11-02-2019 16:40 GÜNDEM

AN­DI­MIZ…MİLLİ HAYSİYET…MİLLİ NAMUS...

Sebiha ARSLAN : ATA­TÜRK­ÇÜ Dü­şün­ce Der­neği (ADD) Genel Mer­kez Yönetim Ku­ru­lundan ''AN­DI­MIZ; Milli hay­si­ye­ti­miz ve milli na­mu­su­muz­dur'' basın açıklamasında bulundu.

AN­DI­MIZ…MİLLİ HAYSİYET…MİLLİ NAMUS...

 

ADD Genel Mer­kez Yönetim Ku­ru­lu basın açıklamasında ''
Si­ya­si ik­ti­da­rın, Büyük ATA­TÜRK'ün adına bile ta­ham­mül ede­me­di­ği­ni ve Türk sö­zü­ne­me­sa­fe­li dur­du­ğu­nu sü­rek­li vur­gu­la­mak­ta­yız.
Algı ope­ras­yon­la­rıy­la, is­te­me­di­ği­ni “ha­in-düş­man” is­te­di­ği­ni “dost-va­tan­se­ver” ilan eden si­ya­si ik­ti­dar; TBMM'deki oy­la­ma­da HDP ile iş­bir­li­ği ha­lin­de AN­DI­MIZ'a karşı çık­mış­tır. Mil­li­yet­çi­lik ve beka ko­nu­sun­da ıs­rar­lı olan­la­rın ka­yıt­sız-çe­kim­ser ­kal­ma­sı ise ay­rı­ca dü­şün­dü­rü­cü­dür.

Ata­türk Dev­rim ve İlke­le­ri­ne, mil­li­li­ğe vurgu yapan AN­DI­MIZ' dan kim­ler niçin ra­hat­sız­lık du­yar­lar? Mil­le­ti­miz bu so­ru­nun ce­va­bı­nı artık çok iyi bil­mek­te­dir. Algı ope­ras­yon­la­rı ger­çe­ği­ni top­lu­mu­muz an­la­mış­tır.TBMM'de, AN­DI­MI­Zoy­la­ma­sın­da­ki gö­rün­tü, esa­sen kim­le­rin iş­bir­li­ği ha­lin­de ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­mak­ta­dır.AN­DI­MIZ; milli hay­si­ye­ti­miz ve milli na­mu­su­muz­dur. Milli ve yerli olmak; Ata­türk­çü Dü­şün­ce'ye sahip olmak de­mek­tir. Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Mac­ron, bir­kaç ay önce “Tür­ki­ye, Mus­ta­fa Kemal'in Tür­ki­ye'si değil” tes­pi­tin­de bu­lun­muş; bugün de 24 Ni­sa­nı Er­me­ni soy­kı­rım günü ilan ede­ce­ği­ni açık­la­ma cü­re­ti­ni gös­ter­miş­tir.

Çünkü,Mac­ron gibi dü­şü­nen­ler bil­mek­te­dir ki bu ik­ti­dar, Ata­türk'ün ne ma­ne­vi mi­ra­sı­na, ne de il­ke­le­ri­ne sahip çık­ma­mak­ta­dır.
Oysa; Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­luş fel­se­fe­si­ne sahip çı­kıl­dı­ğın­da; insan hak­la­rı ko­nu­sun­da geç­miş­le­ri hiç de temiz ol­ma­yan Av­ru­pa ül­ke­le­ri,bu cü­re­ti gös­te­re­me­ye­cek­tir. Keza, İkinci Dünya sa­va­şı ön­ce­si ve savaş sü­re­cin­de, Av­ru­pa'daki soy­kı­rım­dan kaçan bin­ler­ce in­sa­nın Ata­türk Tür­ki­ye­si­ne sı­ğı­na­rak ha­yat­ta kal­dı­ğı­nı en iyi Onlar bil­mek­te­dir.
Sonuç ola­rak; AN­DI­MIZ, Türk Mil­le­ti'nin va­ro­luş met­ni­dir. Türk Mil­le­ti, Ata­türk Dev­ri­mi ve Ata­türk­çü Dü­şün­ce sa­ye­sin­de onur­lu bir ulus ola­rak ya­şa­mı­nı sür­dür­mek­te­dir. AN­DI­MIZ' dan vaz­ge­çen­ler as­lın­da ulu­sal onu­ru­muz­dan vaz­geç­mek­te­dir. Bu du­rum­da ka­za­nan, Tür­ki­ye düş­ma­nı em­per­ya­list güç­ler ve on­la­rın yerli iş­bir­lik­çi­le­ri­dir.
Oyunu gö­rü­yo­ruz…
Bi­li­yo­ruz…
Ka­rar­lı­yız…
Bu oyunu bo­za­ca­ğız…


Bu haber 258 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer