06-08-2019 11:12 GÜNDEM

AYTA SÖZERİ'DEN DATÇA BELEDİYESİ’NE İNSAN­LIK DERSİ!

Sebiha ARSLAN : Ünlü sa­nat­çı Ayta Sö­ze­ri ön­ce­ki gece Datça Amfi Ti­yat­ro­da sahne aldı. Datça Be­le­di­ye­sin­de görev yapan kol­luk gö­rev­li­si ta­ra­fın­dan, plas­tik san­dal­ye ko­nu­lan yak­la­şık 100 ki­şi­lik protokol alanın­da sa­de­ce 2 ba­ya­nın otur­ma­sı ve diğer va­tan­daş­la­rın alın­ma­ma­sı­na tepki gös­te­re­rek atıf­ta bu­lu­nan Sö­ze­ri , kon­se­ri­nin ikin­ci bö­lü­mün­de iz­le­yi­ci­le­re; ''Mer­di­ven­de otu­ran­lar rahat mı­sı­nız ? Şu­ra­sı da Pro­to­ko­lün ye­riy­miş ama otu­rul­maz­mış .Hoş kim­se­de gel­me­miş ya,e orası pro­to­kol yeri tabi oturulmaz . Ama bu­yu­run benim sah­nem­de he­pi­ni­ze yer var sah­ne­ye gelip bu­ra­dan iz­le­ye­bi­lir­si­niz ''dedi. Amfi'yi dol­du­ran iz­le­yi­ci­ler bu tepki kar­şı­sın­da Sö­ze­ri' yi da­ki­ka­lar­ca ayak­ta al­kış­la­ya­rak ıs­lık­lar eş­li­ğin­de '' Helal Olsun '' slo­ga­n' ı attı.

AYTA SÖZERİ'DEN DATÇA BELEDİYESİ’NE İNSAN­LIK DERSİ!

 


Pazar ak­şa­mı (04.08.2019) 21.30 ' da Amfi Ti­yat­ro­da sahne alan ünlü sa­nat­çı Ayta Sö­ze­ri muh­te­şem sesi ve sahne şo­vuy­la iz­le­yi­ci­le­ri mest etti. Kon­se­rin­de ara ara soh­bet eden Sö­ze­ri,Sezen Aksu'nun unu­tul­maz şar­kı­la­rın­dan ''Sa­rı­şı­nım,Bük­lüm Bük­lüm,Kes­kin Bıçak şar­kı­la­rı­nı iz­le­yi­ci­ler­le be­ra­ber söy­le­di. Ateş­ler­de Ya­na­yım,Se­ne­de Bir Gün,Ah Bu Şar­kı­la­rın Gözü Kör Olsun ,Sorma Ne Hal­de­yim,Kim Bilir,isim­li unu­tul­maz şar­kı­la­rı da ses­len­di­ren se­vi­len isim din­le­yi­ci­le­ri­ne gece ya­rı­sı­na kadar ke­yif­li anlar ya­şat­tı.

GE­CE­YE PRO­TO­KOL ÇIK­MA­ZI DAMGA VURDU
Ge­ce' ­ye damga vuran Sö­ze­ri' nin sesi ve sahne şo­vu­nun yanı sıra pro­to­kol kri­zi­ de damga vurdu. Plas­tik san­dal­ye ko­nul­muş protokol ala­nın her iki ta­ra­fın­da, Datça Be­le­di­ye kol­luk gö­rev­li­si ça­lı­şa­nı­nın '' Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tı var sa­de­ce Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri ve özel da­vet­li­ler pro­to­kol­de otu­ra­bi­lir.?Basın men­sup­la­rına da  artık pro­to­kol­de yer ve­ril­me­yecek'' dedi. O arada özel da­ve­ti­ye­si ile ge­ce­ye ka­tı­lan Ak Parti Meclis Üyesi  Aslı Kaya ise ya­nın­da eşi ol­ma­dı­ğı için pro­to­kol ala­nı­na alın­ma­dı.Ge­rek­çe ola­rak ise yine aynı kol­luk gö­rev­li­si ta­ra­fın­dan '' Baş­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tı var ya­nı­nız­da eşi­niz olur­sa alı­rız , kız kar­de­şi­niz ve an­ne­niz ile bir­lik­te ala­ma­yız yada sa­de­ce siz otu­ra­bi­lir­si­niz '' dedi. Dav­ra­nış kar­şı­sın­da şaş­kın­lı­ğı­nı giz­le­ye­me­yen Kaya, anne ve kız kar­de­şiy­le be­ra­ber pro­to­kol dı­şın­da kon­se­ri iz­le­di.Kaya ''Protokolde oturma meraklısı değiliz ,bize protokole oturacaksınız denildi.Sonra yok eşin yok  bilmem ne . Annem beni doğuran kadın ne demek sadece eşinle oturabilirsin.Protokol alanı  kalabalık olsa anlarım'' diyerek tepkisini gösterdi.
Kon­se­rin İlk ya­rı­sın­da ''Plas­tik San­dal­ye­li Pro­to­kol­de'' sadece 2 bayan otur­du. Kon­se­rin ikin­ci ya­rı­sın­da du­rum­dan ra­hat­sız olan Ünlü sa­nat­çı Ayta Sö­ze­ri ''Mer­di­ven­de otu­ran iz­le­yi­ci­le­rim rahat mı­sı­nız ? Şu­ra­sı Pro­to­ko­lün ye­riy­miş ama otu­rul­maz­mış .Hoş kim­se­de gel­me­miş ya,e orası protokol yeri tabi oturulmaz.
Ama bu­yu­run benim sah­nem­de he­pi­ni­ze yer var, sah­ne­ye gelip bu­ra­dan iz­le­ye­bi­lir­si­niz '' di­ye­rek yet­ki­li­le­re pro­to­ko­le va­tan­daş­la­rın alın­ma­sı için ta­li­mat verdi. Sö­ze­ri' nin söz­le­rin­den sonra al­kış­lar, ıs­lık­lar ve helal olsun slo­ga­nıy­la va­tan­daş­lar pro­to­kol ala­nı­na otur­du.Sö­ze­ri ''şimdi puzz­le' nin de­va­mı da ta­mam­lan­dı ,eğ­len­ce­ye devam edebiliriz '' dedi. Kon­ser bi­ti­min­de iz­le­yi­ci­ler Sö­ze­ri' yi slo­gan­lar eş­li­ğin­de tek­rar sah­ne­ye davet etti. İzle­yi­ci­le­ri kır­ma­yan Sö­ze­ri tek­rar sah­ne­ye gelip iki şarkı daha ses­len­dir­di.Her kon­ser ge­ce­sin­de 50 bin ile 200 bin TL  arası gelir elde eden ve Datça dışından gelen or­ga­ni­za­tör şir­ke­ti­nin , Amfi Ti­yat­ro­yu Datça Be­le­di­ye­sin' den gün­lü­ğü sa­de­ce 2000 TL ye ki­ra­la­dı­ğı' da söy­len­ti­ler ara­sın­da.

Üs­te­lik Datça  Belediyesi dışında Datça'ya  hiç bir katkısı olmayan or­ga­ni­za­tör şir­keti  is­te­me­di­ği için bir elin par­ma­ğı­nı geç­me­yen ,7/24 senenin 365 günü gece gün­düz de­me­den ça­lı­şan , Datça Ba­sı­nı' da et­kin­lik­le­re alınmıyor! 
 Ne diyelim Onlar yolcu biz hancı.....


Bu haber 1546 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer