19-03-2019 17:03 GÜNDEM

ÇÖP­LÜ­ĞE DÖNEN KARGI DERESİNDE FAR­KIN­DA­LIK İÇİN EYLEM YAP­TI­LAR

Sebiha ARSLAN : Datça ' da Datça Yerel Tohum Der­ne­ği Baş­ka­nı Zeki Ka­ra­can ön­cü­lü­ğün­de bir­lik olan do­ğa­se­ver­ler, dün saat 14:00 da (18.03.2019) bir araya gelerek, in­şa­at atık­la­rı ve mo­loz­lar­la dolan Kargı De­re­si ya­ta­ğı bo­yun­ca yü­rü­ye­rek, böl­ge­de çöp yı­ğın­la­rı' nın oluş­ma­sı­na tepki gös­ter­di. Şehir mer­ke­zi­ne yak­la­şık 2 ki­lo­met­re uzak­ta bu­lu­nan çöp yı­ğın­la­rı tarım ara­zi­le­ri­ne de teh­li­ke arz edi­yor.

ÇÖP­LÜ­ĞE DÖNEN KARGI DERESİNDE FAR­KIN­DA­LIK İÇİN EYLEM YAP­TI­LAR

Moloz,lastik ,klozet, plastik kablolar,eski yataklar, fayans parçaları ,naylon poşetler,naylon çuvallar,inşaat atıkları  ve buna benzer atık ve çöp­ler­le dolup taşan Kargı De­re­si ya­ta­ğın­da yü­rü­tüş yapan do­ğa­se­ver­ler, başta Kargı De­re­si olmak üzere il­çe­de ben­zer du­rum­da olan diğer dere ya­tak­la­rı­nın te­miz­len­me­si için yet­ki­li­le­re çağ­rı­da bu­lun­du.
Böl­ge­de çöp yı­ğı­nı oluş­ma­sı­na tepki gös­te­ren do­ğa­se­ver­ler, başta Kargı De­re­si olmak üzere il­çe­de ben­zer du­rum­da olan diğer dere ya­tak­la­rı­nın te­miz­len­me­si için yet­ki­li­le­ri gö­re­ve davet etti
Kargı De­re­si'ndeki kir­li­li­ğin had saf­ha­ya ulaş­tı­ğı­nı ve de­re­nin bir çöp­lü­ğe dön­dü­ğü­nü sa­vu­nan Datça Yerel Tohum Der­ne­ği Baş­ka­nı Zeki Ka­ra­can, “Bizim her hangi bir si­ya­si ama­cı­mız veya iliş­ki­le­ri­miz yok. Tek ama­cı­mız ya­şa­nı­la­bi­lir bir Datça ve ge­le­ce­ğe bir şey­ler bı­ra­ka­bil­mek. Bu­ra­da­ki kir­li­lik de­ni­zi­mi­zi, top­ra­ğı­mı­zı et­ki­li­yor. Çünkü artık kir­li­lik her yere sıç­ra­ma­ya baş­la­dı. Su kay­na­ğı mer­kez­le­ri­miz­den biri olan Kargı De­re­si, moloz yı­ğı­nı­na dö­nü­şüp, kang­ren ol­ma­ya baş­la­dı. Bunun gibi her yer­den sin­yal­ler ge­li­yor. Bu gi­di­şa­ta 'Dur' de­me­miz ge­re­ki­yor. 'Datça için neler ya­pa­bi­li­riz' dü­şün­ce­siy­le bu­ra­ya gel­dik. Her şey, daha ya­şa­na­bi­lir bir Datça için. Kay­ma­kam­lık, Be­le­di­ye, Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, Muh­tar­lık­lar ve yü­re­ği Datça aşkı ile yanan her­ke­sin ka­tı­lı­mıy­la temiz bir Datça için güç bir­li­ği oluş­tur­mak ama­cın­da­yız” dedi.
Datça'daki dere ya­tak­la­rın­da olu­şan kir­len­me­nin tek so­rum­lu­su­nun be­le­di­ye ol­ma­dı­ğı­na işa­ret eden Ka­ra­can, “Datça Be­le­di­ye­si­nin de ken­di­ne göre sa­vun­ma­sı var. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'na haf­ri­yat döküm alanı için yer ta­le­bin­de bu­lun­muş­lar, çözüm bu­lu­na­ma­mış. Gönül is­ter­di ki bu­ra­da; tüm si­ya­si par­ti­le­rin li­der­le­ri olsun, kay­ma­kam, be­le­di­ye olsun. Hangi par­ti­li olur­sa­nız olun, aynı ha­va­yı so­lu­yor, aynı suyu içi­yor, aynı gı­da­la­rı yi­yo­ruz. Da­ra­ğa­cı­na gön­de­recek kadar o kadar çok olum­suz­luk ya­şa­dık ki tüm de­ta­yı­na gir­mek is­te­mi­yo­rum. Bizim tek ama­cı­mız, temiz ya­şa­na­bi­lir bir Datça için bir ha­re­ket baş­lat­mak­tır. Uma­rım, bu adım bir baş­lan­gıç olur. Uma­rım, en kısa sü­re­de so­ru­na çözüm bu­lu­nur”

Datça Be­le­di­ye­sin­den açık­la­ma
Kargı De­re­si'nde do­ğa­se­ver­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ey­le­min ar­dın­dan ,Datça Be­le­di­ye­si, sos­yal medya he­sap­la­rın­dan ya­zı­lı açık­la­ma­da bu­lu­na­rak şu ifa­de­le­re yer verdi; “Datça il­çe­si­nin ta­ma­mı 'Özel Çevre Ko­ru­ma Böl­ge­si'dir. Bu nok­ta­dan ha­re­ket­le haf­ri­yat atık ve yö­ne­ti­mi­ni, 2014 yı­lın­dan sonra 6360 sa­yı­lı Yeni Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­le­ri­nin Ku­rul­ma­sı Hak­kın­da­ki Kanun ile Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yap­mak­la yü­küm­lü­dür. Ancak haf­ri­yat döküm sa­ha­sı­nı imar plan­la­rın­da onama yet­ki­si Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'na ait­tir. Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yu­ka­rı­da be­lir­ti­len yasal yü­küm­lü­lü­ğü ge­re­ği 2014 yı­lın­dan iti­ba­ren tüm kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­na 'haf­ri­yat döküm sa­ha­sı' be­lir­len­me­si için bir­çok kez ya­zı­lar yaz­mış ve fiili ola­rak bu ya­zış­ma­la­rı takip et­miş­tir. Ma­ale­sef bu­gü­ne kadar Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'ndan ve diğer kamu ku­rum- ku­ru­luş­la­rın­dan her­han­gi bir olum­lu cevap alı­na­ma­mış­tır. Bütün bu süreç dik­kat­le göz­lem­len­mek­te olup sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin ka­tı­lı­mı ile be­ra­ber ko­nu­nun bü­tü­nü­ne çö­züm­sel bir yak­la­şım önü­müz­de­ki sü­reç­te oluş­tu­ru­la­cak­tır ” pay­la­şıl­mış­tır.


Bu haber 438 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer