19-11-2019 11:05 GÜNDEM

BAŞKAN UÇAR'IN EV SAHİPLİĞİNDE CHP'Lİ BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KAN­LA­RI DATÇA'DA BU­LUŞ­TU

Sebiha ARSLAN : Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın ev sahipliğinde Muğla'da Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları, belediye hizmetleri hakkında görüş ve düşüncelerini aktardığı istişare toplantısı Cumartesi günü (16.11.2019) saat 10:30 da Datça Belediyesinde gerçekleşti.

BAŞKAN UÇAR'IN EV SAHİPLİĞİNDE CHP'Lİ BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KAN­LA­RI DATÇA'DA BU­LUŞ­TU

 

Top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün, “Be­le­di­ye­ler­le il­gi­li mev­zu­at­la il­gi­li ko­nu­la­rı bir­bi­ri­miz­le pay­la­şa­rak ve uzman ar­ka­da­şı­mı­zın ve­re­ce­ği bil­gi­ler­le ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar­da be­le­di­ye­ci­lik hiz­met­le­rin­de daha ni­te­lik­li bir hiz­met üret­mek için de­ne­yim pay­la­şı­mı ve sorun pay­la­şı­mın­da bu­lu­nu­yo­ruz” dedi.
Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­zın bu­ra­da bu­lun­ma­la­rın­dan son de­re­ce mem­nu­nuz. Bugün bu­ra­da altı aylık sü­re­de yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı de­ğer­len­di­re­rek daha ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri gö­rü­şe­ce­ğiz ve hal­kı­mı­za daha iyi nasıl hiz­met ve­re­bi­le­ce­ği­mi­zi de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. Bir­bi­ri­mi­zin tec­rü­be­le­rin­den ya­rar­la­na­ca­ğız. İlçe­le­ri­mi­zin halka yö­ne­lik hiz­met­ler­den ne kadar fazla ya­rar­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da ve so­run­la­rın çözüm ko­nu­sun­da görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­na­ca­ğız” dedi.
Top­lan­tı­ya Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün, Be­le­di­ye Baş­ka­nımız  Gür­sel Uçar, Mar­ma­ris Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Oktay, Milas Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­ham­met Tokat Bod­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Aras, Men­te­şe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ba­hat­tin Gümüş ve Fet­hi­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Alim Ka­ra­ca ka­tıl­dı.


Bu haber 351 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer