22-04-2019 19:36 GÜNDEM

3. DATÇA'DA YEREL TOHUM ŞEN­Lİ­Ğİ RENK­Lİ GÖ­RÜN­TÜ­LER­LE GER­ÇEK­LEŞ­Tİ

Rıza EZER : Datça Yerel Tohum Der­ne­ği ta­ra­fın­dan bu yıl üçün­cü­sü dü­zen­le­nen 'İklimi Koru, To­hu­mu Yaşat' slo­ga­nıy­la 20-21 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da Cum­hu­ri­yet mey­da­nın­da renk­li gö­rün­tü­ler­le ger­çek­leş­ti.

3. DATÇA'DA YEREL TOHUM ŞEN­Lİ­Ğİ RENK­Lİ GÖ­RÜN­TÜ­LER­LE GER­ÇEK­LEŞ­Tİ

 

Cu­mar­te­si ve Pazar günü Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda dü­zen­le­nen açı­lış tö­re­ni­ne, çok sa­yı­da kişi ka­tıl­dı. Mey­da­na ku­ru­lan stant­lar­da, Datça'nın yö­re­sel ürün­le­ri­nin ta­nı­tı­mı ve sa­tı­şı ya­pıl­dı. Datça'nın ba­de­mi­nin yanı sıra zey­tin ve zey­tin­yağ­la­rı el ya­pı­mı sa­bun­lar ,en çok rağ­bet gören ürün­ler ara­sın­day­dı. Bu yıl '' İklimi koru, to­hu­mu yaşat'' te­ma­sıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik­te ço­cuk­lar ve ka­dın­lar için özel atöl­ye­ler açıl­dı. Res­sam Oğuz Tığlı, ço­cuk­la­ra ti­şört bo­ya­ma tek­ni­ği­ni uy­gu­la­ma­lı ola­rak an­lat­tı. Tıbbi ve aro­ma­tik bit­ki­ler uz­ma­nı Derya Öncel ise, doğal mal­ze­me­ler­le cilt ba­kı­mı ko­nu­sun­da ka­dın­la­ra önem­li bil­gi­ler ak­tar­dı.Okur Yazar bu­luş­ma­sı ger­çek­leş­ti.
Datça Yerel Tohum Der­ne­ği Baş­ka­nı Zeki Ka­ra­can,açı­lış­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le şu cüm­le­le­ri söy­le­di '' Kü­re­sel iklim de­ği­şik­li­ği, doğal ha­ya­tı teh­dit eder bo­yut­la­ra ulaş­tı. Bu ne­den­le, 'İklimi Ko­ru-To­hu­mu Yaşat' slo­ga­nıy­la yola çık­tık. Bütün ak­ti­vi­te­le­ri­mi­zin özünü tohum ve iklim de­ği­şik­li­ği ko­nu­la­rı oluş­tu­ru­yor. İki gün bo­yun­ca ça­lış­ma grup­la­rı­mız doğal ürün­ler ko­nu­lu atöl­ye­ler­de söy­le­şi­ler ve uy­gu­la­ma­lı eği­tim­ler ger­çek­leş­ti­recek.

Eko­lo­jik ve kim­ya­sal­sız doğal ürün­ler­le evi­miz­de kul­la­na­bi­le­ce­ği­miz de­ter­jan ve sabun tür­le­rin­den, cilt ba­kı­mı­na kadar pek çok bil­gi­ler ak­ta­rı­la­cak dedi.

Şen­lik soğuk ve kes­kin rüz­ga­ra rağ­men iki gün bo­yun­ca zi­ya­ret­çi akı­nı­na uğ­ra­ya­rak, şen­lik ha­va­sın­da ger­çek­leş­ti.


Bu haber 499 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer