23-04-2020 16:04 GÜNDEM

DATÇA ' DA 23 NİSAN ULU­SAL EGE­MENLİK VE ÇOCUK BAY­RA­MI TÖ­REN­LE KUT­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı­'nın 100 yılı ile TBMM'nin 100. açı­lış yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda sabah saat 09:00 da tören dü­zen­len­di.

DATÇA ' DA 23 NİSAN ULU­SAL EGE­MENLİK VE ÇOCUK BAY­RA­MI TÖ­REN­LE KUT­LAN­DI

Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen tö­re­ne, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar , İlçe Milli Eği­tim Müdür ve­ki­li Er­do­ğan Başar , si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri, ile em­ni­yet men­sup­la­rı ka­tıl­dı.
Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'ndaki tören, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü çe­len­gi­nin Ata­türk Anıtı'na su­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sıy­la devam etti. Daha sonra Milli Eği­tim Ba­ka­nı Ziya Sel­çuk'un me­sa­jı okun­du. Bakan Sel­çuk me­sa­jın­da '' Bugün gö­nül­le­ri­mi­ze sa­lın­cak­lar kur­duk, nisan yağ­mur­la­rı­na bu­lut­lar çiz­dik. Ağaç­la­rı çi­çek­ler­le, to­mur­cuk­lar­la be­ze­dik. Bal­kon­la­rı­mı­zı, cam­la­rı­mı­zı al bay­rak­la süs­le­dik, so­kak­la­rı marş­lar­la in­let­tik. Yüz yıl­lık mil­let ege­men­li­ği­mi­zi, ço­cuk­la­rı­mı­za bir bay­ram coş­ku­suy­la ema­net ettik.Bugün bu ül­ke­nin ya­rı­nı ola­rak gör­dü­ğü­müz her bir ço­cu­ğu­mu­zun se­vin­ci, umudu, gu­ru­ru 100 ya­şın­da.Bugün 100 yıl­lık bir bay­ra­ma uyan­dı ço­cuk­la­rı­mız; gü­lüş­le­re, sa­rıl­ma­la­ra, se­vinç­le­re uyan­dı.On­la­ra bu se­vin­ci ve gu­ru­ru ar­ma­ğan eden Ba­şöğ­ret­men Ata­türk'e ve millî ira­de­mi­zin te­cel­li­gâ­hı gazi mec­li­si­mi­zi var eden tüm şehit ve kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­ze, min­net ve şük­ran­la. ''
Ar­dın­dan ise çocuk şar­kı­la­rı­nın ça­lın­ma­sıy­la Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki tören sona erdi.


Bu haber 1908 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer