24-05-2019 11:32 GÜNDEM

“ARI­LAR VARSA YA­RIN­LAR VAR” PROJESİ DATÇA 'DA

Sebiha ARSLAN : TEMA Vakfı, Bal­par­mak­ ve Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı , Türkiye geneli “Arı­lar Varsa Ya­rın­lar Var” projesini açıklandı.

“ARI­LAR VARSA YA­RIN­LAR VAR” PROJESİ DATÇA 'DA

 

TEMA Vakfı ' nın Datça temsilcisi  Dilek Özgören önümüzdeki günlerde Datça 'da ki il­ko­kul­lar­da ve­ri­lecek eği­tim­ler­le,ço­cuk­la­ra ­arı­la­rın doğa ve insan için öne­mi­nin, eko­sis­te­me kat­kı­la­rı­nın an­la­tıl­ma­sı ve bu ko­nu­da far­kın­da­lık ya­ra­tıl­ma­sı hedeflendiğini belirterek  Türkiye geneli  gerçekleşecek proje hakkında şu bilgileri verdi
''TEMA Vakfı, Bal­par­mak ve Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı arı­lar için bir araya ge­le­rek Arı­lar Varsa Ya­rın­lar Var pro­je­si­ni du­yur­du. Proje kap­sa­mın­da il­ko­kul­lar­da ve­ri­lecek eği­tim­ler­le,ço­cuk­la­ra ­arı­la­rın doğa ve insan için öne­mi­nin, eko­sis­te­me kat­kı­la­rı­nın an­la­tıl­ma­sı ve bu ko­nu­da far­kın­da­lık ya­ra­tıl­ma­sı he­def­le­ni­yor.
TEMA Vakfı,Bal­par­mak ve Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı “Arı­lar Varsa Ya­rın­lar Var” pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. Proje ile arı­la­rın, eko­sis­te­min çe­şit­li­li­ği­ne ve ya­şa­mın sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ne kat­kı­la­rı ko­nu­sun­da ka­mu­oyun­da far­kın­da­lık ya­ra­tıl­ma­sı­ he­def­le­ni­yor. Bu kap­sam­da,be­lir­le­nen 30 il­de­ki il­ko­kul­lar­da eği­tim prog­ra­mı uy­gu­la­na­cak.Eği­tim­ler­de, ço­cuk­la­ra dün­ya­da­ki bit­ki­le­rin yüzde 80'inin po­le­ni­ni do­ğa­ya da­ğı­ta­rak, ya­şa­mın­ çe­şit­li­li­ğin­de büyük bir görev üst­le­nen arı­la­rın ya­rın­la­rı­mız için önemi an­la­tı­la­cak. 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nde ise İstan­bul'da dü­zen­le­necek bi­sik­let tu­ruy­la arı­la­rın izin­de pe­dal­lar çev­ri­lecek.
Ay­rı­ca is­te­yen her­kes proje kap­sa­mın­da ha­zır­la­nan ari­lar­var­sa.?org in­ter­net si­te­si­ni zi­ya­ret ede­rek arı­lar­la il­gi­li merak et­tik­le­ri bil­gi­le­re ula­şa­bi­lecek. Üç yıl sür­me­si plan­la­nan proje kap­sa­mın­da top­lam 70 bin ki­şi­ye ula­şıl­ma­sı he­def­le­ni­yor.
”Arı­lar Varsa Ya­rın­lar Var” pro­je­si­nin du­yu­ru­su 14 Mayıs 2019'da Çı­ra­ğan Sa­ra­yı'nda ger­çek­leş­ti­ri­len bir top­lan­tıy­la ya­pıl­dı. TEMA Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz Ataç, Al­tı­par­mak Gıda Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Özen Al­tı­par­mak, Bal­par­mak Pa­zar­la­ma Di­rek­tö­rü Dr. Pınar No­ka­yev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen top­lan­tı­da pro­je­nin de­tay­la­rı an­la­tıl­dı.
“Ya­rın­lar için arı­lar ol­maz­sa olmaz”
“Balın,arı­la­rın ve arı­cı­la­rın ya­rın­la­rı­nı ko­ru­mak bizim en büyük so­rum­lu­lu­ğu­muz” diyen Al­tı­par­mak Gıda Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Özen Al­tı­par­mak, arı de­nil­di­ğin­de akla ilk ola­rak bal gelse de arı­la­rın yal­nız­ca bal için değil, çev­re­nin ko­run­ma­sı ve ta­rım­sal sür­dü­rü­le­bi­lir­lik için de çok de­ğer­li ve vaz­ge­çil­mez ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizdi. Al­tı­par­mak, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Arı­lar as­lın­da mi­ni­cik ka­nat­la­rıy­la bu dün­ya­yı ya­rı­na ta­şı­yan muh­te­şem var­lık­lar! Bu muh­te­şem var­lı­ğın ya­rı­nı­mı­zı ko­ru­ma­sı için bizim de arı­la­rın ya­rı­nı­nı ko­ru­ma­mız ge­re­ki­yor. Bi­li­yo­ruz ki ya­rın­lar için arı­lar ol­maz­sa olmaz! Bu yüz­den biz, var gü­cü­müz­le arı­nın var­lı­ğı­nın ko­ru­nup sür­dü­rül­me­si için çaba har­cı­yo­ruz. Bunun için sür­dü­rü­le­bi­lir­lik ve sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri oluş­tu­ru­yor, ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Geçen yıl TEMA Vakfı ile bir­lik­te Dünya Arı Günü'nde “Arıyı Unut­ma” de­miş­tik. Bu yıl ise TEMA Vakfı ile ger­çek­leş­tir­di­ği­miz iş bir­li­ği­mi­zi “Arı­lar Varsa Ya­rın­lar Var” di­ye­rek bam­baş­ka bir bo­yu­ta ta­şı­yo­ruz. He­de­fi­miz önce ço­cuk­la­rı­mız­dan baş­la­ya­rak daha çok ki­şi­ye ula­şa­rak, arı­la­rın doğa ve insan için önemi, eko­sis­te­me kat­kı­la­rı ko­nu­sun­da far­kın­da­lık ya­rat­mak…”
50 ilde 70 bin ki­şi­ye ula­şı­la­cak
Arı­la­rın ya­şa­mın de­vam­lı­lı­ğı için öne­mi­ne de­ği­nen TEMA Vakfı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Deniz Ataç “TEMA Vakfı ola­rak 27 yıl­dır ya­şa­na­bi­lir bir dünya için başta top­rak olmak üzere tüm doğal var­lık­la­rı ko­ru­mak için ça­lı­şı­yo­ruz. Bu kap­sam­da arı­la­rı ko­ru­mak ve on­la­rın ya­şam­la­rı­nı sür­dür­me­le­ri­ni sağ­la­mak için bu an­lam­lı pro­je­yi baş­la­tı­yo­ruz.Do­ğa­nın sun­du­ğu bü­yü­le­yi­ci bi­yo­lo­jik çe­şit­li­li­ğin ve sü­rek­li­li­ğin mi­mar­la­rın­dan biri olan arı­lar, 100 mil­yon yıl­dır var­lı­ğı­nı sür­dü­rü­yor.Ömür­le­ri bo­yun­ca bir çay ka­şı­ğı­nın ucu kadar bal üret­mek uğ­ru­na 30 bin çiçek gezip, 240 km uçan arı­lar;ku­tup­lar dı­şın­da Dünya'nın her ye­rin­de yüz bin­ler­ce polen ta­şı­ya­rak bit­ki­le­rin üre­me­si­ni ve do­ğa­nın sü­rek­li­li­ği­ni sağ­lı­yor. Gı­da­la­rı­mı­zın en az üçte biri, arı­la­rın toz­laş­ma iş­le­mi sa­ye­sin­de elde edi­li­yor. Çi­çek­li bit­ki­le­rin ve ağaç­la­rın %80'i arı­la­rın ta­şı­dı­ğı po­len­ler sa­ye­sin­de ço­ğa­lı­yor” dedi.
‘’Arı­lar Varsa Ya­rın­lar Var” pro­je­si­nin de­tay­la­rı­nı ak­ta­ran Deniz Ataç, “Proje ile arı­la­rın doğa ve insan için önemi,eko­sis­te­me kat­kı­la­rı ve­arı­la­rı ko­ru­mak için neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da far­kın­da­lık ya­rat­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Proje ço­cuk­la­ra ve ye­tiş­kin­le­re yö­ne­lik eği­tim, et­kin­lik ve bil­gi­len­di­ri­ci bir web si­te­sin­den olu­şu­yor. Bu çer­çe­ve­de 2., 3. ve 4. sınıf öğ­ren­ci­le­ri­ni­iki ders sa­ati­ni kap­sa­yan eği­tim­ler­le bu­luş­tu­ra­rak on­la­ra bir arı far­kın­da­lık kiti ve­ri­yo­ruz. Ye­tiş­kin­le­re ise 30 ilde far­kın­da­lık stant­la­rı, 10 ilde Arı­la­rın İzinde Bi­sik­let Tur­la­rı ve bil­gi­len­di­ri­ci web si­te­si ile ula­şı­yo­ruz. Üç yıl sür­me­si­ni plan­la­dı­ğı­mız proje bo­yun­ca 50 ilde 46 bin 500'ü çocuk olmak üzere top­lam­da 70 bin ki­şi­ye ulaş­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Bu de­ğer­li pro­je­de emeği geçen başta Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ve Bal­par­mak olmak üzere her­ke­se doğa adına te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­rum” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.
TEMA Vakfı hak­kın­da:
TEMA Vakfı iki top­rak sev­da­lı­sı, Top­rak Dede Hay­ret­tin Ka­ra­ca ve Yap­rak Dede A. Nihat Gök­yi­ğit ta­ra­fın­dan 1992 yı­lın­da ku­rul­du. Top­rak­la­rı­mı­zı teh­dit eden eroz­yon ve çöl­leş­me ile mü­ca­de­le­de top­lum­sal du­yar­lı­lı­ğı ve far­kın­da­lı­ğı art­tır­mak, top­ra­ğa sahip çık­mak, ko­ru­yu­cu çö­züm­le­r ü­ret­mek, doğal var­lık­la­rı ko­ru­mak ve bu mü­ca­de­le­nin dev­let po­li­ti­ka­sı ha­li­ne gel­me­si­ne katkı sağ­la­mak ama­cıy­la ça­lı­şan gö­nül­lü bir ku­ru­luş­tur. Ülke ge­ne­lin­de yak­la­şık 800 bin gö­nül­lü­sü bu­lu­nu­yor. TEMA Vakfı bu­gü­ne kadar Mera ve Top­rak ya­sa­la­rı­nın ka­nun­laş­ma­sı­na des­tek sağ­la­dı. Doğal var­lık­la­rı ko­ru­mak için aç­tı­ğı/mü­da­hil ol­du­ğu 250 da­va­nın 131'ini ka­zan­dı. 45 dava devam edi­yor. 18 bin fut­bol sa­ha­sı bü­yük­lü­ğün­de bir alan­da 15­mil­yon­dan fazla fi­da­nı top­rak­la bu­luş­tur­du. 22 bin fut­bol sa­ha­sı bü­yük­lü­ğün­de bir alan­da 700 mil­yon meşe pa­la­mu­du ekti. 250 kır­sal kal­kın­ma, ko­ru­ma ve ağaç­lan­dır­ma pro­je­si yü­rüt­tü. 3 mil­yon­dan fazla öğ­ren­ci­ye doğa eği­tim­le­ri ve far­kın­da­lık ça­lış­ma­la­rı ile ulaş­tı. 50 bin­den fazla öğ­ret­me­ne ve 35 bini aşkın kamu gö­rev­li­si­ne çevre se­mi­ner­le­ri ve­ril­di. 90'dan fazla kitap ya­yım­la­dı ve ka­mu­oyu­na sundu. 2012 yı­lın­da Bir­leş­miş Mil­let­ler Çöl­leş­mey­le Mü­ca­de­le Sek­re­tar­ya­sı ön­der­li­ğin­de dün­ya­da ilk kez ve­ri­len Yaşam İçin Top­rak | Land for Life ödü­lü­nü ilk ka­za­nan oldu.Bal­par­mak hak­kın­da:
Ku­rul­du­ğu 1980 yı­lın­dan bu yana bal sek­tö­rü­nün ge­li­şi­mi­ne ön­cü­lük eden ve uzun yıl­lar­dır sek­tö­rün li­de­ri olan şir­ket, 300'ün üze­rin­de ça­lı­şa­nı ve bugün bün­ye­sin­de bu­lun­dur­du­ğu Bal­par­mak, Bal­ko­van, Api­te­ra ve Bal­lı­Mix mar­ka­la­rıy­la sağ­lı­ğı, do­ğal­lı­ğı, lez­ze­ti her gün sof­ra­la­ra ta­şı­yor. Tü­ke­ti­ci­si­ne sun­du­ğu ka­li­te stan­dar­dı ile fark­lı­la­şan Bal­par­mak, bu an­lam­da sek­tö­rün ön­cü­lü­ğü­nü üst­le­ni­yor. Gıda gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra göre ça­lı­şan Bal­par­mak, gıda gü­ven­li­ği sis­te­mi FSSC 22000 ile glo­bal gıda stan­dar­dı BRC (Bri­tish Re­ta­il­Con­sor­ti­um) gibi ser­ti­fi­ka­la­ra da sahip.
Tür­ki­ye'nin bal ve diğer arı ürün­le­ri ala­nın­da­ki ilk ve tek, gıda ala­nın­da 8'inci Ar-Ge Mer­ke­zi'ne sahip olan Bal­par­mak; Bal ve Diğer Arı Ürün­le­ri Araş­tır­ma ve Ka­li­te Kont­rol La­bo­ra­tu­va­rı sa­ye­sin­de, tü­ke­ti­ci­le­ri­ne sun­du­ğu ürün­le­ri 92'den fazla pa­ra­met­re doğ­rul­tu­sun­da ana­liz edi­yor.
www. bal­par­mak.?com.?tr


Bu haber 364 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer