01-01-1970 03:00 SİYASET

BU SİYASETE YAKIŞMADI

Geçtiğimiz Perşembe (07.05.2015) İlçemize Ziyarette bulunan CHP milletvekili ve Milletvekili adayı Nurettin Demir Hedefini karıştırdı.

BU SİYASETE YAKIŞMADI

Bir esnafımızdan aldığımız bilgilere göre Esnafımızı ziyaret eden CHP milletvekili adayı Nurettin Demir ilçemize yaptığı ziyarette Bir esnafımızdan HDP’ye Oy istediği belirtildi.
Kaynağımızdan edindiğimiz bilgilere göre İlçe­mi­ze zi­ya­ret­te bu­lu­nan Demir zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da yap­tı­ğı esnaf zi­ya­ret­le­rin­de HDP’ ye oy is­te­me­siy­le gün­de­me otur­du. İsmini vermek istemeyen Esnafımızın yaptığı açıklamalara göre:”Yap­tı­ğı Esnaf zi­ya­ret­le­rin­de Es­naf­lar­la soh­bet edip oy is­te­yen Demir es­naf­la­rın “biz size oy ver­me­yiz” ifa­de­le­ri­nin ar­dın­dan” bize ver­me­yin HDP’ ye verin AKP’ ye oy ver­me­yin” şek­lin­de ifa­de­ler­de bu­lun­du.”
 

DE­MOK­RATİK ÖZ­GÜR­LÜK NERDE?
Ola­yın de­va­mın­da es­na­fın size düş­mez benim kime oy ve­re­ce­ğim şek­lin­de açık­la­ma­la­rı­nın de­va­mın­da tar­tış­ma uzadı. Ata­mı­zın 1923 Yı­lın­da bin­bir fe­da­kar­lık­la kurup yeni ne­si­le ema­net et­ti­ği Par­ti­si­ne ne oldu?

Kaynağımızdan edindiğimiz bilgilere göre Git­ti­ği yer­ler­de es­naf­lar­la tar­tı­şıp HDP’ ye oy is­te­yen Mil­le­tin oyuna ka­rı­şıp kime oy verip ver­me­ye­ce­ği­ni be­lir­le­ye­bi­len bir dü­şün­ce­nin odağı oluş­tu­rul­muş in­san­lar­da. 
Ana­ya­sa­nın 36. Mad­de­si­nin 1,2, 3 ve 4 ben­di­ne göre Her yurt­taş seçme se­çil­me ve oy kul­lan­ma öz­gür­lü­ğü­ne ta­bi­dir.​Hiç bir yurt­taş baskı veya zor­luk­la oy kul­lan­ma hak­kı­nın en­gel­len­me­si sağ­la­mak ka­nu­nen ya­sak­tır.


“CHP, HDP’ yi mi des­tek­li­yor?”
Son gün­ler­de si­ya­si açı­dan İşle­rin iyice ka­rış­tı­ğı il­çe­miz­de Üs­tü­ne birde seçim günü yak­la­şır­ken te­la­şın baş­la­dı­ğı gö­rün­mek­te­dir. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ya­şa­nan bu ola­yın üs­tü­ne İlçe­miz Ata­türk Cad­de­si PTT Önün­de Kazım Yılmaz İlköğretim Oku­lunun ya­nın­da­ki alana Seçim ça­lış­ma­la­rı için masa Açma sı­ra­sı CHP’dey­ken neden HDP oraya ma­sa­sı­nı kurdu? Kay­ma­kam­lık ve si­ya­si Parti ör­güt­le­ri­nin yap­tı­ğı bir An­laş­ma­ya göre İlçe­mi­zin Bazı böl­ge­le­ri­ne Si­ya­si Par­ti­le­rin Ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­me­le­ri için Gün­lük masa kurup ça­lış­ma­la­rı­na devam et­me­le­ri şek­lin­de an­laş­ma­lar­da bu­lu­nul­muş­tur. Ancak An­laş­ma­da da Gö­rün­dü­ğü gibi Geçtiğimiz  cu­mar­te­si Gün­ü CHP’ye ait olan böl­ge­de HDP ça­lış­ma ma­sa­sı kurdu. Si­ya­si Par­ti­ler ara­sın­da an­laş­ma­mı var? CHP’li Mil­let­ve­ki­li aday­ı­nın HDP’ ye oy is­te­me­si ve CHP seçim ça­lış­ma­sı alan­la­rı­na HDP’ nin yer aç­ma­sı bunun bir ka­nı­tı oldu.
Kay­na­ğı­mız­dan edin­di­ği­miz Bil­gi­le­re göre Açık açık HDP’ye oy is­te­yen CHP ku­ru­mu buda yet­mez­miş gibi seçim alan­la­rın­da­ki sı­ra­sı­nı HDP’ye ve­ri­yor.

ilçemiz Kaymakam’lıkta yapılan Seçim çalışmaları için tahsis edilen bölgelerle ilgili siyasi Partiler arası anlaşmalarda İlçemiz PTT karşısı Kazım Yılmaz İlköğretim okulu yanındaki alana kurulacak olan seçim masası yada çadırlarının sıraya konulması ve bu sıra kapsamında Geçtiğimiz cumartesi Anlaşmaya Göre sıra CHP’nin iken HDP teşkilatının Bu hafta Cumartesi Günü Partililerle yapacağı yemek yüzünden Alana yer açamayacağını bu yüzden CHP teşkilatı ile anlaşıp Geçtiğimiz hafta CHP’nin sırasında HDP o bölgeye Seçim Çalışmaları için masasını kurduğu belirtildi.
” bize ver­me­yin HDP’ ye verin AKP’ ye oy ver­me­yin” ifa­de­le­ri­nin ar­dın­dan AK Parti Cep­he­sin­den ya­pı­lan Açık­la­ma­la­ra göre Si­ya­set öz­gür­lü­ğü bit­miş. Va­tan­daş­la­rım şim­di­ye kadar nerde gör­dü­nüz Bir si­ya­si Par­ti­nin Mil­let­ve­ki­li­nin başka bir Par­ti­ye oy is­te­me­si­ni, Nerde gör­dü­nüz iki si­ya­si par­ti­nin an­laş­ma yap­tı­ğı­nı her şey açık açık or­ta­da­dır ki CHP ve HDP AKP’ye karşı bir­leş­miş­tir. BU Ata­türk’ün Si­ya­se­ti değil. Ata­türk’ün Par­ti­si olan Ata­türk­çü­yüz diye ge­çi­nen CHP’ye ne oldu, şek­lin­de ifa­de­ler­de bu­lun­du. Es­naf­la­rı­mız­dan ya­pı­lan açık­la­ma­la­ra Göre İlçe­miz­de CHP ve HDP ta­ra­fın­dan AKP hü­kü­me­ti­ne karşı bir­leş­me­de bu­lu­nul­du­ğu ve seçim ça­lış­ma­la­rın­da CHP’nin HDP’ ye des­tek ver­di­ği be­lir­len­miş­tir. 

 


Bu haber 6688 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer