­ye­lim de kit­le­nin tümü iler­le­me onu­ru­na eri­şe­bil­sin. Müm­kün müdür ki, bir top­lu­lu­ğun yansı top­rak­la­ra zin­cir­le bağlı kal­dık­ça diğer kısmı gök­le­re yük­se­le­bil­sin? Kuşku yok, iler­le­me adım­la­rı, de­di­ğim gibi iki cins ta­ra­fın­dan be­ra­ber, ar­ka­daş­ça atıl­mak ve iler­le­me ve ye­ni­lik ala­nın­da bir­lik­te yol almak ge­rek­li­dir. Böyle olur­sa in­kı­lâp ba­şa­rı­lı olur.”
Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK


Bu haber 1037 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer