24-01-2020 11:03 GÜNDEM

“BİR KALEM SUSAR, YERİNİ BİR BAŞ­KA­SI ALIR. BU KA­LEM­LER TÜ­KEN­MEZ”

Rıza EZER - Sebiha ARSLAN : Uğur Mumcu'nun ölü­mü­nün 27.yıl dö­nü­mün­de say­gıy­la anı­yo­ruz

“BİR KALEM SUSAR, YERİNİ BİR BAŞ­KA­SI ALIR. BU KA­LEM­LER TÜ­KEN­MEZ”


Ga­ze­te­ci Uğur Mumcu ölüm yıl­dö­nü­mün­de Tür­ki­ye'nin bir­çok ye­rin­de anı­lı­yor. Türk ba­sı­nı­nın du­ayen ismi Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te ara­ba­sı­na yer­leş­ti­ri­len bomba ile ger­çek­leş­ti­ri­len sal­dı­rı so­nu­cu su­ikas­te kur­ban git­miş­ti.
24 Ocak 1993'te ara­ba­sı­na yer­leş­ti­ri­len bomba ile ger­çek­leş­ti­ri­len sal­dı­rı so­nu­cu su­ikas­te kur­ban giden Uğur Mumcu, 22 Ağus­tos 1942'de Kır­şe­hir'de dün­ya­ya geldi. 51 yıl­lık kısa ya­şan­tı­sı­na on­lar­ca kitap ve yüz­ler­ce ma­ka­le sığ­dı­ran Uğur Mumcu, il­ko­ku­lu An­ka­ra Dev­rim İlko­ku­lun­da ve or­ta­oku­lu An­ka­ra Bah­çe­li­ev­ler De­ne­me Li­se­si'nde okudu. 1961'de baş­la­dı­ğı üni­ver­si­te eği­ti­mi­ni avu­kat olmak üzere baş­la­dı­ğı An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­sin­de 1965'te ta­mam­la­dı.
1965'te ta­mam­la­yan Mumcu, henüz öğ­ren­ciy­ken 26 Ağus­tos 1962'de Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­sin­de ya­yım­la­nan "Türk Sos­ya­liz­mi" baş­lık­lı ma­ka­le­siy­le Yunus Nadi Ödülü'nü aldı. 1963'te fa­kül­te­de öğ­ren­ci der­ne­ği baş­ka­nı se­çi­len Uğur Mumcu, 1969-1972 yıl­la­rı ara­sın­da Hukuk Pro­fe­sö­rü Tah­sin Bekir Balta'nın asis­ta­nı ola­rak ça­lış­tı.
1977'den sonra sa­de­ce Cum­hu­ri­yet için yaz­ma­ya baş­la­yan Uğur Mumcu, "Göz­lem" baş­lık­lı kö­şe­sin­de 1991'in Kasım ayına kadar ara­lık­sız ola­rak yazdı.
Sa­kın­ca­lı Pi­ya­de ve Bir Pul­suz Di­lek­çe ki­tap­la­rı 1977'de ya­yın­la­nan Uğur Mumcu'nun Sa­kın­ca­lı Pi­ya­de adlı eseri ti­yat­ro­ya uyar­lan­dı ve An­ka­ra Sanat Ti­yat­ro­sun­da tam 700 kere sah­ne­len­di.
Uğur Mumcu, 1981'de te­rö­rün silah ka­çak­lı­ğıy­la il­gi­si­ni or­ta­ya koy­mak ve ka­mu­oyu­nu bu ko­nu­da uyar­mak için "Silah Ka­çak­çı­lı­ğı ve Terör" ki­ta­bı­nı yazdı. Uğur Mumcu, aynı yıl, Meh­met Ali Ağca'nın Papa'yı öl­dür­me gi­ri­şi­min­den sonra Ağca üze­ri­ne in­ce­le­me ve araş­tır­ma­lar da yaptı. (alın­tı­dır)
Ül­ke­mi­zin ay­dın­lık ge­le­ce­ği için ka­le­mi­ni ce­sur­ca kul­la­nan ga­ze­te­ci yazar Uğur Mumcu ; ger­çek­le­ri açık­la­ma­yı canı pa­ha­sı­na görev edin­miş­tir. Mumcu'yu kat­let­ti­ği­ni sa­nan­la­ra yine en güzel ce­va­bı kendi yaz­dık­la­rıy­la ver­miş­tir. “Bir kalem susar, ye­ri­ni bir baş­ka­sı alır. Bu ka­lem­ler tü­ken­mez” Bu duygu ve dü­şün­ce­le­ri­miz­le; yurt­se­ver,cesur, ga­ze­te­ci - yazar Uğur Mumcu'yu ve­fa­tı­nın 27.yıl­dö­nü­mün­de rah­met­le anı­yor, onu kat­le­den ka­ran­lık zih­ni­ye­ti bir kez daha nef­ret­le la­net­li­yo­ruz"


Bu haber 1166 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer