22-10-2020 18:29 GÜNDEM

BAŞ­KAN UÇAR'DAN MUH­TAR­LAR GÜNÜ BAŞ­KAN UÇAR'DAN MUH­TAR­LAR GÜNÜ

Sebiha ARSLAN : Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar 19 Ekim Muh­tar­lar Günü do­la­yı­sıy­la ma­hal­le muh­tar­la­rı için yemek prog­ra­mı dü­zen­len­di.

BAŞ­KAN UÇAR'DAN MUH­TAR­LAR GÜNÜ BAŞ­KAN UÇAR'DAN MUH­TAR­LAR GÜNÜ

Datça mer­kez Ma­ra­do­na Res­to­ran' ta dü­zen­le­nen da­ve­te, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ve Ma­hal­le Muh­tar­la­rı ka­tıl­dı. Baş­kan Uçar ,Muh­tar­lar günü do­la­yı­sı ile siz de­ğer­li muh­tar­la­rı­mı­za dü­zen­le­di­ği­miz ye­me­ği­mi­ze hoş gel­di­niz. He­pi­ni­zin bu özel gü­nü­nü teb­rik edi­yo­rum dedi. Söz­le­ri­nin de­va­mın­da ''Sev­gi­li muh­tar­la­rı­mız, siz­ler de be­le­di­ye baş­kan­la­rı, mil­let­ve­kil­le­ri gibi va­tan­daş­la­rı­mı­zın ter­cih et­ti­ği, se­çim­le iş ba­şı­na geçen mes­lek­taş­la­rı­mız­sı­nız. Hiz­met­le­ri­mi­zi siz­le­rin de ara­cı­lık et­me­si ile ma­hal­le­le­ri­niz­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­za gö­tür­mek­te­yiz. Çoğu zaman gelen ta­lep­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­ye gay­ret ettik ve çö­zü­me ulaş­tır­dık. Müm­kün mer­te­be siz de­ğer­li muh­tar­la­rı­mı­zın da gay­ret­le­ri ile va­tan­daş­la­rı­mı­zın sı­kın­tı­la­rı­nı gi­der­di­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum. Bunu da siz­ler­le uyum içe­ri­sin­de ça­lı­şa­rak ger­çek­leş­tir­dik. Bu ko­nu­da has­sas dav­ran­dı­ğı­nız ve biz­le­re yar­dım­cı ol­du­ğu­nuz için te­şek­kür edi­yo­rum. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de aynı şe­kil­de iş bir­li­ği ile va­tan­daş­la­rı­mı­zın hiz­me­ti­ne bir­lik­te ko­şa­ca­ğı­mız­dan hiç bir zaman şüphe duy­mu­yo­rum.
Ka­tı­lım­la­rı­nız­dan do­la­yı he­pi­ni­ze te­şek­kür edi­yor, 19 Ekim Muh­tar­lar Gü­nü­nü­zü kut­lu­yo­rum, say­gı­lar su­nu­yo­rum” dedi.
Datça CHP Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Uygur Ku­yu­cu ve yö­ne­ti­mi Baş­kan Uçar ile Muh­tar­la­rın ye­me­ği­ni zi­ya­ret ede­rek ,muh­tar­la­rın 19 Ekim Muh­tar­lar Gü­nü­nü kut­la­dı.


Bu haber 1089 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer