25-10-2017 13:26 GÜNDEM

AB HİBE DES­TEK­Lİ ‘YAŞLI KADIN RE­FA­KAT­Çİ­Lİ­Ğİ’ EĞİ­Tİ­Mİ TA­MAM­LAN­DI

Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Ele­man­la­rı­nın Datça'da 'Hayat Boyu Güçlü Ka­dın­lar, Sağ­lık­lı Yaş­lı­lar' ko­nu­lu Av­ru­pa Bir­li­ği Pro­je­si so­nuç­lan­dı.

AB HİBE DES­TEK­Lİ ‘YAŞLI KADIN RE­FA­KAT­Çİ­Lİ­Ğİ’ EĞİ­Tİ­Mİ TA­MAM­LAN­DI

Datça Be­le­di­ye­si'nin yü­rü­tü­cü­lü­ğün­de, Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ile Datça Halk Eği­tim Mer­ke­zi­nin de or­ta­ğı ol­du­ğu 'Datça'da Hayat Boyu Güçlü Ka­dın­lar, Sağ­lık­lı Yaş­lı­lar' isim­li 124 bin 744 Euro hibe des­tek­li Av­ru­pa Bir­li­ği Pro­je­si sona erdi.
384 sa­at­lik Yaşlı Re­fa­kat­çi­li­ği eği­ti­mi Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si SHMYO Yaşlı Ba­kı­mı Prog­ra­mı öğ­re­tim ele­man­la­rı Zey­nep Acar ve Meh­tap Çullu ta­ra­fın­dan ve­ril­di. Pro­je­nin amacı Datça'da ya­şa­yan 25-64 yaş ara­lı­ğın­da­ki işsiz ve örgün eği­tim dı­şın­da kal­mış ka­dın­la­rın Datça böl­ge­sin­de önem­li bir is­tih­dam alanı ola­bi­lecek Yaşlı Re­fa­kat­çi­li­ği ala­nın­da iş­gü­cü­ne ka­tıl­ma­sı­nı sağ­la­mak.

 Proje ile ve­ri­len te­orik ve uy­gu­la­ma­lı eği­tim­ler so­nu­cun­da 48 kadın ka­tı­lım­cı MEB onay­lı Yaşlı Re­fa­kat­çi­si Ser­ti­fi­ka­sı ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı onay­lı İlk­yar­dım Uy­gu­la­yı­cı­sı ser­ti­fi­ka­sı al­ma­ya hak ka­zan­dı. Ay­rı­ca 35 ka­tı­lım­cı MEB onay­lı Temel İngi­liz­ce ser­ti­fi­ka­sı aldı.

Proje kap­sa­mın­da çe­şit­li fa­ali­yet­ler yü­rü­tü­lür­ken, özel­lik­le Datça'da çe­şit­li il­ler­den ala­nın­da uzman aka­de­mis­yen­le­rin davet edil­di­ği 'Yaşlı Sağ­lı­ğın­da Temel Ko­nu­lar ve Gün­cel Yak­la­şım­lar' ko­nu­lu iki panel dü­zen­len­di. Proje eği­tim­le­rin­de kul­la­nıl­mak üzere proje kap­sa­mın­da alı­nan yak­la­şık 30 bin TL tu­ta­rın­da­ki bakım ma­ke­ti, hasta ya­ta­ğı ve diğer mal­ze­me­ler proje so­nun­da eği­tim­ler­de kul­la­nıl­mak üzere Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu'na dev­re­dil­di.


Bu haber 585 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer