01-04-2019 19:59 GÜNDEM

ÇEV­REMİZDE GÜZEL ŞEY­LER OLU­YOR

Orhan Keskinsoy - Daha ön­ce­le­ri bir­çok ba­şa­rı­ya imza atan Muğla Yö­nelt Ko­le­ji ve on­la­rın de­ğer­li öğ­ret­men­le­rin­den, ga­ze­te­miz­de söz et­miş­tik. Yine çok önem­li bir ba­şa­rı­ya imza at­tı­lar. Yö­nelt ko­le­ji öğ­ret­men­le­rin­den Şölen Ta­ta­roğ­lu BİR YÖ­NÜY­LE Dat­ça­lı sa­yı­lır. An­ne­si ve ba­ba­sı Datça'da ya­şa­mak­ta­dır­lar(Zu­hal-Mus­ta­fa Ta­ta­roğ­lu) On­la­rın ba­şa­rı­la­rı, bizi gö­nen­di­ri­yor. Ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­rim. Sözü ben orada ça­lı­şan­la­ra ve okul yö­ne­ti­ci­le­ri­ne bı­ra­kı­yo­rum. YÖ­NELT KOLEJİ DÜNYA BİLİM FİNALİ İÇİN MOS­KO­VA'YA GİDİYOR 2018-2019 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lın­da XV.?si dü­zen­le­nen ve iki etap­tan olu­şan Ulus­la­ra­ra­sı Bilim Te­mel­le­ri Bilgi Ya­rış­ma­sı­nın 1.?etabıda Yö­nelt Ana­do­lu ve Fen Li­se­si'nden top­lam 45 öğ­ren­ci­miz ba­şa­rı­lı oldu. Öğ­ren­ci­le­ri­miz 9-13 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da Rusya Mos­ko­va'da dü­zen­le­necek olan fi­nal­de oku­lu­mu­zu, Muğla'yı ve Tür­ki­ye'yi tem­sil ede­cek­ler­dir.

ÇEV­REMİZDE GÜZEL ŞEY­LER OLU­YOR

­Öğ­ren­ci­le­ri­miz bu ya­rış­ma­ya Ma­te­matik, İngi­liz­ce, Kimya, Fizik, Bi­yo­lo­ji ve Coğ­raf­ya alan­la­rın­dan ka­tıl­mış­lar­dır.
Pro­je­nin or­ga­ni­zas­yo­nu­nu yapan oku­lu­muz İngi­liz­ce Öğ­ret­me­ni Şölen TA­TA­ROĞ­LU:
“Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ya­ra­tı­cı­lık ve ye­te­nek­le­ri­ni, bilim ve araş­tır­ma­ya olan il­gi­le­ri­ni or­ta­ya çı­kar­ma­yı amaç­la­yan Bilim Te­mel­li Pro­je­miz­de; öğ­ren­ci­le­ri­miz çe­şit­li ül­ke­ler­den gelen öğ­ren­ci­ler­le ku­ru­la­cak kül­tür ile­ti­şi­mi, on­lar­da­ki insan sev­gi­si­ni ar­tı­ra­cak iyi bir dünya va­tan­da­şı olma bi­lin­ci de ka­zan­dı­ra­cak­tır.” dedi.
9-13 Nisan ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­cak olan final etabı için Ku­ru­cu Mü­dü­rü­müz Fe­ru­dun ÖZ­TÜRK, İngi­liz­ce Öğ­ret­me­ni­miz Şölen TA­TA­ROĞ­LU ve Coğ­raf­ya Öğ­ret­me­ni­miz Dilan ARVAS li­der­li­ğin­de top­lam 12 öğ­ren­ci­miz Rusya Mos­ko­va'ya gi­decek diğer ül­ke­ler­den ge­lecek olan öğ­ren­ci­ler­le ya­rı­şa­cak­lar­dır.
Muğla Yö­nelt Ko­le­ji Ku­ru­cu Mü­dü­rü­müz Fe­ru­dun ÖZ­TÜRK:
“İle­ti­şim dili İngi­liz­ce olan bu ulus­la­ra­ra­sı eği­tim pro­je­sin­de oku­lu­muz öğ­ren­ci­le­ri­nin yer ala­bil­me­le­ri için büyük emek har­ca­yan oku­lu­muz İngi­liz­ce Öğ­ret­me­ni Şölen TA­TA­ROĞ­LU ve Coğ­raf­ya Öğ­ret­me­ni Dilan ARVAS'A çok te­şek­kür edi­yo­rum. Ay­rı­ca ya­rış­ma­nın 1. eta­bı­nı geçen tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi gö­nül­den teb­rik edi­yo­rum ve Mos­ko­va'ya gi­de­rek final eta­bın­da ya­rı­şa­cak olan öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum .” dedi.


Bu haber 346 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer