01-03-2022 14:21 GÜNDEM

CHP KADIN KOL­LA­RI'NDAN ME­DE­Nİ KANUN'UN KA­BU­LÜ­NÜN 96. YILI DO­LA­YI­SIY­LA BASIN AÇIK­LA­MA­SI

Sebiha ARSLAN : CHP Datça İlçe Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Filiz Ay­de­niz, 17 Şubat 1926'da yü­rür­lü­ğü giren Türk Me­de­ni Ka­nu­nu'nun 96. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la genel mer­kez­le bir­lik­te tüm il ve il­çe­ler­de eş za­man­lı basın açık­la­ma­sı düzenledi.

CHP KADIN KOL­LA­RI'NDAN ME­DE­Nİ KANUN'UN  KA­BU­LÜ­NÜN 96. YILI DO­LA­YI­SIY­LA BASIN AÇIK­LA­MA­SI

CHP İlçe bi­na­sın­da ya­pı­lan açık­la­ma­ya, kadın kol­la­rı üye­le­ri ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı.
Basın açık­la­ma­sı­nı par­ti­li­ler adına Baş­kan Ay­de­niz, okudu
Eş za­man­lı ya­pı­lan açık­la­ma­da özet­le şu ifa­de­le­re de­ğin­di''

Bugün CHP Kadın Kol­la­rı ola­rak, ka­dı­nın eşit yurt­taş­lık hak­kı­na sahip ol­ma­sı yo­lun­da atı­lan en büyük adım olan Türk Me­de­ni Ka­nu­nu'nun kabul edil­me­si­nin 96. yıl dö­nü­mü ne­de­niy­le 81 ilde 973 il­çe­de eş za­man­lı ola­rak basın açık­la­ma­sı ya­pı­yo­ruz. Ne yazık ki, böy­le­si­ne önem­li bir günde yine yas­ta­yız! 16 ya­şın­da ev­len­di­ril­me­ye ça­lı­şı­lan ve ni­şan­lı­sı ta­ra­fın­dan kat­le­di­len Sıla Şen­türk'ün ya­sı­nı tu­tu­yo­ruz. Katil Hü­se­yin Can Gök­çek'in 10 ayrı suç­tan sa­bı­ka­sı ol­du­ğu or­ta­ya çıktı. 1 yıl önce Sıla'yı ka­çır­ma­ya ça­lış­tı­ğı yar­gı­ya ta­şı­nan bu ca­ni­nin tu­tuk­lan­ma­sı için 16 ya­şın­da­ki bir ço­cu­ğun kat­le­dil­me­si mi ge­rek­ti?
De­ğer­li Basın Men­sup­la­rı, Biz bu hak­la­rı büyük mü­ca­de­le­ler so­nun­da ka­zan­dık. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi kadın erkek be­ra­ber kur­duk. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ola­rak di­yo­ruz ki; eşit, de­mok­ra­tik, laik, sos­yal hukuk dev­le­ti olan bir Tür­ki­ye'yi ye­ni­den hep bir­lik­te inşa ede­ce­ğiz. Ay­dın­lık bir ge­lecek ta­sa­rı­sıy­la ku­ru­lan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ka­rar­tıl­ma­sı­na asla izin ver­me­ye­ce­ğiz. Tüm ka­dın­la­rı ve eşit­lik­çi er­kek­le­ri Me­de­ni Ka­nu­nu­mu­za sahip çık­ma­ya davet edi­yo­ruz. Bugün bi­zim­le da­ya­nış­ma içe­ri­sin­de olan kadın plat­form­la­rı­nı, der­nek­le­ri, duygu ve dü­şün­ce­le­ri­mi­zi pay­la­şan, ço­ğal­tan her­ke­si se­lam­lı­yo­ruz. He­pi­miz Eşit, He­pi­miz Tok, He­pi­miz Gü­ven­de, He­pi­miz Özgür Olun­ca­ya Dek Mü­ca­de­le­miz Sü­recek!


Bu haber 1279 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer