11-03-2019 21:36 GÜNDEM

BAŞ­KAN SAATÇİ, “DATÇA'NIN İÇME SUYU SO­RU­NU­NU ÇÖ­ZE­CEĞİZ”

Sebiha ARSLAN : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ba­ğım­sız Baş­kan Adayı ve Fet­hi­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Beh­çet Sa­at­cı, Datça'da coş­kuy­la kar­şı­lan­dı. Datça mer­kez ve ma­hal­le­le­rin­de hal­kın so­run­la­rı­nı din­le­yip, not­lar alan Baş­kan Sa­at­cı, “Temiz içme suyu, su ke­sin­ti­le­ri başta olmak üzere alt yapı ve ula­şım Datça'da hal­kı­mı­zın temel so­ru­nu ola­rak gö­rü­nü­yor. 31 Mart'tan sonra ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğız” dedi.

BAŞ­KAN SAATÇİ, “DATÇA'NIN İÇME SUYU SO­RU­NU­NU ÇÖ­ZE­CEĞİZ”

 


Datça gi­ri­şin­de kon­voy eş­li­ğin­de kar­şı­la­nan Baş­kan Sa­at­çi, ilk zi­ya­re­ti­ni Datça sa­na­yi­sin­de ger­çek­leş­tir­di. Datça mer­kez­de çe­şit­li gö­rüş­me­ler yapan Sa­at­çi, İskele, Eski Datça, Hı­zır­şah, Me­su­di­ye, Pa­la­mut­bü­kü, Çeşme, Cu­ma­lı, Yazı, Sındı, Re­şa­di­ye, Kız­lan, Eme­cik, Belen ve Yaka ma­hal­le­le­ri­ni gezip, halk­la bir araya geldi. Si­ya­si parti far­ket­mek­si­zin Datça'daki tüm seçim bü­ro­la­rı­nı zi­ya­ret eden Baş­kan Sa­at­cı, CHP seçim bü­ro­sun­da Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ile de bir araya geldi.

Git­ti­ği her nok­ta­da ka­la­ba­lık grup­la­ra ses­le­nen Baş­kan Sa­at­çi, hal­kın so­run­la­rıy­la il­gi­li not­lar al­dı­ğı gö­rül­dü. Temiz içme suyu başta olmak üzere tu­rizm se­zo­nun­da ya­şa­nan su ke­sin­ti­le­ri, alt yapı so­run­la­rı ve ula­şım­la il­gi­li ken­di­le­rin­de de daha önce not­lar ol­du­ğu­nu ancak aynı so­run­la­rın halk ta­ra­fın­dan da ken­di­si­ne ak­ta­rıl­dı­ğı­nı ifade etti. Baş­kan Sa­at­çi, “Datça'mız dünya gü­ze­li bir böl­ge­miz. Datça'mızda ya­pı­lan hiz­met­le­re, taş üs­tü­ne taş koyan, emek har­ca­yan tüm ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum. Datça'da temiz su ih­ti­ya­cı ve özel­lik­le tu­riz­min yük­sek se­zo­nun­da su ke­sin­ti­le­ri ya­şan­dı­ğı bil­gi­le­ri­ni al­mış­tık. Tu­rizm­ci­le­ri­miz başta olmak üzere hal­kı­mız­dan bu ta­lep­le­ri­ni yine not­lar aldık. Datça'da alt yapı so­ru­nu var. Biz bu so­run­la­rı bi­li­yor­duk, 31 Mart'tan sonra, se­çil­miş Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız, STK tem­sil­ci­le­ri­miz ve bölge hal­kı­mız­la bir­lik­te ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğız” dedi.

“Yö­re­sel ürün fes­ti­val­le­ri­ne daha güçlü des­tek ve­re­ce­ğiz”
Yö­re­sel ürün­ler fes­ti­va­li­ne de de­ği­nen Baş­kan Sa­at­çi, “Datça'mızda şu­an­da ya­pı­lan çe­şit­li et­kin­lik ve fes­ti­val­le­re daha güçlü des­tek verip, Datça'ya özgü yö­re­sel ürün­le­rin dün­ya­ya ta­nı­tıl­ma­sı için yeni fes­ti­val­ler baş­la­ta­ca­ğız. EMITT Tu­rizm fu­arın­da 2 defa üst üste en iyi des­ti­nas­yon ta­nı­tım ödülü Fet­hi­ye'ye layık gö­rül­dü. Biz­le­rin bu ça­ba­sıy­la Fet­hi­ye'de tu­rizm başka bir nok­ta­ya geldi. Bu tu­rizm ça­lış­ma­la­rı­nı Muğla'mızın her il­çe­si için ayrı ayrı ger­çek­leş­tir­mek boy­nu­mu­zun borcu” diye ko­nuş­tu.Başkan Saatçi İYİ  Parti seçim bürosunu da ziyaret ederek Datça  Belediye Başkan  Adayı Levent Aslan ile sohbet etti.


Bu haber 377 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer