26-11-2020 17:10 GÜNDEM

CHP KADIN KOLLARINDAN ''KA­DI­NA ŞİD­DET'' BASIN AÇIKLAMASI

Rıza EZER : Datça CHP Kadın Kolları Başkanı Filiz Uyan ,25 Kasım Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­de­te Karşı Ulus­la­ra­ra­sı Mü­ca­de­le ve Da­ya­nış­ma Günü ''ne­de­niy­le , Parti binasında basın açıklaması düzenledi.

CHP KADIN KOLLARINDAN ''KA­DI­NA ŞİD­DET'' BASIN AÇIKLAMASI

Başkan Filiz Uyan '' Yaptığı basın açıklamasında şu cümlelere değindi''
''Ka­dı­na Şid­det Po­li­tik­tir''
Bun­dan tam 60 yıl önce Do­mi­nik Cum­hu­ri­ye­ti'nde ya­şa­yan ve ta­ri­he Ke­le­bek­ler ola­rak geçen üç kız kar­deş; Mi­ra­bel kar­deş­ler, ül­ke­de­ki dik­ta­tör­lü­ğe karşı di­ren­di­ler. Hap­se­dil­di­ler, tu­tuk­lan­dı­lar, ağır iş­ken­ce­le­re maruz kal­dı­lar. Var güç­le­riy­le 30 yıl­dır süren dik­ta­tör­lü­ğe mey­dan oku­du­lar. 25 Kasım ta­ri­hin­de ik­ti­dar güç­le­ri ta­ra­fın­dan te­ca­vüz edi­le­rek öl­dü­rül­dü­ler. Can­sız be­den­le­ri bir uçu­ru­mun di­bin­de bu­lun­du. Ka­dın­la­rın bas­kı­ya karşı mü­ca­de­le­si­ni, Mi­ra­bel kar­deş­le­ri yok ede­rek sin­di­re­ce­ği­ni sanan dik­ta­tör, on­la­rın kat­li­amı­nın ar­dın­dan pat­la­yan ve ül­ke­yi saran öfke seli ile dev­ril­di. Mi­ra­bel Kar­deş­ler, her 25 Kasım'da Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­de­te Karşı Ulus­la­ra­ra­sı Mü­ca­de­le Günü'nün, do­la­yı­sıy­la insan hak­la­rı ve de­mok­ra­si mü­ca­de­le­si­nin sem­bo­lü ol­du­lar. Bütün dün­ya­da ka­dın­lar, bu üç kız kar­deş­ten al­dı­ğı mü­ca­de­le bay­ra­ğı­nı daha da ileri ta­şı­ma­nın inan­cı ve da­ya­nış­ma­sı için­de CEDAW' dan, İstan­bul Söz­leş­me­si'ne kadar önem­li ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­la­rın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ni sağ­la­dı.
Bu yıl 25 Kasım'ı pan­de­mi ko­şul­la­rı­nın göl­ge­sin­de kar­şı­lı­yo­ruz. Ancak he­pi­miz bi­li­yo­ruz ki; ül­ke­miz­de ka­dı­na yö­ne­lik şid­det, ay­rım­cı­lık ve hak ih­lal­le­ri ar­ta­rak devam edi­yor. Ka­dın­lar şid­de­te, is­tis­ma­ra, yok­sul­lu­ğa, gü­ven­ce­siz­li­ğe sı­kış­tı­rıl­mış ha­yat­lar ya­şı­yor. Pan­de­mi dö­ne­min­de bu so­run­la­rın daha da bü­yü­me­si yet­mez­miş gibi; ka­za­nıl­mış hak­la­rı­mı­za dahi göz diken, ka­dın­la­rı “fıt­rat ve kader” ara­sı­na sı­kış­tı­ran bir ik­ti­dar­la mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Ka­dın­la­rın kı­ya­fe­tin­den kaç çocuk do­ğu­ra­ca­ğı­na, na­fa­ka hak­kın­dan İstan­bul Söz­leş­me­si'ne kadar uza­nan el­le­re, ge­re­ken ce­va­bı her gün bü­yüt­tü­ğü­müz ör­güt­lü mü­ca­de­le­miz ile ve­ri­yo­ruz, ver­me­ye de devam ede­ce­ğiz. ''Ka­dı­na yö­ne­lik şid­det po­li­tik­tir'' diye hay­kır­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz.
Biz­ler Ha­li­de Edip­ler'den, Bah­ri­ye Üçok­lar' dan, Tür­kan Say­lan­lar'dan al­dı­ğı­mız il­ham­la, ka­dın­la­rın de­mok­ra­si, eşit­lik ve insan hakkı mü­ca­de­le­si­ni ulus­la­ra­ra­sı da­ya­nış­ma için­de sür­dü­re­ce­ğiz. So­kak­la­rı, mey­dan­la­rı, kam­püs­le­ri, fab­ri­ka­la­rı, tar­la­la­rı terk et­me­ye­ce­ğiz. Ha­ya­tı kur­du­ğu­muz her alan­da sö­zü­mü­zü ço­ğal­ta­ca­ğız. Si­ya­set yap­mak­tan da eme­ği­mi­zin hak­kı­nı sa­vun­mak­tan da vaz­geç­me­ye­ce­ğiz. Eşit, özgür ve de­mok­ra­tik bir ge­lecek; biz ka­dın­la­rın el­le­rin­de yük­se­lecek.
Ya­şa­mın her kö­şe­si­ni sev­giy­le, ba­rış­la, kar­deş­lik­le, gü­ven­li bir ge­le­cek­le do­na­ta­ca­ğız. El ele verip, önce eril zih­ni­ye­ti sonra dün­ya­yı de­ğiş­ti­re­ce­ğiz. Ce­sa­ret biziz. Azim biziz. Emek biziz. Biz ka­dın­la­rız. Biz her iki ki­şi­den bi­ri­yiz.
Bu 25 Kasım he­pi­mi­ze; kar­deş­li­ğin, da­ya­nış­ma­nın, eşit­li­ğin, mü­ca­de­le­nin ve ka­za­nım­la­rın ha­ber­ci­si olsun! Eşit­lik­le ve sev­giy­le'' dedi.

 Aynı gün CHP'li  kadın örgütü ile ,Datça Kadın Platformu ortaklaşa,  Cumhuriyet Meydanı'nda ,Özbel ,Palamut pazarı, Yazıköy ve Datça merkezde , günün anlam ve önemini belirten ,broşürlü metin dağıttı.


Bu haber 953 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer