07-02-2019 18:00 GÜNDEM

CHP'Lİ GİRGİN; DATÇA BADEMİ DES­TEK­LENSİN

Rıza EZER : CHP Muğla Mil­let­ve­ki­li Sü­ley­man Gir­gin ''Datça de­nin­ce badem, badem de­nin­ce akla Datça gelir ''dedi ve TC. Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li ta­ra­fın­dan ya­nıt­lan­ma­sı is­te­miy­le ver­di­ği ya­zı­lı soru öner­ge­siy­le Datça ba­de­mi­ni mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­dı.

CHP'Lİ GİRGİN; DATÇA BADEMİ DES­TEK­LENSİN

 

CHP'li Gir­gin;''Muğla'ya bağlı Datça il­çe­miz­de yüz­ler­ce yıl­lık geç­mi­şe sahip olan badem ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği böl­ge­miz açı­sın­dan önem­li bir geçim kay­na­ğı­dır.
Datça böl­ge­miz­de 13.000 hek­tar di­ki­li badem bah­çe­si bu­lun­mak­ta­dır ve bu bah­çe­ler­de üre­ti­len ba­dem­ler ata­dan, de­de­den kalma yön­tem­ler­le ge­liş­ti­ri­le­rek dün­ya­ca ünlü “Datça Ba­de­mi” mar­ka­sı ha­li­ne gel­miş­tir. Resmi ra­kam­la­ra göre Datça il­çe­miz­de yıl­lık 500 ton kuru iç badem ve 1000 ton çağla üre­ti­mi ya­pıl­mak­ta­dır. Fakat ne yazık ki; bölge in­sa­nı­mız ve ülke eko­no­mi­miz için büyük öneme sahip Datça ba­de­mi ve Dat­ça­lı badem üre­ti­ci­le­ri­miz dev­le­ti­miz ta­ra­fın­dan ge­rek­li des­tek ve önemi gö­re­me­mek­te­dir'' Di­ye­rek, Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li'ye aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı yö­nelt­ti.
1) Ne­re­dey­se tüm tarım ürün­le­ri­ne dev­let des­te­ği ve­ri­lir­ken dün­ya­ca ünlü bir marka ha­li­ne gelen Datça ba­de­mi üre­ti­mi ne yazık ki dev­let ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­mek­te­dir. Ba­kan­lı­ğı­nız­ca önü­müz­de­ki dö­nem­de Datça ba­de­mi­ni dev­let des­te­ği ve­ri­len ta­rım­sal ürün­ler ara­sı­na almak için her­han­gi bir ça­lış­ma ya­pıl­mak­ta mıdır?
2) Son dö­nem­de badem ağaç­la­rın­da gö­rü­len ve armut kap­la­nı ola­rak bi­li­nen za­rar­lı bö­cek­ler badem ağaç­la­rı­na ciddi za­rar­lar ver­mek­te­dir. Ba­kan­lık ola­rak, dün­ya­ca ünlü bir marka ha­li­ne gelen Datça ba­de­mi üre­ti­mi ile il­gi­li ya­şa­nan bu tip du­rum­lar­la mü­ca­de­le nok­ta­sın­da üre­ti­ci­le­re ta­rım­sal da­nış­man­lık hiz­me­ti ver­me­yi plan­lı­yor mu­su­nuz?
3) Pazar ve mar­ket­ler­de sa­tı­lan ithal ve ka­li­te­siz ba­dem­ler “Datça Ba­de­mi” adı al­tın­da am­ba­laj­la­na­rak pi­ya­sa­ya su­nul­mak­ta­dır. “Datça Ba­de­mi” mar­ka­sı­na zarar veren bu gibi du­rum­lar­la il­gi­li ola­rak hak­sız re­ka­be­ti ön­le­yi­ci yasal ön­lem­ler al­ma­yı dü­şü­nü­yor­su­nuz?
4) Ceviz, incir gibi bir­çok kuru yemiş çe­şi­din­de KDV oranı yüzde 1'iken, çift­çi­miz ta­ra­fın­dan aynı şart­lar al­tın­da bin bir zah­met­le üre­ti­len ba­dem­de ne yazık ki KDV oranı yüzde 8'dir. Ba­kan­lı­ğı­nız­ca bu hak­sız ver­gi­len­dir­me­yi or­ta­dan kal­dı­ra­cak ve ba­dem­de KDV'yi diğer kuru yemiş çe­şit­le­rin­de ol­du­ğu gibi yüzde 1'e çe­kecek bir ça­lış­ma yap­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?


Bu haber 416 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer