29-08-2019 17:53 GÜNDEM

30 AĞUS­TOS­ ZA­FERİ ULU­SAL ONU­RU­MUZ­DUR!

Rıza EZER : Datça ADD Başkanı Bekir Şahin 30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı­ dolayısıyla eş zamanlı kutlama mesajı yayınladı.

30 AĞUS­TOS­ ZA­FERİ ULU­SAL ONU­RU­MUZ­DUR!

 

Başkan Şahin yayınladığı kutlama mesajında,
''30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı­mı­zın 97. yıl dö­nü­mü ulu­su­mu­za kutlu olsun. Bu şanlı günün yıl dö­nü­mün­de, baş­ta­ kur­ta­rı­cı­mız ve ku­ru­cu­muz Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK olmak üzere, vatan ve mil­let uğ­ru­na şehit olan­la­rı, de­mok­ra­si­miz ve cum­hu­ri­ye­ti­miz için can­la­rı­nı feda eden­le­ri rah­met, min­net ve say­gıy­la anı­yo­ruz.
Bi­li­yo­ruz ki Büyük Zafer'in 97. yıl dö­nü­mün­de, Milli Mü­ca­de­le ile ka­zan­dı­ğı­mız de­ğer­le­rin ço­ğu­nu kay­bet­tik. Kur­gu­lan­mış si­ya­set eliy­le ya­ra­tı­lan algı ope­ras­yon­la­rıy­la rejim dö­nüş­tü­rül­müş, de­mok­ra­si­den ve par­la­men­ter sis­tem­den vaz­ge­çi­le­rek hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü yok edil­miş ve çağ dışı bir yö­ne­tim an­la­yı­şı­na tes­lim olun­muş­tur.
Bi­li­yo­ruz ki geç­miş­te ­em­per­yal kuv­vet­le­rin si­lah­lı un­sur­la­rıy­la ba­şa­ra­ma­dı­ğı­nı, bugün, ne yazık ki ulus­la­ra­ra­sı şir­ket­ler plan­lı bir şe­kil­de yapar hale gel­miş­tir.
Ata­türk Dev­ri­mi; Milli Mü­ca­de­le­den doğan, onur­lu ve milli du­ru­şu sağ­la­yan, ulu­su­mu­zu yok ol­mak­tan kur­ta­ran, mil­le­ti­mi­ze uygar dün­ya­nın ki­şi­lik­li par­ça­sı ol­ma­nın önünü açan, anti em­per­ya­list ve anti ka­pi­ta­list bir ide­olo­ji­dir. Hem ulu­sal hem de ev­ren­sel­dir. Bun­dan ra­hat­sız olan güç­ler ön­ce­lik­le ulus dev­le­ti­mi­zi hedef al­mış­tır. İşbir­lik­çi ve ta­şe­ron si­ya­si zih­ni­yet mil­le­ti­mi­zi ay­rış­tır­mış, zen­gin­lik­le­ri­mi­zi yok etme ça­ba­sı­na gir­miş­tir.
Ata­türk­çü Dü­şün­ce ­Der­ne­ği; ya­şa­dı­ğı­mız so­run­la­rın far­kın­da­dır, ne­den­le­ri­nin de bi­lin­cin­de­dir. Büyük Ata­türk'ün eşsiz ma­ne­vi li­der­li­ğin­de Ye­ni­den Milli Mü­ca­de­le ru­huy­la yo­lu­mu­za devam et­mek­te­yiz. 30 Ağus­tos em­per­ya­liz­me atı­lan bir büyük to­kat­tır. Her 30 Ağus­tos em­per­yal güç­le­re ve iş­bir­lik­çi­le­ri­ne karşı yeni za­fer­le­rin müj­de­ci­si­dir.

Büyük Zafer Bay­ra­mı­mız Kutlu Olsun.


Bu haber 884 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer